Til hovedinnhold
HMS for hotell og restaurant

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) for hotell og restaurant

Overnattings- og serveringsbransjen er en av de næringene med mest risiko og arbeidslivskriminalitet. Alle bedrifter i denne bransjen er lovpålagt å ha en godkjent bedriftshelsetjeneste.

  Se hvilke HMS-krav som gjelder for din bedrift
  Vis alle bransjer
  Person i serveringsbransjen

  Hvilke HMS-krav gjelder for hotell og restaurant?

  Overnattings- og serveringsbransjen er preget av en betydelig andel useriøse aktører som bevisst bryter med arbeidsmiljølovverket og andre regelverk knyttet til arbeids- og oppholdstillatelse. Det er typisk høy turnover og mange unge og utenlandske arbeidstakere, noe som kan bidra til manglende eller lav kunnskap om regler og rettigheter i arbeidslivet.

  I tillegg er ansatte i denne bransjen ofte utsatt for lange arbeidsdager og et hektisk arbeidsmiljø med mye fysisk tungt arbeid. Dette kan føre til stress og økt risiko for feil, ulykker og belastningsskader. Arbeidstakere kan også være utsatt for trakassering og vold, både fra kunder og andre kollegaer.

  Alle bedrifter som driver innen hotell og restaurant er lovpålagt å være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste og etterleve HMS-kravene i arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften og brann- og eksplosjonsvernloven.

  Forebygging av seksuell trakassering

  Hotell og restaurant er blant bransjene hvor det oftest rapporteres om seksuell trakassering. Det er en bransje hvor de ansatte har mye tett kontakt med gjester og kunder, det serveres alkohol og det er mye kvelds- og nattarbeid.

  Det er også stor utskiftning av arbeidstakere, og mange er unge studenter som jobber i kortere perioder. Dette setter enda høyere krav til at arbeidsgiver retter fokus mot forebygging av seksuell trakassering.

  Regelverket krever at arbeidsgiver kartlegger arbeidsforholdene og vurderer om det er forhold på arbeidsplassen som kan gi økt risiko for at de ansatte blir utsatt for seksuell trakassering. I årene 2018 til 2022 gjennomførte Arbeidstilsynet 833 tilsyn hvorav 55 prosent av tilsynene viste at bedriftene manglet eller hadde for dårlige rutiner for å forebygge og håndtere seksuell trakassering.

  Vanlige arbeidsutfordringer i bransjen

  Rundt 97 000 personer jobber innenfor overnattings- og serveringsnæringen. I denne bransjen er det en kombinasjon av fysisk belastende arbeid og arbeidsrelaterte psykiske arbeidsplager som utgjør de største utfordringene.

  68%

  jobber stående

  61%

  utfører vått arbeid

  27%

  opplever høye krav og lav kontroll på jobb

  18%

  opplever høy grad av rollekonflikt

  Hvilke HMS-krav gjelder for brannsikkerhet?

  For hotell- og restaurantbransjen gjelder også et eget regelverk for brannsikkerhet. Bruk av kjøkkenutstyr, elektriske apparater og tilstedeværelse av brennbare materialer gjør at det er ekstra viktig med brannverntiltak.

  Dette inkluderer eksempelvis å ha nødvendig utstyr som brannalarmer og slokkeutstyr i orden, og sikre at alle ansatte har fått god opplæring i kravene som stilles i Brann- og eksplosjonsvernloven. Alle ansatte skal også vite hvordan de skal håndtere en eventuell brannfarlig situasjon.

  Risikovurdering og risikostyring

  Hvordan jobbe med HMS i din bedrift?

  Alle bedrifter innenfor overnattings- og restaurantbransjen er lovpålagt å gjennomføre risikovurderinger for å identifisere farer og utarbeide forebyggende tiltak. Det kan være tiltak for forebygging av arbeidsrelaterte skader, riktig håndtering av kjemikalier, redusering av stress og arbeidsbelastning, seksuell trakassering eller hindre brannrisiko.

  Gjennomfør jevnlige inspeksjoner og evalueringer av arbeidsmiljøet for å sikre at tiltakene fungerer som de skal og at HMS-kravene overholdes. Følg opp eventuelle avvik og rapporter hendelser umiddelbart.

  Sørg også for at alle ansatte får god opplæring i HMS-prosedyrene og oppmuntre alle til å rapportere farlige forhold eller bekymringer. Arbeidsgiver er ansvarlig for å følge opp HMS-arbeidet i bedriften, men de ansatte plikter også å bidra til et trygt og sikkert arbeidsmiljø.

  De viktigste lovkravene for hotell- og restaurantbransjen

  Som arbeidsgiver i hotell- og restaurantbransjen er det viktig å være oppmerksom på følgende sentrale lovkrav knyttet til HMS:

  • Arbeidsmiljøloven: Denne loven gir overordnede retningslinjer som skal sikre et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Den dekker alt fra ansattes rettigheter til krav om risikovurderinger og forebyggende tiltak.

  • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften): Denne forskriften krever at bedriften etablerer og gjennomfører systematisk HMS-arbeid som inkluderer risikovurderinger, HMS-opplæring, og oppfølging av ansattes helse og sikkerhet.

  • Brann- og eksplosjonsvernloven: Denne loven krever at bedriften har nødvendige tiltak og planer på plass for å forebygge og håndtere brann- og eksplosjonsfare.

  Gjennomføring av tilsyn

  Arbeidstilsynet gjennomfører tilsyn på arbeidsplasser hvor de basert på erfaring og kunnskap antar at det er høyest sannsynlighet for brudd på HMS-regelverket. Mange av tilsynene er uanmeldte, og legger for det meste vekt på følgende temaer:

  • Arbeidstid- og lønn

  • Arbeidsrelaterte psykiske plager

  • Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

  • Manglende opplæring, informasjon og medvirkning i HMS-arbeidet

  • Seksuell trakassering

  Arbeidstilsynet kan gi overtredelsesgebyr ved tilsyn der de ikke ser noe bedring etter varsel, når lovbrudd utgjør en stor risikofaktor eller dersom det er bransjeutfordringer som er viktig å bedre.

  Hvorfor velge Avonova?

  DIGITALT SYSTEM

  HR- og HMS-system

  Gjør det systematiske HMS-arbeidet enklere

  TJENESTE

  Kartlegging av risiko

  Avdekker risiko på arbeidsplassen

  ANSATTGODER

  Helsetjenester

  Få hjelp til å ta vare på dine ansatte med gode helsetilbud

  TJENESTE

  Lederutvikling

  For både den enkelte leder og hele ledergruppa

  Din personlige rådgiver

  Som kunde hos oss får du en egen rådgiver du kan ringe og få råd om vanskelige situasjoner. Få 30 minutters uforpliktende og gratis rådgivning for å se hvordan vi kan hjelpe deg med HMS-arbeidet.

  Snakk med oss