Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
_l2a2808

Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

Psykososialt arbeidsmiljø handler kort fortalt om hvordan de ansatte har det på jobben. Begrepet er en samlebetegnelse som favner over alt relatert til arbeidssituasjon og arbeidsbetingelser, og er en forkortelse av ’psykologiske og sosiale faktorer på arbeidsplassen’.

Vi vet at et godt psykososialt arbeidsmiljø i stor grad bidrar til  arbeidsglede og organisasjonstilhørighet. I tillegg er det helsemessig bra: God sosial støtte virker som en «buffer» mot negative effekter forventninger og krav.  Godt psykososialt arbeidsmiljø hjelper oss med å takle jobbhverdagen - noe som igjen påvirker den daglige driften positivt!

Et mindre godt psykososialt arbeidsmiljø vil derimot gjerne kjennetegnes av:

 • Lavere produktivitet, ofte i kombinasjon med høyere sykefravær
 • Høyere forekomster av konflikter og mer fokus på negative sider ved jobben og miljøet
 • Høyere utskiftingsgrad av ansatte

Arbeidsmiljøloven pålegger alle virksomheter i Norge å jobbe systematisk forebyggende for å sikre et godt arbeidsmiljø for sine ansatte og motvirke belastninger som kan føre til helsevansker og sykefravær. Som Norges største bedriftshelsetjeneste hjelper vi kunder over hele landet med dette arbeidet

Vi hjelper virksomhetene med kartlegginger, faglige vurderinger og råd om tiltak slik at dere jobber i henhold til lovverket, og på en måte som skaper verdi for dere. Verdien dere opplever kan være:

 • Et lavere sykefravær
 • Mer arbeidsglede og engasjement på jobben
 • Mer vilje til å stå på ekstra når det behøves
 • Bedre samarbeid
 • Færre konflikter
 • Høyere score på medarbeiderundersøkelser
 • Og høyere produktivitet

I tillegg til våre 50 bedriftshelsetjenestekontorer har vi et spesialistmiljø på psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, Avonova Census som jobber fra kontorer i Oslo og Trondheim. De hjelper organisasjoner, ledere og ansatte til økt engasjement, trivsel og trygghet, - enten gjennom bedriftshelsetjenesten lokalt, eller som konsulenter direkte til dere.

 

Gratis webinar for ledere om psykososialt arbeidsmiljø

Vil du vite mer om hvordan det psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen påvirker den ansatte, og hvilke forbedringstiltak som kan innføres? Vi i Avonova har arrangert to gratis webinar rettet mot ledere som vil forbedre det psykososiale arbeidsmiljøet i sin bedrift. 

Webinar rettet mot ledere som har ansatte på arbeidsplassen. Opptak av webinaret kommer du til gjennom knappen under. 

Webinar om psykososialt arbeidsmiljø - LEDELSE PÅ ARBEIDSPLASSEN

Webinar rettet mot ledere som nå driver med fjernledelse. Opptak av webinaret kommer du til gjennom knappen under. 

Webinar om psykososialt arbeidsmiljø - FJERNLEDELSE

 

Hvorfor bør du som leder være opptatt av et godt psykososialt arbeidsmiljø?

 

I tillegg til det som er nevnt, er det verdt å ta med at psykiske plager er en økende årsak til fravær på norske arbeidsplasser. En stor svensk Jobbhelseundersøkelse* fant nylig at så mange som 1 million svensker opplever psykisk ubehag knyttet til det å skulle gå på jobb, en eller flere ganger i måneden. Ikke minst gjelder dette de yngre ansatte.

Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami)** i Norge har ved sine oversiktsstudier (metastudier) av forskning på feltet og egen forskning påvist at både psykiske plager og fysisk sykdom er knyttet til psykososiale arbeidsmiljøfaktorer, ofte som følge av negativt stress. Videre at arbeid er viktig for en god psykiske helse, men det forutsetter at det psykososiale arbeidsmiljøet er godt. Både fra internasjonal og norsk forskning vet vi om uheldige faktorer i det psykososiale arbeidsmiljøet som gir økt risiko for å utvikle fysiske og psykiske plager. Det kan av ulike grunner være vanskelig for leder å ha oversikt over hvordan ansatte har det på jobb, og hvem som trenger hjelp og råd til å takle sine psykiske plager. Det finnes heldigvis noen varselsignaler på psykiske plager som det kan være lurt å følge opp nærmere – søk gjerne bistand fra våre fagfolk.

