Konflikt kan være like farlig som fysisk risiko

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Konflikt kan være like farlig som fysisk risiko

Mange er flinke til å forebygge fysisk risiko, men glemmer å risikovurdere det psykososiale arbeidsmiljøet, viser ny undersøkelse blant ledere.

 

Sykefraværsparadokset: Når vi er så friske, hvorfor er vi så syke?

 

Den norske folkehelsen blir stadig bedre. Allikevel ser det ikke ut til å påvirke sykefraværstallene. I følge ekspertene er dette et tegn på at årsakene til sykefravær kan være knyttet til den enkelte ansatte eller til forhold ved arbeidsplassen. "Da er det et paradoks at risikovurderingen i det moderne arbeidslivet ikke er mer helhetlig", sier Ingrid Nødtvedt,  spesialrådgiver innen systematisk HMS i Avonova.

Det viser seg nemlig at de fleste virksomheter er flinke til å verne sine ansatte mot fysiske farer. Problemet er bare at mange glemmer å risikovurdere de mer menneskelige faktorene, som psykososiale forhold og hvor godt hver enkelt ansatt er i stand til å utføre jobben sin.

Dette bekrefter også Avonova sin siste Jobbhelseundersøkelse der et representativ utvalg ledere svarte på spørsmål om sykefravær og ledelse. Fire av ti ledere kunne ikke krysse av for at de kjenner triggere for sykefraværet i egen organisasjon.

Nødtvedt mener dette er svært uheldig, da ledere dermed går glipp av muligheter for å kunne komme inn tidlig når forhold oppleves utfordrende eller den enkelte arbeidstakeren har vanskeligheter.

Å kjenne årsaker og triggere er et første steg på vei mot å kunne identifisere tiltak som bidrar positivt. Men vi ser at mange virksomheter fortsatt tenker tradisjonelt og ser risiko i et perspektiv som først og fremst legger vekt på å avdekke fysisk risiko.

Ingrid Nødtvedt, spesialrådgiver systematisk HMS, Avonova

 

Risikovurderingshjelp? Les mer>>>

 

 

Under halvparten kartlegger arbeidsevnen

 

Jobbhelseundersøkelsen viser at under halvparten av lederne kartlegger risiko tilknyttet den enkeltes arbeidsevne. I et arbeidsliv der virksomheter ofte er avhengige av enkeltmedarbeideres kompetanse fører det til økt sårbarhet.

 Et utvalg statistikk fra Norsk Jobbhelserapport 2019. Statistikken omhandler i hvilken grad ledelsen/virksomheten har kartlagt risiko

 Slik fordeler svarene seg blant 600 ledere, Norsk Jobbhelserapport Sykefraværsutgaven.

Nødtvedt påpeker at det helt sentrale er at man må ta utgangspunkt i egen virksomhet og kartlegge hva som faktisk kan skje. Hun opplever at mange virksomheter går rett på å sette inn forebyggende tiltak uten å vite om de er relevante for egen virksomhet, spesielt om det er tema som har fått oppmerksomhet i media. Da Me too- debatten raste som verst, var det mange som hurtig fikk på plass rutiner og tiltak knyttet til trakassering. Nødtvedt understreker at det selvfølgelig er positivt, men at det er viktig å vurdere alle risikoene i forhold til egen virksomhet.

Innsikt danner grunnlag for forebyggende innsats og det bør alltid være et mål med kartleggingen.

Ingrid Nødtvedt, spesialrådgiver systematisk HMS, Avonova

 

 

For mye å gjøre, krav til effektivitet og ressursknapphet tynger

 

Illustrasjonsbilde: tre personer sitter foran hver sin datamaskin og jobber. Motivet sees ovenfra

 

At årsakene til sykefravær er sammensatt bekreftes også av 2500 arbeidstakere som deltok i Jobbhelseundersøkelsen. Rundt en tredjedel av de spurte mente det var forhold ved arbeidsplassen som utløste fraværet. Det var signifikant flere kvinner enn menn som opplevde dette, med 39 prosent mot 25 prosent.

Når de ble spurt om hvilke forhold ved arbeidsplassen som førte til helseutfordringer, var de viktigste faktorene at de ansatte følte de hadde for mye å gjøre og for lite ressurser.

  • For mye å gjøre – 57 prosent
  • Høye krav til effektivitet – 43 prosent
  • Konflikter mellom kollegaer og/eller ledelse – 42 prosent
  • Ressursknapphet – 42 prosent
  • Mangel på samarbeid og kommunikasjon – 34 prosent

"Dette er forhold vi kjenner igjen fra tidligere undersøkelser og som forskningen også bekrefter oppleves belastende," påpeker Nødtvedt.

