Slik sikrer du en god gjenåpning av arbeidsplassen etter korona

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Slik sikrer du en god gjenåpning av arbeidsplassen etter korona

Pandemien har satt dype spor i samfunnet, bedrifter og enkeltmennesker, selv om opplevelsen og konsekvensene har vært individuelle.

Noen har vært ufrivillig på hjemmekontor, mens andre har jobbet hjemmefra med glede. På en annen side har mange blitt permittert, eller har mistet jobben. I tillegg har også mange uten mulighet til hjemmekontor blitt ufrivillig utsatt for mer smitte enn andre, noe som har ført til usikkerhet og frustrasjon.

Alle har likevel hatt én ting til felles.

Vi har måttet endre måten vi arbeider på som følge av korona-pandemien.

Disse endringene som har blitt tvunget frem, har ført til nye farer. Vi har hatt økt bruk av hjemmekontor, mindre sosial kontakt, mer fjernledelse, og fremover vil mange nyansatte måtte returnere til kontorer med mange nye ansikter. Dette er bare noen av farene som må kartlegges og håndteres i tiden som kommer.

TJENESTE: Port-Korona kartlegging - skap en gjenåpningsplan som støtter virksomhetens mål og medarbeidernes behov

Det er fortsatt usikkert hva som skjer videre, men vi håper alle at vaksinene kan få kontroll på smitten i løpet av sommeren. Vi vet likevel at det blir viktig å fortsette å arbeide med godt smittevern når vi nå tar de siste stegene på vei ut av koronaen.

TJENESTE: Smittetrygg bedrift - sørg for gode rutiner for smittevern også etter pandemien.

Denne håndteringen av nye farer og videre godt smittevern bør begge sees i sammenheng med virksomhetens arbeide med systematisk og helhetlig HMS.

 

HMS-arbeid og smittevern på vei ut av korona


Det siste året har det vært mye snakk om temaer som smittevern og ergonomi.

Disse to temaene er relativt forskjellige, men har flere fellestrekk.

Begge har blitt aktualisert gjennom koronaviruset. Smittevern åpenbart direkte, og ergonomi indirekte gjennom mer bruk av hjemmekontor. Et annet fellestrekk er at begge bør inngå i arbeidsplassens systematiske HMS-arbeid – uavhengig om vi er i en pandemi eller ikke.

Det vil si at du bør følge den samme prosessen i vurdering av smittevern, som du ville gjort for å motvirke fare for støy eller ergonomiske belastninger.

Små smitteutbrudd vil sannsynligvis fortsette utover høsten, og det er noe arbeidsgivere må forholde seg til. Følger du Avonovas overordnede arbeidsmetodikk for systematisk HMS, vil du kunne sikre en smittetrygg gjenåpning av arbeidsplassen etter korona:

-       Kartlegg farer: Identifiser hvor faren finnes og hvem som kan bli utsatt

-       Vurder risiko: Hvilke konsekvenser kan oppstå, og hva er sannsynligheten for at disse inntreffer?

-       Håndter risiko: Sett i gang tiltak som kan holde risikoen på et lavt nivå

-       Evaluer: Revurder situasjonen jevnlig

Det er mulig for de fleste bedrifter å følge denne prosessen på egenhånd, og da som et samarbeid mellom ledere og vernetjenesten.

Likevel ser vi at mange virksomheter foretrekker å få hjelp fra fagkyndige til å lose dem trygt gjennom en slik gjenåpningsprosess. Dette opplever virksomheten gjerne at gir dem stor verdi.

En slik virksomhet er BaneNOR som har startet arbeidet med fremtidens arbeidsplass, med hjelp fra Avonova.

Bedriftshelsetjenesten din skal ha fageksperter og tjenester tilpasset situasjonen vi står i. Et eksempel er vår tjeneste «Smittetrygg Bedrift». Benytter du den kan du være sikker på at rådene og tiltakene som dere innfører er gode, og at du får svar på alt du er usikker på.

Alle virksomheter må nemlig kunne dokumentere at det har blitt gjennomført en vurdering av smittefaren, og at nødvendige tiltak har blitt satt i gang. På den måten skal virksomheten kunne vise at faren for smitte på arbeidsplassen ikke er høyere på jobb enn hva den ville vært ellers ute i samfunnet.

Vi kan hjelpe dere med å dokumentere vurderinger av smitterisiko, og i tillegg gi gode råd om hvordan smitte forebygges i ulike arbeidssituasjoner.

 

Må fokusere på helhetlig HMS i tiden som kommer


HMS-arbeid kan være tidkrevende, og i mange tilfeller litt vanskelig. I Avonova har vi betydelig erfaring med de fleste HMS-tema og vil kunne gi dere god støtte, slik at innsatsen vi sammen legger i HMS-arbeidet skaper varige verdier for dere.

