Til hovedinnhold
HMS på byggeplassen

HMS på byggeplassen

Bygge- og anleggsbransjen er den mest ulykkesutsatte næringen i det norske arbeidslivet hvis man ser på antall arbeidsskadedødsfall og skader. Hva er vanlige risikofaktorer for bygg og anlegg og hvilke HMS-lover og forskrifter gjelder for bransjen?

To byggarbeidere på et tak som bærer bjelker iført verneutstyr

Hopp til innhold

HMS på bygge- og anleggsplassen

I bygg og anlegg er det spesielt viktig med fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS) for å sikre et trygt arbeidsmiljø hvor alle trives og hvor risikoforholdene minimeres gjennom forebyggende tiltak. Selv om rollene og prosjektene innenfor bygg og anlegg kan være veldig forskjellige, er det likevel primært de samme forskriftene og regelverkene som gjelder for å sikre et trygt og sikkert arbeidsmiljø.

Det skilles mellom HMS og SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø). HMS og SHA er to parallelle regelverk som henvender seg til henholdsvis arbeidsgivere og byggherre i bygg- og anleggsbransjen. Arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften setter krav til arbeidsgiver, mens byggherreforskriften setter krav til byggherren. Dette er fordi bransjen statistisk sett har mange arbeidsulykker- og skader og generelt høy risiko på arbeidsplassen.

Dersom en ansatt blir utsatt for en skade eller ulykke på arbeidsplassen som følge av dårlig eller mangelfullt HMS-arbeid, kan arbeidsgiver risikere store strafferettslige og erstatningsrettslige krav.

Alle bedrifter innenfor bygg- og anleggsbransjen er derfor pålagt å knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste og følge krav til hvordan arbeidsmiljøet skal være - og hvordan man skal sikre dette.

Hva er forskjellen på HMS og SHA?

Kort forklart er HMS (helse, miljø og sikkerhet) et regelverk som først og fremst retter krav mot arbeidsgiverne i alle bedrifter som deltar i et prosjekt, mens SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) er et regelverk som primært retter krav mot byggherren i prosjektet.

I lov og forskrift retter dermed begrepene seg mot ulike regelverk og ulike roller på bygge- og anleggsplassen. Begge regelverk må alltid følges, og det skal derfor alltid foreligge både et HMS-arbeid og et SHA-arbeid i et bygge- eller anleggsprosjekt*.

HMS-systemet tilhører den enkelte bedriften og er spesifikk for de oppgavene og tjenestene dere utfører. SHA-planen utfyller det generelle HMS-arbeidet og er unikt for hvert enkelt bygge- eller anleggsprosjekt.

*SHA gjelder ikke for små bedrifter som jobber innenfor det private markedet, for eksempel ved bygging av et hus for en privatperson.

Hva er HMS (helse, miljø og sikkerhet)?

HMS-begrepet innebærer helse, miljø og sikkerhet i all arbeidssammenheng og er forankret i arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften. Arbeidsgiver er pålagt å jobbe systematisk med HMS for å forebygge helseskader blant arbeidstakere, mens arbeidstakeren er pliktig å medvirke i det systematiske arbeidet. Alt som angår helse, miljø og sikkerhet for bedriften, skal inngå og beskrives i bedriftens HMS-system.

På bygge- og anleggsplasser må bedriftene som utfører arbeid på prosjektet utfylle sitt HMS-arbeid med relevante deler fra byggherrens SHA-plan.

Hva er SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø)?

Begrepet SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) er forankret i byggherreforskriften og beskriver hvordan byggherren (oppdragsgiver på prosjektet) skal ivareta arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom både prosjektering og gjennomføring av et bygge- eller anleggsarbeid.

Dette kan handle om at forventninger til framdrift ikke skal gå på bekostning av sikkerheten, at det stilles krav om god HMS til de som får jobbe på prosjektet, og at bedriftenes arbeid koordineres slik at de ikke utgjør en fare for hverandre.

SHA-planen er unik for hvert enkelt bygge- og anleggsprosjekt og skal alltid inkludere og omfatte alle bedriftene som utfører arbeid på prosjektet. Begrepet SHA brukes kun for bygge- og anleggsbransjen.

HMS-lover og forskrifter i bygge- og anleggsbransjen

Arbeidet med helse, sikkerhet og arbeidsmiljø på bygge-og anleggsplassen tar utgangspunkt i lover og forskrifter. De mest sentrale lovverkene er:

 • Arbeidsmiljøloven: Overordnede lover og forskrifter som er knyttet til arbeidsmiljø, arbeidstid, ansettelse, permisjon og avslutning av arbeidsforhold.

 • Internkontrollforskriften: Krav til systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid for å sikre at bedrifter planlegger, organiserer og utfører aktiviteter som svarer på regelverket i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

 • Byggherreforskriften: Byggherrens ansvarsområder og plikter knyttet til å sikre at helse-, miljø og sikkerhet gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen blir ivaretatt.

 • Arbeidsmiljøforskriftene: Seks arbeidsmiljøforskrifter som følger bedriften fra planlegging av aktiviteter til de er i full drift og under pågående arbeid. Inkluderer blant annet krav til helse, miljø og sikkerhet ved utførelse av arbeid.

Risikofaktorer på byggeplassen

Arbeidshverdagen i bygge- og anleggsbransjen består av tunge løft, håndtering av tunge bygg- og anleggsmaskiner, og mye arbeid i høyden. I tillegg er det ofte høye krav til framdrift i prosjektene for å nå de økonomiske målene. Det er derfor veldig viktig å ha på plass gode rutiner for arbeidet med helse, sikkerhet og arbeidsmiljø.

Her er noen av de vanligste risikofaktorene for bygg og anlegg:

 • tungt, fysisk arbeid med ugunstige arbeidsstillinger og gjentagende bevegelser

 • bruk av maskiner og utstyr som eksempelvis gravemaskin, lastebiler, ulike typer sager, stige, spikerpistol og lignende

 • arbeid i høyden, for eksempel på tak, i lift, stillas eller container

 • sprengningsarbeid, arbeid i tunnel og rivningsarbeid (fare for å puste inn asbest)

 • bruk av kjøretøy i kombinasjon med tidspress samt lasting og lossing

 • lange arbeidsdager- og uker samt skift- og nattarbeid

 • mye støy, vibrasjoner og ugunstige temperaturforhold

 • inhalasjon av støv, røyk, gass og damp

 • hudkontakt med vann og kjemikalier

For å redusere antall arbeidsulykker og skader på bygge- eller anleggsplassen, er det viktig at byggherre gjør den nødvendige koordineringen av SHA under planlegging og gjennomføring av prosjekter - og at arbeidsgiver sikrer god oppfølging av HMS-arbeidet innad i sin bedrift.

Alle bedrifter som skal utføre en jobb på bygge- eller anleggsplassen må ha på plass og følge opp sin egen HMS-plan. Også underleverandører og arbeidstakere er pliktige å bidra til et trygt og sikkert arbeidsmiljø hvor risikoer fjernes og reduseres.


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Artikkelen er godkjent av
banner background
Geir Helge Solevåg
Fagsjef HMS-systematikk og yrkeshygiene
Publisert
22. mars 2023
Sist oppdatert
10. oktober 2023

Les mer