Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

Psykososialt arbeidsmiljø handler kort og enkelt om hvordan de ansatte har det på jobben. Begrepet er en samlebetegnelse som favner over alt relatert til arbeidssituasjon og arbeidsbetingelser, og en forkortelse av ’psykologiske og sosiale faktorer på arbeidsplassen’.

Vi vet at et godt psykososialt arbeidsmiljø skaper engasjement og arbeidsglede, som igjen påvirker den daglige driften positivt. Et mindre godt psykososialt arbeidsmiljø vil imidlertid gjerne kjennetegnes av:

 • Lavere produktivitet, ofte i kombinasjon med høyere sykefravær
 • Høyere forekomster av konflikter
 • Høyere utskiftingsgrad av ansatte

Arbeidsmiljøloven pålegger alle virksomheter i Norge å jobbe forebyggende for å sikre et godt arbeidsmiljø for sine ansatte. Som Norges største bedriftshelsetjeneste hjelper vi kunder over hele landet med dette arbeidet.

Vi påser at dere jobber i henhold til lovverket, og på en måte som skaper verdi for dere, gjennom systematisk og målrettet arbeid. Verdien dere opplever kan være:

 • Et lavere sykefravær
 • Bedre stemning på jobb
 • Bedre samarbeid
 • Færre konflikter
 • Høyere score på medarbeiderundersøkelser
 • Og høyere produktivitet

I tillegg til våre 50 bedriftshelsetjenestekontorer har vi et spesialistmiljø på psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, Avonova Census som jobber fra kontorer i Oslo og Trondheim. De hjelper organisasjoner, ledere og ansatte til økt engasjement, trivsel og trygghet, - enten gjennom bedriftshelsetjenesten lokalt, eller som konsulenter direkte til dere.

Hvorfor bør du som leder være opptatt av et godt psykososialt arbeidsmiljø?

Psykiske plager er en stadig økende årsak til fravær på norske arbeidsplasser. En stor svensk Jobbhelseundersøkelse fant nylig at så mange som 1 million svensker opplever psykisk ubehag knyttet til det å skulle gå på jobb, en eller flere ganger i måneden. Ikke minst gjelder dette de yngre ansatte (kilde: Jobbhelserapporten 2017, Sverige).

Her i Norge har Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami) funnet at psykiske plager og sykdom er tett knyttet til psykososiale arbeidsmiljøfaktorer; at arbeid er viktig for en sunn og god psykiske helse, men at det forutsetter at det psykososiale arbeidsmiljøet er godt. Både fra internasjonal og norsk forskning vet vi at ugunstige egenskaper ved det psykososiale arbeidsmiljøet gir økt risiko for å utvikle psykiske plager.

Kilde; Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI): https://stami.no/fakta-fra-stami-arbeidsmiljo-og-psykiske-plager/

Om lag halvparten av alle yrkesaktive med psykiske plager oppgir at plagene har sammenheng med arbeidssituasjonen.

-Håkon A. Johannessen, forsker ved Nasjonal overvåking
av arbeidsmiljø og –helse (NOA) ved STAMI

Forbedringer av det psykososiale arbeidsmiljøet starter med god kartlegging

Hva tenker du på når du hører «psykososiale arbeidsmiljøtiltak»? Kake? Vinlotteri? Teambuildingsaktiviteter?

Det psykologiske og sosiale arbeidsmiljøet vårt handler om veldig mye mer og annet enn hygge og sosiale samlinger – selv om det også ofte er en del av et velfungerende psykososialt arbeidsmiljø. For at vi mennesker skal trives, prestere, samarbeide, og drive oss selv og arbeidsplassen frem, må en del grunnleggende ting stemme mellom oss og andre mennesker på jobb, både for ledere og kolleger. Og dette skal vi i henhold til loven jobbe forebyggende med.

Da må vi starte med å kartlegge, for å vite hvilke utfordringer vi har, og hva som kan styrkes samt bygges videre på.

Det finnes mange eksempler på hvordan tiltak som felles aktiviteter, «buddy-ordninger», omgruppering av team og ansatte og mange flere har gitt motsatt effekt. Dette er fordi man ikke først finner ut hva utfordringene faktisk er. Om to ansatte har en spire til konflikt hjelper det ikke å pare de opp med andre i en del av jobben. Problemet deres vil uansett ligge der i de delene av jobben og arbeidsmiljøet de deler.

Og husk – du som leder kan ofte være uvitende om utfordringer blant de ansatte som faktisk hindrer samarbeid, trivsel, engasjement og produktivitet. Ved å kartlegge arbeidsmiljøet jevnlig sørger du for å ha kontroll på det som skjer - og sikrer utvikling samtidig som du legger grunnlaget for riktig fokus.

