Til hovedinnhold
Bransjer

Hva kan bedriftshelsetjenesten (BHT) hjelpe deg med?

Systematisk HMS-arbeid og bedriftshelsetjeneste kan hjelpe deg med å redusere sykefraværet i din bedrift samt øke produktiviteten og lønnsomheten.

  Se hvilke HMS-krav som gjelder for din bedrift
  Vis alle bransjer
  Person som sitter i vinduskarm med kaffekopp i hånda og ler til en kollega

  Hvorfor bør du investere i bedriftshelsetjenester?

  Alle bedrifter med egne ansatte er forpliktet til å jobbe systematisk med helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. I tillegg må bransjer som har større fare for arbeidsskader og belastninger være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste. Dette bestemmes av myndighetene basert på risikoforholdene i hver enkelt bransje.

  Dersom dere ikke omfattes av de bransjene myndighetene krever at har en godkjent bedriftshelsetjeneste, må du likevel vurdere om dere har behov for bistand basert på risikoene i din bedrift. Det kan være at din bedrift har stor risiko uten å stå på denne bransjelisten.

  Verdien av HMS-arbeid er dessuten like stor for alle bedrifter da den hjelper deg i gjennomføringen av systematisk arbeid som forebygger skader og sykdom samt øker motivasjon og trivsel. Dette kan igjen føre til redusert sykefravær, lavere turnover og økt produktivitet.

  Hva er bedriftshelsetjeneste?

  Kartlegging av risiko på arbeidsplassen

  Ifølge kravene i arbeidsmiljøloven må alle bedrifter som har egne ansatte gjennomføre risikovurderinger jevnlig. Dette gjelder derfor like mye for kontorbedrifter hvor risikoen anses å være relativt lav, som for høyrisikobransjer som eksempelvis bygg, anlegg og transport. Dersom vi ser på kravene i andre lover, som strålevernloven og brann- og eksplosjonsvernloven, omfattes også enkeltpersonforetak innenfor visse bransjer.

  En HMS-risikovurdering, eller risikoanalyse, handler om å identifisere og beskrive uønskede hendelser på arbeidsplassen som kan påvirke liv og helse. Den skal beskrive mulige konsekvenser av disse hendelsene, vurdere sannsynligheten for at de inntreffer, og beskrive tiltak som kan redusere risikoen.

  Risikovurdering og risikostyring

  Hvordan redusere sykefravær gjennom HMS-arbeid?

  For å kunne redusere og forebygge sykefravær, er det viktig å avdekke utfordringer og mulige risikoer. Som arbeidsgiver bør du vite hva slags helseplager dine ansatte kan få på jobb, eller hva de kan bli skadet av.

  I Norge er muskelplager, skjelettplager og lettere psykiske plager de største årsakene til sykefravær. Det er derfor like viktig å gjennomføre risikoanalyser for det psykososiale miljøet som i det fysiske arbeidsmiljøet. Forsøk også å se på balansen mellom den ansattes jobb og fritid for å avdekke utløsende og sammensatte årsaker.

  Få ned sykefraværet på arbeidsplassen

  Hva kan du oppnå med bedriftshelsetjeneste?

  Motivasjon

  Mer motiverte ansatte

  Et godt arbeidsmiljø gir rom for motivasjon

  Produktivitet

  Høyere produktivitet

  Ansatte som trives på jobb presterer bedre

  Sykefravær

  Lavere sykefravær

  Jobb helhetlig med individet, gruppen og organisasjonen

  Lønnsomhet

  Økt lønnsomhet

  HMS-arbeid gir bedre lønnsomhet og produktivitet

  Hvorfor velge Avonova?

  Med vår tverrfaglige ekspertise, hjelper vi deg med å kartlegge tiltak og aktiviteter som kan forbedre dine ansattes helse og motivasjon, arbeidsmiljøet og bedriftskulturen. Vi vil sammen se på de utfordringene og målene din bedrift har, og deretter lage en plan for hvordan vi kan hjelpe dere med å nå disse målene.

  Dette kan være å redusere sykefraværet i bedriften gjennom eksempelvis lederutvikling eller tiltak for å øke motivasjonen blant de ansatte. Oppdraget kan være lite eller stort, og våre anbefalinger vil alltid inneholde råd om forebyggende aktiviteter og tiltak - for at effekten skal vare over tid.