Til hovedinnhold
Jobb systematisk med helse, miljø og sikkerhet

Jobb systematisk med helse, miljø og sikkerhet

Alle virksomheter med egne ansatte er forpliktet til å jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet.

Hopp til innhold

Hvordan lykkes med systematisk HMS-arbeid?

Systematisk HMS-arbeid er alle systematiske tiltak en virksomhet gjennomfører for å forebygge ulykker og skader på mennesker, miljø og materiell.

De viktigste kravene til systematisk HMS-arbeid er gitt i internkontrollforskriftens §5. Vi har definert syv suksesskriterier for verdiskapende HMS-arbeid som speiler disse kravene:

 • forpliktelse og målstyring

 • regelverksoversikt

 • tydelige, forståtte roller og ansvarslinjer

 • god arbeidstakermedvirkning

 • aktiv risikostyring

 • systematisk kompetansebygging

 • evaluering av måloppnåelse

Hva er bedriftshelsetjeneste?

Bedriftshelsetjenesten (BHT) bistår virksomheter med forebyggende HMS-arbeid, som å forebygge risiko og identifisere farer før de skaper sykdom og skader. Formålet er å skape et godt og trygt arbeidsmiljø.

En godkjent bedriftshelsetjeneste skal kunne tilby tjenester knyttet til:

 • generelt systematisk HMS-arbeid med fokus på arbeidsmiljøet

 • arbeidsmedisin og arbeidshelse

 • ergonomiske forhold

 • yrkeshygiene

 • organisatoriske forhold

 • psykososiale forhold

Der risikoforholdene tilsier det, skal virksomheten være knyttet til en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Alt om lovpålagt bedriftshelsetjeneste

Alle bedrifter som har krav til BHT har nå mottatt brev fra Arbeidstilsynet om ny lovendring for bedriftshelsetjenesten. Avonova er Nordens største leverandør av BHT, og vi er godt rustet for å hjelpe alle bedrifter som nå lurer på hva de skal gjøre.

Les mer om:

 • målrettet forebygging

 • hvorfor lovendringen?

 • hvordan skal BHT jobbe nå?

 • hvem må ha godkjent BHT?

Alt om lovpålagt bedriftshelsetjeneste

Hvordan gjøre en risikovurdering?

Alle virksomheter med egne ansatte skal vurdere risikoen på arbeidsplassen jevnlig. Kravet gjelder altså ikke bare bransjer med særlig høye HMS-krav, men også kontorbedrifter.

En HMS-risikovurdering, eller risikoanalyse, er en strukturert metode dere kan bruke for å avgjøre om dere planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet i virksomheten uten at risikoen for skade på liv eller helse er for høy.

Metoden hjelper dere med å

 • identifisere farer og beskrive uønskede hendelser som kan påvirke liv og helse

 • beskrive mulige konsekvenser av de uønskede hendelsene

 • vurdere sannsynligheten for at konkrete konsekvenser inntreffer

 • beskrive tiltak som kan redusere risikoen til et akseptabelt nivå

Hva gjør et verneombud?

Et verneombud er en person som skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Verneombudet skal, på vegne av arbeidstakerne i virksomheten, bidra til utvikling og vedlikehold av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved å delta aktivt i HMS-arbeidet. Det er så arbeidsgivers ansvar at HMS-arbeidet gjennomføres, slik at arbeidsmiljøet til enhver tid er trygt.

Verneombudet skal blant annet påse at

 • maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og ulike arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare

 • verneinnretninger og personlig verneutstyr er til stede i passende antall, lett tilgjengelig og i forsvarlig stand

 • arbeidstakerne får nødvendige instruksjon, øvelse og opplæring

 • arbeidet er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Artikkelen er godkjent av
banner background
Geir Helge Solevåg
Fagsjef HMS-systematikk og yrkeshygiene
Publisert
1. september 2022
Sist oppdatert
10. oktober 2023

Les mer