I en kartlegging er det viktig å inkludere alle ansatte, og vi opplever at det ofte er lurt å kartlegge i flere faser. Først anonymt over hele virksomheten, deretter mer i dybden på områdene der første kartlegging indikerer at det finnes utfordringer.

Derfor bør du hente inn ekstern hjelp

I en kartleggingsfase vil alltid en ekstern ekspert som bedriftshelsetjenesten eller andre arbeidsmiljøeksperter stille sterkere enn interne ressurser hos bedriften.

Årsaken til dette kan være at ansatte som allerede er misfornøyde ofte også er klare over at de ikke presterer så godt som de kunne gjort. Å dele sine frustrasjoner med nærmeste leder – eller til og med anonymt med nærmeste leder, anses kanskje som en mulig risiko for ytterligere utfordringer som:

 • Hva om det faktisk er nærmeste leder som oppfattes som problemet?
 • Vil nærmeste leder som får høre at ansatte mener han/hun er årsaken til mistrivselen evne og våge å formidle tilbakemeldingene videre opp i systemet? Og leve med det på en måte som er riktig både for leder og den ansatte?
 • Har interne ledere god nok kompetanse på psykologi, mennesker og arbeidsmiljø til å komme til bunns i årsaker og sammenhenger i de ansattes tilbakemeldinger? 

Vi erfarer at bedriften ved å hente inn en ekstern part gjør både lederne og de ansatte stor rett. Sjansen for at de ansatte deler de faktiske årsakene til utfordringer i det psykososiale miljøet på arbeidsplassen økes betraktelig. Lederne på sin side vil ivareta sine ansatte på best mulige måte gjennom at de møtes av kompetente fagmennesker med ekspertise på denne typen situasjoner og hvordan det oppleves for mennesker.

Bedriften vil dermed mye raskere få en virkelig oversikt over de utfordringer den bør takle.

Hvordan kartlegger man psykososialt arbeidsmiljø?

Avonova og Avonova Census har ulike kartleggingsverktøy for å måle det psykososiale arbeidsmiljøet deres. En enklere arbeidsmiljøkartlegging og en grundigere medarbeiderundersøkelse, MTM II® (patentert og anerkjent). Førstnevnte anbefales der det ikke er gjort kartlegginger av denne delen av arbeidsmiljøet før (eller i de senere år), da denne er et godt grunnlag å vurdere videre kartlegginger eller tiltak ut i fra.

MTM II® er på sin side en grundig arbeidsmiljøundersøkelse som forteller i hvilken grad din bedrift verdsetter og motiverer sine ansatte. Den fanger også opp faktorene som hemmer motivasjon og arbeidsglede, og hva som fører til økt slitasje på de ansatte eller bidrar til et dårlig arbeidsmiljø.

Undersøkelsen favner om det psykososiale så vel som det organisatoriske arbeidsmiljøet, som ofte henger sammen. Den dekker også alle krav fra Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften.

Prosessen MTM II® benytter er som følger:

MTM II prosessen tarter med en ansattundersøkelse som ser på tilfredshet, motivasjon, organisasjon og stressmomenter. Prosessen tar høyde for sykefravær, kundeforhold og alle andre kjente faktorer som innvirker eller kan innvirke på det psykososiale arbeidsmiljøet.

Undersøkelsen sendes ut på epost til alle ansatte, er nettbasert, anonym og tar ca. 15 minutter for hver ansatt å gjennomføre.Data fra ansattundersøkelsen samles, og vurderes opp mot benchmarks fra deres bransje samt andre referansegrupper.

Våre eksperter er sertifiserte og erfarne i verktøyet, har hjulpet bedrifter med psykososialt arbeidsmiljø i flere tiår. De er derfor dyktige på å analysere denne typen data, og å hente ut hvilke konkrete psykososiale arbeidsmiljøfaktorer som bør vies oppmerksomhet.

Etter en slik kartleggingsfase hjelper Avonova til med å få på plass en tiltaksplan sammen med bedriften, med det mål å utbedre de faktorene som skaper misnøye eller mistrivsel på en slik måte at det tas godt imot av de ansatte, og styrker de områdene som allerede bidrar positivt i arbeidsmiljøet.

Avonova leverer også et kommunikasjonsopplegg for MTM-prosessen, som dere enkelt kan ta ut i deres organisasjon.

Vi har laget en video om prosessen MTM II® benytter:

Ønsker du en helhetlig kartlegging av bedriften din, hvor det psykososiale arbeidsmiljøet kun er en del av tematikken? Les mer om vårt totale kartleggingsverktøy Avonova Barometeret.

Hva slags tiltak vil Avonova kunne anbefale etter kartlegging?

Vi deler i all hovedsak inn tiltak i to grupper. Kortsiktige tiltak og langsiktige virkemidler.