Om lag halvparten av alle yrkesaktive med psykiske plager oppgir at plagene har sammenheng med arbeidssituasjonen.

-Håkon A. Johannessen, forsker ved Nasjonal overvåking
av arbeidsmiljø og –helse (NOA) ved STAMI

CTA for nedlastning av tips samtale med ansatte med psykiske plager

Godt psykososialt arbeidsmiljø gjør det lettere å håndtere kriser

 

I tillegg til at et godt psykososialt arbeidsmiljø bidrar til engasjement og arbeidsglede for de ansatte og reduserer sjansen for psykiske plager blant de ansatte, blir det lettere å håndtere kriser. Det siste året har mange fått kjenne på sterk usikkerhet over fremtiden og de forandringene man står ovenfor.
Andre normale reaksjoner ved en krise er psykiske, fysiske og atferdsmessige reaksjoner.

Coronakrisen som vi nå har stått ovenfor i ett år har også ført til en ny utfordring - forhåndsregler som klemmeforbud, anbefaling om avstand, og oppfordringer om å forholde seg hjemme går imot vår natur. Dette er handlinger som vi gjør for å komme oss gjennom andre kriser, og fraværet av nørhet kan gi negative konsekvenser på den psykiske helsen. Derfor har viktigheten av et godt psykososialt arbeidsmiljø blitt satt ekstra fokus på det siste året.

 

Forbedringer av det psykososiale arbeidsmiljøet starter ofte med god kartlegging


Hva tenker du på når du hører «psykososiale arbeidsmiljøtiltak»? Kake? Vinlotteri? Teambuildingsaktiviteter?

Det psykologiske og sosiale arbeidsmiljøet vårt handler om veldig mye mer og annet enn hygge og sosiale samlinger – selv om det også ofte er en del av et velfungerende psykososialt arbeidsmiljø. For at vi mennesker skal trives, prestere, samarbeide, og drive oss selv og arbeidsplassen frem, må en del grunnleggende faktorer være på plass, både når det gjelder mellommenneskelige forhold på jobben mellom kolleger og i forhold til ledelsen, samt også det som gjelder organiseringen av arbeidet. 

Da må vi ofte starte med å kartlegge, for å vite hvilke utfordringer vi har, og hva som kan styrkes samt bygges videre på.

Det finnes mange eksempler på hvordan tiltak som felles aktiviteter, «buddy-ordninger», omgruppering av team og ansatte og lignende har gitt motsatt effekt. Dette er fordi man ikke først finner ut hva som faktisk er viktig for dette miljøet – riktig «diagnose» er nødvendig for å velge riktig tiltak 

Vi ser at det ikke er uvanlig at leder, som gjerne har stort spenn av ansvar og oppgaver, ikke er klar over utfordringer i det psykososiale arbeidsmiljøet som faktisk hindrer samarbeid, trivsel, engasjement og produktivitet. Ved å kartlegge arbeidsmiljøet jevnlig sørger du for å ha kontroll på det som skjer - og sikrer utvikling samtidig som du legger grunnlaget for riktig fokus.

I en første generell kartlegging er det viktig å inkludere alle ansatte som har stor nok stilling til å ha tilhørighet til arbeidsplassen. Dette kan være ved bruk av en medarbeiderundersøkelse, som vår MTM. Noen ganger er det klokt å kartlegge i flere faser, ved at man går mer i dybden der det er behov for dette. Å kartlegge organisasjonens ressurser og vekstmuligheter er like viktig som problemer og utfordringer.

