Hva er HMS? Helse, miljø og sikkerhet enkelt forklart

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hva er HMS? Helse, miljø og sikkerhet enkelt forklart

Hva er HMS-arbeid, og hvorfor er det viktig for en bedrift å jobbe med det?

For mange bedriftseiere og ledere er HMS noe de blir pålagt å arbeide med.

Dessverre er jobben som kreves preget av tunge formuleringer og uforståelige lover og forskrifter. Samtidig kan det være vanskelig å se den faktiske verdien av arbeidet. En slik kombinasjon er ingen oppskrift for grundig og motivert HMS-arbeid.

Derfor har denne artikkelen et mål om å gi deg en enkel og forståelig forklaring på HMS. Og hvorfor du absolutt bør legge innsats i arbeidet.

 

Hva er HMS – kort fortalt?


HMS er som du kanskje vet et akronym for helse, miljø, og sikkerhet. Mer spesifikt er det en samlebetegnelse på arbeid man gjør på en arbeidsplass med mål om å styrke helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø, sikkerhet og trygghet for både ansatte og kunder.

Vi kan dele de tre hovedområdene i HMS inn på følgende måte:

 • Helse: fokuserer på de ansattes arbeidshelse. Dette innebærer et arbeid med fysisk og psykisk arbeidsmiljø, skader, slitasje og sykdom.
 • Miljø: dette fokuserer på det ytre miljøet og å unngå skader på dette. For eksempel gjennom arbeid for å redusere utslipp og avfall. Det kan også handle om inneklima og ting som kollegialt arbeidsmiljø.
 • Sikkerhet: fokuserer på å sikre og beskytte de ansatte/andre mennesker, materiell/utstyr/maskiner og informasjon.

Generelt reguleres HMS-arbeidet av to lovverk – Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften.

Internkontrollforskriften kalles gjerne ofte HMS-forskriften og inneholder kontrete krav som stilles til HMS-arbeidet i en bedrift. 

 

HMS-arbeid er lønnsomt for bedriften


Som sagt kan HMS være noe herk rett og slett fordi det er pålagt. Samtidig kan det være vanskelig å se nytteverdien av arbeidet. Det er vanskelig å se resultater av noe der et godt resultat er en mangel på skader, utslipp og ulykker. Men det sånn HMS er. Det er både viktig og lønnsomt.

En ting er at et grundig HMS-arbeid er med på å skape tryggere, forsvarligere og mer positive arbeidsmiljøer på arbeidsplassen. Det kommer alle ansatte til gode (også deg). I tillegg kommer det selve bedriften og driften av den til gode.

Forskning viser nemlig at et godt arbeidsmiljø er med på å redusere sykefravær, og øker motivasjon og produktivitet. Det er bra for arbeidstakeren, men også for bedriften som både kan kutte kostnader og se lønnsomheten øke. Med gode rutiner som går som smurt kan virksomheten oppleve færre produksjonsstopp eller tjenestestopp som følge av skader, ulykker eller utslipp.

I tillegg vil det å la de ansatte være med på HMS-arbeidet og gi dem eierskap føre til et høyere engasjement og trygghet. Det fører ofte til høyere trivsel på arbeidsplassen og kan redusere antallet oppsigelser over tid. Med andre ord kan virksomheten også spare penger på å beholde sine fornøyde ansatte lenger – samtidig som et godt omdømme fra arbeidsmiljø og engasjement kan bidra til å trekke til deg nye og gode talenter.  

 

Alle bedrifter må jobbe med HMS


Alle arbeidsgivere i Norge har plikt til å jobbe med «systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid på alle områder i bedriften, ifølge arbeidsmiljøloven &3-1. Arbeid med HMS er altså lovpålagt og du kan gå ut ifra at også din virksomhet inngår i kravet om et systematisk HMS-arbeid. I alle fall så lenge du selger, produserer eller tilbyr varer og tjenester.

Likevel trenger ikke alle bedrifter ha like stort fokus på det. Rutiner for HMS trenger for eksempel ikke være like omfattende for en liten bedrift med lite risikofylt arbeid som for et byggefirma hvor det er større fare for skader. Desto større firma og risiko, desto høyere hms-krav til bedriften.