Under kommer vi med noen eksempler på kortsiktige tiltak som kan bli anbefalt:

 • Arbeidsoppgaver og fordelingen av disse skaper misnøye i dag, hvordan kan dette forbedres – finnes det andre ressurser internt som kan avlaste en stresset medarbeider?
 • Ansatte som mistrives når de må sitte tett opptil hverandre hele dagen vil kanskje foreslås at skilles ved å flytte litt på hvor man arbeider
 • Om ansatte føler de ikke blir sett, og at innsatsen de tidligere har lagt ned ikke blir anerkjent og belønnet, så kan man ta en titt på lønn og betingelser, vurdere bonusordninger, utnevnelse av månedens ansatte, kåring av beste kundetilfredshetsscore, og mye annet som vil kunne bidra til økt følelse av anerkjennelse.

Ofte vil de mer langsiktige virkemidlene være relatert til dette:

 • Øke ansattes kompetanse, dette kan gjøre de mer attraktive for konkurrentene, men samtidig også mer verdifulle internt. Dette gir økt verdiskapning over tid, som igjen vil gi et bedre grunnlag for å styrke lønns- og bonusbetingelser, slik at man kan holde på viktig kompetanse
 • Medarbeidersamtaler etter MTM II prinsippene. Kursing av ledere og mellomledere i å holde medarbeidersamtaler på en slik måte at eventuelt nye utfordringer kommer opp og frem i lyset før de virker ødeleggende for enkeltansattes opplevelse av det psykososiale arbeidsmiljøet
 • Kursing og utvikling av ledere og mellomledere i andre aspekter relatert til helse, miljø og sikkerhet (HMS) slik at arbeidsplassen stadig forbedres for alle ansatte
 • Avdekke arbeidsoppgaver eller ansvarsområder man bør vurdere å rekruttere inn egnede spesialister for å dekke, som i dag belaster ansatte som ikke egentlig ønsker oppgavene

Vi i Avonova vil alltid anse dine ansatte som din bedrifts største ressurs for å lykkes. Vi har alltid fokus på at ansatte, gjennom å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet, vil styrke sitt engasjement og sin innsats, og bli mer produktive for sine arbeidsgivere.

Avonova er Norges største bedriftshelsetjeneste og jobber forebyggende med arbeidsmiljøer i hele Norge.

Avonova Census er vår ekspertavdeling på arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling og eier av MTM II, med baser i Oslo og Trondheim. Avonova Census har både egne kunder og leverer inn til Avonovas kunder.

6 tegn på at din bedrift bør fokusere på det psykososiale arbeidsmiljøet

Om din bedrift opplever noen av de følgende utfordringene, bør det psykososiale arbeidsmiljøet vies fokus:

1. Sykefraværet har økt utover sesongnormalt, og terskelen for å sykemelde seg virker lavere enn tidligere

2. Ansatte virker demotiverte, og de som før leverte over forventning virker nå fornøyde med å kun levere det de skal

3. Depresjon og utbrenthet hos ansatte øker i forekomst

4. Økt grad av konflikter på arbeidsplassen, mellom ansatte eller ansatte og leder

5. Stressnivået er tiltagende og merkbart hos de ansatte, ofte på en slik måte at ansatte ikke lenger virker positive og hjelpsomme, men heller har korte lunter

6. Det forekommer eller ryktes om mobbing på arbeidsplassen

Vår erfaring tilsier at du bør søke hjelp fra eksternt hold dersom du opplever dette i din bedrift, ikke bare lese deg opp på eller få kort, generell rådgivning om hva man kan gjøre. De faktiske forbedringene ved denne typen utfordringer oppnås når det jobbes systematisk og over tid. Gjennom kartlegginger, tilhørende tiltak og evalueringer i et samarbeid mellom ledere, medarbeidere og ekstern ekspertise som bedriftshelsetjenesten eller andre arbeidsmiljøeksperter.

Avonova Census

Vi leverer tjenester innen psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i hele landet. Både til egne kunder og i samarbeid med Avonova bedriftshelsetjenesten til kunder med BHT-avtale.

Vi kartlegger og risikovurderer arbeidsmiljøet, bistår ved endring og omstilling, hjelper til ved konflikt og andre arbeidsmiljøutfordringer, og utvikler og støtter ledere etter behov.

E-post: census@avonova.no 

Telefon: 400 05 896

spesial

"For å vite hvor vi har hvilke utfordringer og hva som kan styrkes og bygges videre på, må vi starte med å kartlegge"

Avonova Census

I Avonova Census tror vi på at den beste måten å skape vekst og resultater i samfunnet er igjennom å legge til rette for engasjement og overskudd hos menneskene.

Vi spesialiserer oss på organisasjonsanalysen og dialogen som bringer forståelse, utvikling og læring. Vi trives med oppgaver der mange synes det er for komplisert og vanskelig innen psykososial helse og organisasjonsutvikling.

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?