 

Derfor bør du hente inn ekstern hjelp

 

I en kartleggingsfase vil alltid en ekstern ekspert som bedriftshelsetjenesten eller andre eksterne arbeidsmiljøeksperter stille sterkere enn interne ressurser hos bedriften, blant annet fordi man har erfaring fra kartlegging i mange ulike organisasjoner og fordi man ikke har med seg historie i organisasjonen (bindinger).

Det er noen forhold som setter spesielle krav til kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø, blant annet:

 • Hva om det faktisk er nærmeste leder som oppfattes som del av problemet av mange?
 • Vil nærmeste leder som får høre at ansatte mener han/hun sin lederutøvelse skaper vansker klare å håndtere det profesjonelt?
 • Har interne ledere god nok kompetanse på psykologi, mennesker og arbeidsmiljø til å se sammenhengene i de ansattes tilbakemeldinger?

Ved å hente inn ekstern kompetanse og sørge for god forankring øker sjansen betraktelig for at de ansatte deler de faktiske årsakene til utfordringer i det psykososiale miljøet på arbeidsplassen. Ledelsen vil på sin side ivareta sine ansatte på best mulige måte gjennom at de møtes av kompetente fagpersonermed erfaring fra kartlegging og håndtering av de aktuelle utfordringene. 

Bedriften vil dermed mye raskere få en virkelig oversikt over de utfordringer den bør takle og kan få kunnskap om tiltak som kan virke på den foreliggende situasjonen. 

 

Hvordan kartlegger man psykososialt arbeidsmiljø?


Avonova Census har mer enn 15 års erfaring med utvikling og bruk av MTM, som er en forskningsbasert men likevel pedagogisk medarbeiderundersøkelse som gir en svært god oversikt over hvordan ansatte og ledere på ulike nivå opplever sitt psykososiale arbeidsmiljø, herunder også noen sentrale organisatoriske faktorer. Den måler både oppsiden i arbeidsmiljøet – faktorer som vi vet bidrar til engasjement, arbeidsglede og organisasjonstilhørighet (fordi det er også viktig å fokusere på det positive som kommer frem), samt faktorer i miljøet som kan lede til stress og utmattelse. MTM gir et svært godt utgangspunkt for risikovurdering av det psykososiale arbeidsmiljøet

Undersøkelsen sendes ut via epost til ansatte og ledere, og tar ca. 15 minutter å besvare. Data fra ansattundersøkelsen samles inn og rapporter genereres av vårt eget program Makesense. Inkludert i resultatrapportene er sammenligning med norsk arbeidsliv eller aktuell bransje. Vi garanterer konfidensiell behandling av all data i henhold til personvernsloven og GDPR.

Våre eksperter er sertifiserte og erfarne i verktøyet, har hjulpet bedrifter med psykososialt arbeidsmiljø i flere tiår, og vil bistå dere med å analysere hvilke konkrete psykososiale arbeidsmiljøfaktorer som bør vies oppmerksomhet.

Vi har laget en video om prosessen MTM benytter:

Avonova har flere ulike kartleggingsverktøy for å måle det psykososiale arbeidsmiljøet, herunder også en mindre kartlegging som tilbys ved de fleste lokasjoner. Noen ganger er det en kvalitativ undersøkelse (intervjuer) som er riktig metode, blant annet når det er behov for å gå i dybden eller det er spesifikke utfordringer som skal kartlegges. Som ledd i vår bistand til virksomhetene gir vi råd også om hva som er riktig metode ut fra behovet. Etter en kartleggingsfase hjelper Avonova med utvikle en tiltaksplan sammen med virksomheten.

CTA for nedlastning av sjekkliste for kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø i bedriften gjennom koronaen

Hva kan bidra til å gjøre det psykososiale arbeidsmiljøet bedre? 


En modell som kan være med å veilede ledere til å bygge et godt psykosialt arbeidsmiljø og friske medarbeidere gjennom denne aktuelle krisen er Martin Seligmans PERMA-modell. Den bygger på prinsippene om at mennesker trenger positive følelser, engasjement, relasjoner, mening og prestasjoner (achivements) for å trives. Ledere kan bruke disse prinsippene til å gjøre det lettere for de ansatte å håndtere coronakrisen.