I tillegg varierer kravene fra bransje til bransje. Man utsettes for ulike risikoer som frisør enn som snekker for eksempel. Det er derfor noe man må sette seg godt inn i som arbeidsgiver, slik at man gjør den nødvendige jobben og har den nødvendige informasjonen. Hvis du ikke tar seg tid til dette risikerer du at HMS-arbeidet ikke er tilstrekkelig – og det kan få store konsekvenser under et eventuelt tilsyn eller en ulykke.

Det lønner seg altså å jobbe kontinuerlig med systematisk HMS, slik at man unngår alvorlige og kostbare konsekvenser.

 

HMS er hovedsakelig lederens ansvar


Som leder faller mye av ansvaret for HMS på deg som arbeidsgiver og dette ansvaret kan du ikke videreføre. Derfor er det viktig at du gjør en ordentlig innsats. Ifølge arbeidsmiljøloven paragraf 3-5 må arbeidsgiver gjennom opplæring i helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid.

Et eksempel er HMS-kurs som mange bedriftshelsetjenester tilbyr i dag. Hensikten med denne HMS-opplæringen er at du som leder skal få grunnleggende kunnskap om systematisk HMS, arbeidsmiljøloven og de viktigste forskriftene. Kun gjennom den rette kunnskapen får du rett forutsetninger til å ta gode avgjørelser knyttet til helse, miljø og sikkerhet.

Videre må leder legge til rette for gode HMS-rammer, ta initiativ og motivere til oppfølgning. Gode rutiner er svært viktig i HMS-arbeidet.

Det vil derimot ikke si at du som arbeidsgiver må gjøre alt. De ansatte (arbeidstakerne) må også medvirke i arbeidet. Derfor bør også de ansatte få god HMS-opplæring slik at de har et eierforhold til HMS og er i stand til å delta i planlegging, kartlegging, daglig gjennomføring og å komme med forslag til løsninger på eventuelle problemer. Her kan det være nyttig å også sende de ansatte på kurs, slik at også de får rett forutsetninger og kunnskap til å bidra.

Hvis du arbeider i et mindre firma kan det være en mulighet å la de ansatte delta i arbeidet direkte, men i en større virksomhet skjer dette gjerne gjennom bruk av verneombud, arbeidsmiljøutvalg og tillitsvalgte. Verneombud og arbeidsmiljøutvalg kan du lese mer om lenger ned i artikkelen.

 

Hva innebærer arbeid med HMS?


Siden HMS-arbeidet som kreves varierer avhengig av bransje, risiko, størrelse og liknende finnes det ingen one-size-fits-all-forklaring på hva arbeidet innebærer. Likevel finnes det 4 oppgaver konkret arbeidet med systematisk HMS-arbeid skal bestå av:

 1. Starte arbeidet
 2. Kartlegge situasjonen (hvor er det farer, og hva er risikoen disse representerer? Dette må dokumenteres)
 3. Planlegge tiltak (hva kan gjøres for å redusere risikoforholdene?) Her skal det lages en handlingsplan for gjennomføringen av aktivitetene. Denne må inneholde frister for når tiltakene skal innføres, og hjem som er ansvarlige for gjennomføringen.
 4. Utføre tiltakene (finne forbedringer, regelmessige rutiner, jevnlig gjennomganger m.m.)

Videre skal HMS-arbeidet kvalitetskontrolleres i en internkontroll (IK). Her vurderes det om HMS-reglementet i lover, forskrifter, og regelverk følges. Internkontrollen har som mål å oppdage problemer og risikoer før det er for sent gjennom forebyggende arbeid. I dette arbeidet skal de ansatte bidra i oppstarten og gjennomføringen av IK. Det er altså en teamoppgave – selv om det er den ansvarlige i virksomheten som skal sørge for at internkontrollen gjennomføres.

Også internkontrollforskriften dikterer at IK skal tilpasses bransje, størrelse og risiko. Det betyr igjen at HMS-rutinene i en bedrift med lite risiko kan være mindre omfattende enn i en bedrift med høy risikofaktor.

