Til hovedinnhold
Hva gjør et verneombud?

Hva gjør et verneombud?

Et verneombud er en person som skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Her kan du lese om verneombudets rolle og oppgaver.

Når må bedriften ha verneombud?

Hovedregelen er at alle bedrifter skal ha et verneombud. Større bedrifter har gjerne flere verneombud, for eksempel et verneombud for hver avdeling eller lokasjon. I så fall skal det også velges ett hovedverneombud.

Har virksomheten færre enn 5 ansatte (både heltidsansatte og deltidsansatte teller med), kan arbeidsgiveren og arbeidstakerne sammen finne en annen løsning som ivaretar vernearbeidet.

Verneombudets rolle og oppgaver

Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. På vegne av arbeidstakerne skal det bidra til til utvikling og vedlikehold av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, blant annet gjennom medvirkning i etablering, utøvelse og vedlikehold av internkontrollsystemet i virksomheten.

For å lykkes med det systematiske HMS-arbeidet i virksomheten, må ledelsen blant annet sørge for god arbeidstakermedvirkning. Faste samtaler med verneombudet bør inngå som en del av dette arbeidet.

Ifølge Arbeidstilsynet skal verneombudet:

 • følge med på at maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og ulike arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare

 • følge med på at verneinnretninger og personlig verneutstyr er til stede i passende antall, at det er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand

 • følge med på at arbeidstakerne får nødvendige instruksjon, øvelse og opplæring

 • følge med på at arbeidet er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte

 • følge med på at meldinger om arbeidsulykker blir sendt

 • delta ved Arbeidstilsynets inspeksjoner

 • følge opp at arbeidsgiveren oppfyller pålegg og retter seg etter veiledningen Arbeidstilsynet gir

I virksomheter som ikke har arbeidsmiljøutvalg, skal verneombudet også:

 • vurdere og uttale seg om spørsmål som gjelder bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjenesten

 • vurdere opplæringsprogrammer av betydning for arbeidsmiljøet

 • behandle planer som krever Arbeidstilsynets samtykke

 • behandle andre planer som har vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, f.eks. innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidstidsordninger, vernetiltak og etablering og vedlikehold av internkontrollsystemer

 • gå gjennom rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker, yrkeshygieniske undersøkelser og medvirke til at arbeidsgiver klarlegger årsakene og setter inn tiltak for å hindre gjentakelser

Fra 1. januar 2024 gjelder nye regler for hvilke virksomheter som må ha arbeidsmiljøutvalg og verneombud.

Det er viktig å påpeke at det er arbeidsgiver, ikke verneombudet, som har ansvaret for at HMS-arbeidet gjennomføres. Verneombudets fremste rolle er å følge med på om arbeidsmiljøforholdene følges opp sett fra arbeidstakernes side, og å ha en dialog rundt dette med arbeidsgiver. Det kan være en vanskelig balansegang å holde en konstruktiv dialog med arbeidsgiver og samtidig påpeke feil og mangler, og begge parter må jobbe aktivt for at dialogen blir konstruktiv.

Valg av verneombud

Verneombudet skal velges av arbeidstakerne, blant arbeidstakerne. Det er viktig at den som velges er vel ansett i bedriften, og kjenner arbeidsoppgavene. Arbeidsgiver, eller den som leder virksomheten i arbeidsgivers sted, har ikke stemmerett og kan heller ikke velges til verneombud.

Valget skal enten skje gjennom flertallsvalg blant alle ansatte, eller ved at en fagforening som organiserer minst halvparten av de ansatte velger verneombud. Verneombudet velges for to år av gangen.

Les mer om verneombud på Arbeidstilsynets nettsted


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Artikkelen er godkjent av
banner background
Geir Helge Solevåg
Fagsjef HMS-systematikk og yrkeshygiene
Publisert
5. september 2022
Sist oppdatert
10. oktober 2023

Les mer