Til hovedinnhold
Hva er bedriftshelsetjeneste (BHT)?

Hva er bedriftshelsetjeneste (BHT)?

Bedriftshelsetjenesten jobber sammen med virksomheten for å sikre et godt arbeidsmiljø ved å forebygge risiko og identifisere farer før de skaper sykdom eller skader.

En fornøyd mann som står i undervisningsrom

Hva gjør bedriftshelsetjenesten (BHT)?

En bedriftshelsetjeneste tar for seg arbeidsmiljøet i bedrifter og hjelper til med å avklare om risikoen for sykdom eller skade er for stor. Hvis arbeidsmiljøet er helsefarlig, vil fageksperter i bedriftshelsetjenesten kunne definere gode og bransjetilpassede korrigerende tiltak, og slik legge til rette for at arbeidsgiver kan forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade.

For å unngå arbeidsrelatert sykdom og skader er det avgjørende å identifisere uforsvarlige risikoforhold, og å korrigere disse. Slike vurderinger er vi i bedriftshelsetjenesten eksperter på. Med bedriftshelsetjeneste fra Avonova får virksomheten en partner å sparre med i alle spørsmål som angår arbeidsmiljøet. I rollen som fri og uavhengig rådgiver vil vi aktivt påvirke prosesser som fremmer god planlegging, organisering og utførelse av arbeidet.

Visste du at BHT kan gi gode råd ved ombygginger, ved endring av produksjonsmetoder eller ved omstillingsprosesser? I alle disse situasjonene vil ulike arbeidsmiljøforhold kunne påvirke arbeidstakernes helse, samt bedriftens produktivitet.

Har du fått med deg at det har kommet endringer i BHT-forskriften som er gjeldende fra 01.01.2023? Les mer om lovpålagt bedriftshelsetjeneste.

Hvordan jobber en bedriftshelsetjeneste (BHT)?

Arbeidstilsynet setter klare krav til hvordan en bedriftshelsetjeneste skal jobbe, og tilsvarende krav til arbeidsgivere om hvordan en bedriftshelsetjeneste skal brukes. Helt konkret skal arbeidsgivere sikre at bedriftshelsetjenesten bistår med:

 • planlegging og gjennomføring av endringer som kan påvirke arbeidsmiljøet

 • utarbeidelse og vedlikehold av internkontrollsystemet

 • kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet

 • råd om tiltak som kan forebygge helseskader (BHT skal også uoppfordret gi råd om slike)

 • å overvåke og følge opp arbeidstakernes helse når arbeidssituasjonen tilsier det

 • å foreslå og gjennomføre tilrettelegging av arbeidet for den enkelte (forebygge fravær)

 • informasjon og opplæring om helse, miljø og sikkerhet

 • oppfølging av henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Generelle helsekontroller, omfattende utredning, livsstilstiltak og all form for behandling er altså ikke en del av bedriftshelsetjenestens oppgaver.

Hva er oppdraget til bedriftshelsetjenesten?

BHT skal først og fremst jobbe forebyggende i virksomhetens hverdag. Helsekontroller er bare en stikkprøve, ja nærmest et sikkerhetsnett for å vurdere om forholdene i arbeidshverdagen har påvirket arbeidstakerne negativt. BHT bør først og fremst involveres i selve arbeidet, og i prosesser for å sikre at dette kan utføres på en forsvarlig måte. Slik kan det hende at man får til å bygge så trygge arbeidsforhold at negative funn i helsekontroller blir svært lite sannsynlig.

Vi skal hjelpe til med å identifisere farer, vurdere om disse håndteres på en forsvarlig måte, og hvis ikke gi råd om hvordan de kan håndteres. Videre skal vi hjelpe til med å implementere eventuelle endringer, eksempelvis gjennom støtte til å lage instrukser, rutiner og opplæring.

Vi skal hjelpe til med helseovervåkning. Dette begrepet rommer både en overvåkning av forholdene på arbeidsplassene (f.eks. målinger av støy, vurdering av hvor mye støv man puster inn, eller til og med hvor belastet man er av særskilte psykososiale forhold), og en overvåkning av hvordan arbeidstakernes helse påvirkes av forholdene på arbeidsplassen. Til sammen gir disse to en veldig god styring av de farer som kan føre til arbeidsrelatert sykdom, og god forebygging av uhelse.

En godkjent bedriftshelsetjeneste skal tilby tjenester knyttet til:

 • generelt systematisk HMS-arbeid med fokus på arbeidsmiljøet

 • arbeidsmedisin og arbeidshelse

 • ergonomiske forhold

 • yrkeshygiene

 • organisatoriske forhold

 • psykososiale forhold

Fordelen med tverrfaglige team

Alle arbeidsmiljø består av ulike faktorer som hver for seg kan påvirke helsen til arbeidstakerne. Det kan dreie seg om fysiske faktorer som støy eller arbeid i høyden, ergonomiske forhold, kjemikalier eller mellommenneskelige forhold. I tillegg spiller de organisatoriske forholdene inn, altså hvordan arbeidsgiver planlegger og organiserer arbeidet. For å se og forstå hele arbeidsmiljøet, trenger dere kunnskap fra flere ulike fagområder. Derfor må en bedriftshelsetjeneste bruke tverrfaglige team. Våre tverrfaglige team består av:

 • Organisasjonspsykologer og psykososiale ressurser som gir råd om forebygging og håndtering av farer knyttet til psykososiale og organisatoriske faktorer.

 • Bedriftsleger og helsesekretærer som kan planlegge og gjennomføre helsekontroller ut ifra risikoforhold i arbeidsmiljøet, for eksempel ved hørselstap på grunn av støy.

 • Yrkeshygienikere som er dyktige på generelt systematisk HMS-arbeid, og i tillegg spesialisert på å identifisere og gi råd om forebygging og håndtering av farer knyttet til kjemikalier, støy, luftkvalitet, stråling, m.m.

 • Bedriftssykepleiere som kan gi støtte ved for eksempel helsekontroller og i sykefraværsprosesser.

 • Ergonomer som kan identifisere forhold som påvirker muskler og ledd samt hvordan muskel- og leddplager kan unngås.

I tillegg til sine spesialområder har alle profesjonene kunnskap om systematisk HMS-arbeid og kan hjelpe til med å sette opp effektiv, god og tilpasset internkontroll.

Forebygge fremfor å behandle

Alle arbeidsrelaterte sykdommer og skader kan i prinsippet forebygges, og både arbeidsgivere og bedriftshelsetjenesten er pålagt å fokusere på forebygging fremfor behandling.

Gjennom god dialog med de tverrfaglige teamene våre, vil dere kunne begrense både helsemessige og økonomiske tap i virksomheten. Sammen kan vi kartlegge og vurdere risikoer før det oppstår sykdom eller skader. Dermed reduserer dere helsemessige belastninger, behov for kostnadskrevende behandling og arbeidsrelatert fravær. Vårt mål er å være en verdiskapende samarbeidspartner, der verdien skapes gjennom bærekraftige arbeidsmiljø for både ledere og øvrige arbeidstakere.

Er allmennlegetilbud en del av bedriftshelsetjenesten?

Nei, tilgang til allmennlege er ikke en del av bedriftshelsetjenesten. Likevel er det mange virksomheter som tilbyr tjenester som videolege og videopsykolog til sine medarbeidere gjennom oss. Det kan du lese mer om på våre sider om ansattegoder.


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Artikkelen er godkjent av
banner background
Geir Helge Solevåg
Fagsjef HMS-systematikk og yrkeshygiene
Publisert
5. september 2022
Sist oppdatert
10. oktober 2023

Les mer