Men det betyr ikke at man slipper unna HMS-arbeidet. ALLE må jobbe systematisk med HMS for å følge lovverket.

 

Verneombud og arbeidsmiljøutvalg


For å få hjelp med HMS-arbeidet i en bedrift er det vanlig å opprette et verneombud og et arbeidsmiljøutvalg.

Et verneombud fungerer som en talsmann for sine medarbeidere. I de aller fleste tilfeller skal en bedrift opprette et verneombud, men for virksomheter med under 10 ansatte kan det avtales andre ordninger.

De som er i verneombudet, har fått ansvar for å fremme medarbeidernes interesser ovenfor arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, og er gjerne valgt av de andre arbeidstakerne. Derfor skal ombudet ha en aktiv rolle og involveres når man planlegger eller gjennomfører handlinger som vil påvirke arbeidsmiljøet på jobben. De som får jobben bør dessuten ha vært noen år i bedriften, og være i en posisjon hvor de har mye innsikt i bedriftens operasjoner.  

Det er særlig noen områder verneombudet skal følge med. Dette kan for eksempel gjøres gjennom jevnlige vernerunder på arbeidsplassen. Verneombudet skal vurdere om:

 • Maskiner, kjemiske stoffer, arbeidsprosesser og liknende utsetter arbeidstakere for fare
 • Bedriften har nok verneinnretninger og personlig verneutstyr, og om de er i god nok stand og lett nok tilgjengelige
 • Arbeidstakerne får nok instruksjon og opplæring
 • Arbeidet er tilrettelagt for at arbeidstakeren kan jobbe på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte
 • Meldinger om arbeidsulykker blir sendt

For at verneombudet skal kunne gjøre en god jobb er det viktig at de klarer å ha fullstendig oversikt over sitt område. Hvis det ikke er mulig, må man opprette flere verneombud.

I tillegg vil mange bedrifter være pliktig til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Det gjelder hvis virksomheten har mer enn 50 ansatte. Ved færre ansatte må det opprettes hvis Arbeidstilsynet bestemmer det, eller en part i bedrifter mellom 20 og 50 ansatte krever det.

I AMU skal det sitte representanter både fra arbeidstakerne og arbeidsgiver, med mål om å ta vare på og forbedre arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. De kan virke som et besluttende organ og skal være pådrivere for et gunstig arbeidsmiljø. De skal også bidra i HMS-arbeidet og kan lage egne dokumenter for HMS hvis nødvendig.

 

Tilsyn fra arbeidstilsynet


Gjennom såkalte tilsyn er Arbeidstilsynet stadig på besøk hos virksomheter for å se at alt går riktig for seg og at arbeidsmiljøloven følges. Målet er å optimalisere rutiner for HMS, veilede bedriftene og spre informasjon.

Samtidig er de ute etter å kontrollere om HMS-kravene overholdes. Hvis virksomheten din da ikke kan dokumentere et godt nok arbeid med HMS, eller brudd på reglementet, vil virksomheten risikere straff i form av:

 • Pålegg og frister
 • Dagsbøter
 • Stans av drift
 • Større bøter eller fengselsstraff

Men det er ingen grunn til å stresse. Som regel vil de varsle tilsyn på forhånd.

På den måten får du mulighet til å forberede virksomheten på kontrollen og finne frem riktig dokumentasjon. Dette kan være dokumentasjon på HMS-systemet, håndbøker, eler annen dokumentasjon om HMS i bedriften. Her kan man også legge frem dokumentasjon på gjennomførte HMS-kurs.

Som du kan se er altså god dokumentasjon av alt arbeid innen HMS viktig for å unngå sanksjoner. Sørg derfor for å gjøre en grundig jobb slik at det blir lettere under tilsynet. Her kan det lønne seg for bedriften å gå til innkjøp av et online HMS-system hvor du kan lagre all dokumentasjonen du behøver på ett og samme sted. Det er ofte mer praktisk og brukervennlig enn den typiske «HMS-permen» eller «HMS-boken», men er ikke et krav.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?