Til hovedinnhold
Risikovurdering og risikostyring

Risikovurdering og risikostyring

Alle virksomheter er pålagt å vurdere risiko jevnlig. Kravet gjelder like mye for kontorbedrifter som for bygg og anlegg og andre bransjer som på grunn av arbeidets natur har særskilt høye krav til HMS.

Hva er en risikovurdering?

Arbeidsmiljørelatert risiko kan defineres som helsemessige konsekvenser av det arbeidet som utføres, med tilhørende usikkerhet. Risikovurdering handler derfor om å forutse hva som kan skje i fremtiden, for å avgjøre om det er behov for å forsterke sikkerheten.

En HMS-risikovurdering, eller risikoanalyse, er en strukturert metode som brukes for å avgjøre om en virksomhet planlegger, organiserer og gjennomfører aktivitetene sine med akseptabel risiko for skade på liv eller helse. I praksis går det ut på å:

 1. identifisere farer og beskrive uønskede hendelser som kan påvirke liv og helse

 2. beskrive mulige konsekvenser av de uønskede hendelsene

 3. vurdere sannsynligheten for at konkrete konsekvenser inntreffer

 4. beskrive tiltak som kan redusere risikoen til et akseptabelt nivå

Treffsikkerheten i vurderingene avgjøres i stor grad av hvor godt dere forstår situasjonen som skal vurderes. Hvor kritisk risikoen knyttet til en hendelse er, kan dere lese av i risikomatrisen i vår mal for risikoanalyse, som dere kan laste ned gratis lenger ned på siden.

Hvorfor jobbe med risikovurderinger?

Med en god prosess og struktur rundt risikovurderingene ligger forholdene godt til rette for at dere kan høste gevinst av HMS-arbeidet. Da kan dere ta styring på risikobildet og forebygge tap knyttet til skader, sykdom, konflikter, flaskehalser i drift osv.

For å lykkes må bedriften ha noen strukturer på plass. Vi har definert syv suksesskriterier for verdiskapende HMS-arbeid, som blant annet innbefatter aktiv risikostyring og bruk av risikovurderinger.

Hvem må gjennomføre HMS-risikovurderinger?

Alle virksomheter som omfattes av internkontrollforskriften må gjennomføre risikovurderinger. Ifølge kravene i arbeidsmiljøloven og forurensningsloven betyr det alle som har egne ansatte. Ser vi på kravene i enkelte andre lover, som strålevernloven og brann- og eksplosjonsvernloven, vil også enkeltpersonforetak kunne være omfattet.

Hvor ofte må dere gjennomføre risikovurderinger?

HMS-arbeid skal gjennomføres systematisk som en del av den daglige driften. Hvor ofte dere skal utføre eller revidere en risikovurdering, vil avhenge av kompleksiteten i virksomheten.

For noen virksomheter med enkle forhold og få ansatte holder det å gå gjennom risikovurderingen en gang i året samt i forkant av endringer. Andre tar frem sine risikovurderinger langt oftere.

På arbeidsplasser med hyppig skiftende og/eller nye risikoforhold kan dere supplere en overordnet risikovurdering med sikker jobb-analyser (SJA). Disse kan dere utføre flere ganger i uken eller måneden hvis det er nødvendig.

Hva menes med risikostyring?

Det har liten verdi å gjennomføre en risikovurdering hvis dere ikke bruker vurderingene som beslutningsunderlag for å styre risikoforholdene. Det er det bare bedriftens ledere som kan følge opp. Risikovurderinger er rett og slett et beslutningsstøtteverktøy for ledere.

Risikostyring handler om å sikre at dere planlegger, organiserer og utfører arbeidet med tilstrekkelig lav risiko for liv og helse – akkurat som ved risikostyring av økonomiske forhold. I praksis betyr det at dere må planlegge arbeidet med bakgrunn i hva risikovurderingen viser, og systematisk overvåke om vurderingene er gode nok til å sikre trygge forhold.

I bedrifter der forholdene forandrer seg hyppig, er risikovurderingene ferskvare. Det kan være både fordi det kommer til nye oppgaver, og fordi dere ansetter nye arbeidstakere. Uansett grunn må dere overvåke eller undersøke om de forebyggende tiltakene fungerer som de skal. Vernerunder og bruk av avviksmeldinger er to av flere måter å undersøke dette på.

Med effektiv risikostyring, herunder god dialog med arbeidstakerne, kan dere forvente å se en jevn forbedring av HMS-forholdene, ofte med positive effekter på drift, økonomi, miljø og omdømme.

Gratis mal for risikovurdering

Vi har lagd et enkelt risikovurderingsskjema dere kan laste ned gratis. Skjemaet er en såkalt kvalitativ risikovurdering, som betyr at dere skal bruke faglig skjønn og erfaring istedenfor beregninger og tall. Dette er et enkelt og effektivt verktøy dere kan bruke til å identifisere farer og forbedringsområder, og til å få god oversikt over risikoforholdene i virksomheten.

Avgrens hva dere skal vurdere, og del gjerne opp arbeidet i konkrete temaer som fysiske forhold, kjemiske forhold, ergonomiske forhold, psykososiale forhold osv. Nøkkelen er å holde det så enkelt som mulig i starten. Bygg kompetanse og forståelse, så kan du heller gå mer detaljert til verks i risikovurderingene dine etter hvert.

De viktigste spørsmålene risikovurderingen skal besvare er:

 1. Hva kan gå galt i deres virksomhet?

 2. Hva er årsaken til at det skjer? Dette er viktig fordi det indikerer hva dere bør endre.

 3. Hvor ofte kan det skje?

 4. Hva er konsekvensen hvis det skjer?

 5. Hva kan dere gjøre for å redusere risikoen?

Slik bruker du skjemaet i praksis:

 • Definer hvem som skal være med på vurderingene. Er det en liten bedrift med få risikoforhold, kan det holde at leder og verneombud eller en annen representant for de ansatte deltar. Dere bør ikke være flere enn 4–6 stykker.

 • Avgrens hva dere skal vurdere, og hold dere til det. For eksempel kan dere vurdere risikoforholdene på lageret.

 • List opp hva som kan skje når noen jobber på lageret. Hvilke skader kan oppstå på liv eller helse?

 • For hvert av punktene dere lister opp, skal dere vurdere hvilke konsekvenser hendelsen kan få, og hvor sannsynlig det er at det skjer.

 • Når dere har vurdert konsekvenser og sannsynlighet, definerer dere risiko. Forhold som kan få betydelige konsekvenser og som med stor sannsynlighet vil inntreffe = høy risiko.

 • Beskriv til slutt relevante tiltak for hendelser med en risiko dere ikke kan tolerere.

Last ned mal for risikovurdering her

Få hjelp av bedriftshelsetjenesten

Husk at bedriftshelsetjenesten har god kunnskap om risikovurdering og sentrale bransjeforhold. Bruk oss!

Les mer om hvordan bedriftshelsetjenesten kan hjelpe dere med risikovurdering.


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Artikkelen er godkjent av
banner background
Geir Helge Solevåg
Fagsjef HMS-systematikk og yrkeshygiene
Publisert
5. september 2022
Sist oppdatert
10. oktober 2023

Les mer