Det handler i bunn og grunn om et systematisk, veldokumentert og målbevisst arbeid med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Formålet med dette arbeidet er å unngå uønskede hendelser, skape
et godt arbeidsmiljø, gi et lavt sykefravær, sørge for god sikkerhet og fremdeles skape god lønnsomhet for virksomheten.

Så det er lett å skjønne at det er mange fordeler ved å jobbe med god HMS.

De siste månedene har HMS-arbeidet på mange arbeidsplasser fokusert mye på godt smittevern. Noe som har vært helt rett i situasjonen som vi har stått i.

Heldigvis er likevel de fleste bedrifter oppmerksomme på viktigheten av godt smittevern og arbeider aktivt med dette nå. Så vi må begynne å skifte fokus mot ettervirkningene av pandemien. Både positive og negative.

Blant de positive ettervirkningene er en overgang til mer hybridkontor. Det vil gi hver og én en bedre mulighet til å forme sin egen arbeidsdag og kombinere dette med privatlivet sitt på en god måte.

Samtidig må arbeidsgiver altså håndtere de ulike farene som har oppstått som følge av endringer i arbeidsorganisasjonen. Så når vi går inn i en periode med mindre smittefare, vil vi anbefale å identifisere alle disse farene (for eksempel de nevnt øverst i artikkelen), vurdere risikoen og sette i gang tiltak allerede nå.

På den måten kan dere sørge for at risikoen for de ansatte og arbeidsplassen blir minst mulig, både helsemessig og økonomisk.

 

Avonovas egne forberedelser og tilgjengelige ressurser


I dag finnes det mange ressurser som kan bidra i veien ut av koronaen.

Blant annet har vi laget en gratis sjekkliste med de fem forholdene (organisatorisk, fysisk, ergonomisk, kjemisk/biologisk og psykososial) som du som arbeidsgiver bør tenke på under forberedelsene til virksomhetens vei ut av koronaen. Disse forholdene kan bidra i en grov kartlegging av de nye farene knyttet til arbeidsorganisasjonsendringene som beskrevet tidligere. Den kan du laste ned her.


 

En CTA som leder til nedlastningsside for en kartleggingsliste over risikoforhold å vurdere på vei ut av koronaen

Også i Avonova Helse har vi begynt HMS-arbeidet med forberedelsene til overgangen fra korona.

- Det er fordi vi ønsker å forstå situasjonen vi nå står i, samle erfaringene de ansatte har hatt gjennom pandemien, og for å kartlegge nye behov som har oppstått, forteller HMS-rådgiver Ole Martin P. Tanberg.

Vi ønsker å forstå situasjonen vi nå står i, samle erfaringene de ansatte har hatt gjennom pandemien, og for å kartlegge nye behov som har oppstått

Ole Martin P. Tanberg

Likevel er det viktig å huske at denne kartleggingen bare er starten på en større prosess. Ingen vet nøyaktig hva som vil skje i tiden fremover, men vi ønsker å starte forberedelsesprosessen og anbefaler andre å gjøre det samme. Samtidig er det viktig at vi alle er åpne og fleksible mot og utover høsten, med jevnlig vurdering/evaluering og innføring av nye tiltak om det skulle bli nødvendig.

Tre av de viktigste stegene startfasen av vår egen prosess er:

- Sikre god forankring i ledergruppen

- Sikre at ansatte blir involvert: gir bredere deltakelse tidlig i prosessen slik at undersøkelsen tilpasses vår egen situasjon og våre rammebetingelser

- Gi god informasjon: sikre god deltakelse i undersøkelsen. Da får man mer troverdige resultater og mer informasjon for de videre stegene i den helhetlige HMS-prosessen.

Ønsker du også å starte med å gjennomføre en mer dyptgående kartlegging? Da kan vår postkorona-kartleggingstjeneste være noe å vurdere. Den kartlegger nettopp nåsituasjonen i virksomheten, samler erfaringer, og kartlegger behov som bør ivaretas blant ansatte innad i bedriften. Det med mål om en trygg overgang til en ny normalitet.

Og husk – vi er alltid beredt til å bistå deg med hjelp om du og din arbeidsplass trenger hjelp med det helhetlige HMS-arbeidet. Vi kan hjelpe dere med å gjennomføre en kartlegging, risikovurdering, tiltaksiverksetting og evaluering. Vi kan også hjelpe til om dere generelt behøver bistand til å håndtere utfordringene som vil komme i gjenåpningen.

Vil du starte arbeidet med en gang? 

Kontakt oss

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?