Det er også viktig for ansatte å føle seg sett av lederen og på arbeidsplassen generelt. Dette kan være med på å optimalisere både for trivsel, motivasjon og måloppnåelse på arbeidsplassen hos den ansatte. Denne følesen kan blant annet skapes gjennom arbeid mot en god tilbakemeldingskultur mellom leder og ansatt, hvor man både får konstruktive tilbakemeldinger, men også ros og anerkjennelse for jobben man gjør.

I noen tilfeller kan den ansattes krav til oppmerksomhet også oppleves som slitsom for lederen. Dette handler ofte om usikkerhet og uklare roller, og gjennom å arbeide for å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø ved å se hver medarbeider er noe av det viktigste en leder kan gjøre for å nå bedriftens mål. 

I tillegg har coronakrisen gitt nye muligheter til å utvikle det psykososiale arbeidsmiljøet. Mange arbeider mer på hjemmekontor, og det blir vanskeligere både for ledere og ansatte til å samarbeide. Det kan være vanskelig for lederen å stille krav til sine medarbeidere. Likevel gir det samtidig en god mulighet til å gi den ansatte mer frihet til å selv bestemme og styre sin egen arbeidshverdag. Det skaper både en større følelse av tiltro mellom den ansatte og lederen, og kan også gi mer arbeidsvilje og engasjement hos den ansatte. 

Vi i Avonova anser dine ansatte som din virksomhets største ressurs for å lykkes. Vi har alltid fokus på at et godt arbeidsmiljø bidrar vesentlig til engasjement, arbeidsglede og god helse  – og derigjennom også er til beste for virksomhetens produktivitet og måloppnåelse.

 

Hva er Avonova Census? 


Avonova Census er vår ekspertavdeling på arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling, og eier av MTM. Vi leverer tjenester innen psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i hele landet, både til egne kunder og i samarbeid med Avonovas bedriftshelsetjenestekunder. Vi kartlegger og risikovurderer arbeidsmiljøet, bistår ved endring og omstilling, hjelper til ved konflikt og andre arbeidsmiljøutfordringer, og utvikler og støtter ledere etter behov.

I Census spesialiserer vi oss på organisasjonsanalysen og dialogen som bringer forståelse, utvikling og læring. Vi trives med oppgaver der mange synes det er for komplisert og vanskelig innen psykososial helse og organisasjonsutvikling, og vi tror at den beste måten å skape vekst og resultater i samfunnet er gjennom tilrettelegging for engasjement og overskudd blant folk. Census har hovedbaser i Oslo og Trondheim, men har også en landsdekkende funksjon.

6 tegn på at din bedrift bør fokusere på det psykososiale arbeidsmiljøet

Om din bedrift opplever noen av de følgende utfordringene, bør det psykososiale arbeidsmiljøet vies fokus:

1. Sykefraværet har økt utover sesongnormalt, og terskelen for å sykemelde seg virker lavere enn tidligere

2. Ansatte virker demotiverte, og de som før leverte over forventning virker nå fornøyde med å kun levere det de skal

3. Depresjon og utbrenthet hos ansatte øker i forekomst

4. Økt grad av konflikter på arbeidsplassen, mellom ansatte eller ansatte og leder

5. Stressnivået er tiltagende og merkbart hos de ansatte, ofte på en slik måte at ansatte ikke lenger virker positive og hjelpsomme, men heller har korte lunter

6. Det forekommer eller ryktes om mobbing på arbeidsplassen

Vår erfaring tilsier at du bør søke hjelp fra eksternt hold dersom du opplever dette i din bedrift, ikke bare lese deg opp på eller få kort, generell rådgivning om hva man kan gjøre. De faktiske forbedringene ved denne typen utfordringer oppnås når det jobbes systematisk og over tid. Gjennom kartlegginger, tilhørende tiltak og evalueringer i et samarbeid mellom ledere, medarbeidere og ekstern ekspertise som bedriftshelsetjenesten eller andre arbeidsmiljøeksperter.

Kontakt oss

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat om hva vi kan hjelpe deg med.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?