Til hovedinnhold
Nye regler for arbeidsmiljøutvalg

Nye regler for arbeidsmiljøutvalg

Fra 1. januar 2024 gjelder nye regler for hvilke virksomheter som må ha arbeidsmiljøutvalg og verneombud. Alle virksomheter med fem eller flere ansatte, må ha verneombud. I tillegg må virksomheter med 30 eller flere ansatte ha arbeidsmiljøutvalg.

Et operativt beslutningsorgan

AMU er et samhandlingsorgan som kan sees på som et styre for arbeidsmiljøarbeidet i bedriften. Hovedhensikten til AMU er å støtte arbeidsgivers plikt til å sikre arbeidstakerne et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Et velfungerende AMU spiller en helt sentral rolle i det viktige partsamarbeidet om bidrar til demokratiske prosesser i norsk og nordisk arbeidsliv. Det innebærer ikke at arbeidstakere skal ha samme styringsrett som arbeidsgiver, men at arbeidstaker skal bli hørt og få mulighet til å fremme egne saker.

Arbeidsmiljø handler om hvordan arbeidet i virksomheten organiseres, planlegges og utføres. AMU sitt mandat er å følge opp dette. Om nødvendig kan AMU be arbeidsgiver om å ta tak i mangler. Hver enkelt arbeidstaker kan melde saker til utvalget. Organet kan pålegge arbeidsgiver å undersøke uavklarte forhold, eller gjøre konkrete tiltak mot forhold som kan påvirke arbeidstakernes helse negativt.

Ta et grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombud og AMU hos oss.

Frem til nå har ordningen med AMU vært pålagt bedrifter med 50 medarbeidere eller flere. Når lovkravet nå innskjerpes, vil flere arbeidstakere omfattes av kravet til AMU og verneombud, og flere vil omfattes av arbeidstakerbegrepet. (for eksempel grupper av arbeidstakere som utfører arbeid for andre). Da blir det også enklere å arbeide godt med endringsprosesser og ulike former for opplevd trakassering.

I AMU skal arbeidsgiver og arbeidstakere være representert med like mange representanter. I tillegg bør flest mulig ulike grupper i virksomheten være representert. I AMU er maktforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker balansert. Ledere av AMU har dobbeltstemme ved uenighet mellom partene. Partene bytter på ledervervet hvert år.

Fordelene med et arbeidsmiljøutvalg

AMU gir arbeidstaker en plattform for å dele sine perspektiver og bekymringer, og de får en mulighet for å komme med formelle forslag til forbedring av arbeidsmiljøet. Arbeidsgiver på sin side får et verktøy for å legge til rette for felles forståelse rundt for eksempel endringer eller andre problemstillinger.

Etablering av et AMU skal ikke være komplisert. Fyll inn skjemaet under, og å last ned våre tips for å komme i gang.


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Artikkelen er godkjent av
banner background
Geir Helge Solevåg
Fagsjef HMS-systematikk og yrkeshygiene
Publisert
22. desember 2023
Sist oppdatert
19. januar 2024

Les mer