Hun advarer imidlertid mot å trekke en forhastet slutning om at mindre å gjøre vil løse utfordringene. "Borer man dypere i det som kommer opp her avdekkes det ofte at det snarere er hvordan arbeidshverdagen organiseres og/eller kommunikasjon som er bakenforliggende drivere, avslutter hun."

Les artikkelen: Tør du stille krav til medarbeiderne dine?

 

 

Hva kan gå galt hos oss? Og hva kan Avonova hjelpe til med?

 

Illustrasjonsbilde: en dame og en mann sitter og snakker om noe de leser i en brosjyre

Det kan være utfordrende å få full oversikt over alt som kan skape risiko i en virksomhet. Et godt tips for å få flere perspektiv kan være å sette sammen en gruppe som kan se risikobildet fra ulikt ståsted. Både arbeidsgiver og arbeidsrepresentanter bør være representerte. Og verneombudet er også en naturlig deltaker.

"Hva er det som kan gå galt hos oss? Hva fører til uhelse, stress og fravær? Ved å stille denne typen spørsmål kan man få et helhetlig bilde," sier Ingrid Nødtvedt.

Det kan også være nyttig å inkludere bedriftshelsetjenesten som en del av gruppen, da vi kan bidra med et helt annet perspektiv siden vi kommer utenfra. Det kan i tillegg være lettere for ledere og ansatte å betro seg til en nøytral partner med taushetsplikt, særlig i de tilfellene der årsakene til sykefraværet stammer fra en konflikt, fra mobbing eller andre psykososiale forhold.

"Den viktigste risikovurderingen er allikevel den som blir gjennomført," mener Nødtvedt. Man trenger ikke å få alt på plass før man starter, det er mye viktigere å komme i gang.

Det viktigste slik vi ser det er ikke at risikovurderingene gjennomføres perfekt fra dag én. Det viktigste er å komme i gang og å definere en gruppe som får ansvar for arbeidet.

Ingrid Nødtvedt, spesialrådgiver systematisk HMS, Avonova

 

Les mer om hva vi kan tilby innen systematisk HMS

jhr_02

tenke

Men hvordan skal jeg vite hva de tenker?

Det er ikke alltid like lett å vite hvilke problemer som eksisterer i organisasjonen og hva de ansatte sliter med. Derfor spør vi de ansatte hva de faktisk tenker på - og får svar - gjennom medarbeiderundersøkelsen MTM. 

Med MTM får du viktig kunnskap om tilstanden i bedriften og en metode for å påvirke det i riktig retning.

Les mer om MTM Medarbeiderundersøkelse

stillkrav

Still krav - få glade ansatte

I Norge har vi en flat hierarkisk struktur og mange leder kan kvie seg for å stille krav til sine ansatte. Men visste du at de fleste ansatte presterer bedre om du faktisk gjør det?

Nyere forskning viser at det er en klar sammenheng mellom det å bli stilt ovenfor positive utfordringer på jobb, og engasjement og arbeidsglede.

Les mer og få gode tips i artikkelen "Tør du stille krav til  medarbeiderne dine?"

konflikt

Konflikter kan forebygges

Bli med på vårt kurs i forebygging og håndtering av konflikter.

En destruktiv konflikt har samme effekt som ringer i vann, den påvirker både de involverte i konflikten, deres støttespillere, det øvrige arbeidsmiljøet og i ytterste konsekvens: lønnsomheten og fokus på virksomhetens beste. Derfor er det viktig å vite hva som må gjøres for å håndtere konflikter på en trygg og forutsigbar måte.

Målet med kurset er å skape gode ledere og kompetente ressurspersoner (HR, HMS og verneombud) som sammen sikrer en god og korrekt personalhåndtering i konflikter.

Les mer om kurset

shutterstock_286000445

Dårlig søvn koster arbeidsplassen mer enn du tror

Halvparten av oss føler vi ikke har et godt nok søvnmønster, viser Norsk Jobbhelserapport. Virksomheter ender opp med trøtte ansatte som både er mindre effektive og blir oftere sykemeldte.

Ledere har mye å tjene på å jobbe mer systematisk med søvn, for å kartlegge om triggere i arbeidsmiljøet eller organisasjonen er med på å skape eller forverre søvnplager, påpeker Lena Drange Nesland, søvn- og sykefraværsekspert i Avonova.

Les hele artikkelen

Vil du ha en prat med oss om ledelse, engasjement, helse og produktivitet?

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?