Til hovedinnhold
HMS-krav for rollene på byggeplassen

HMS-krav for rollene på byggeplassen

Alle aktører på bygge- eller anleggsplassen må ta ansvar for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Se hvilke HMS-krav som gjelder for arbeidsgiver, byggherre, arbeidstaker, verneombud og underleverandører.

Tre bygg- eller anleggsarbeidere med verneutstyr som snakker sammen

Se kravene som gjelder for din rolle

Vi kan dele opp rollene og ansvarsområdene for HMS-arbeidet på bygge- og anleggsplassen slik:

Byggherre

Byggherren, altså oppdragsgiver for prosjektet, har det overordnede ansvaret for å sette kravene til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) for prosjektet i sin helhet. Disse kravene kommer frem i Byggherreforskriften og skal dokumenteres og følges opp ved hjelp av en SHA-plan som er unik for prosjektet. Byggherren er også ansvarlig for at SHA-arbeidet innlemmes i det daglige arbeidet.

I tillegg skal byggherren legge til rette for dialog og samhandling mellom prosjekterende, arbeidsgivere og enkeltpersonforetak samt sikre at alle aktører følger opp planene og tiltakene ved prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.

Byggherren er ansvarlig for følgende under planlegging og prosjektering:

 • kartlegge risikoforholdene som har betydning for det arbeidet som skal utføres

 • vurdere risikoene og utarbeide planer og tiltak for å fjerne eller redusere risikoen (dette må dokumenteres skriftlig)

 • utarbeide en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) som skal inneholde et organisasjonskart, en fremdriftsplan, spesifikke risikoreduserende tiltak og rutiner for behandling av endringer

 • sørge for at det settes av nok tid til både prosjektering og utførelse av de ulike arbeidsoppgavene (dette må dokumenteres skriftlig)

Under selve bygge- eller anleggsprosjektet er byggherren ansvarlig for følgende:

 • sikre at arbeidet kan utføres uten at det er fare for liv eller helse

 • sikre at SHA-planen er lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og at arbeidsgiverne er kjent med planen (inkludert informasjon dersom endringer gjøres)

 • sørge for at SHA-planen oppbevares i 6 måneder etter at prosjektet er ferdigstilt

Les mer om byggherreforskriften og se alle kravene som gjelder for deg som byggherre.

Arbeidsgiver og enkeltpersonforetak

Arbeidsgiver og enkeltpersonforetak er ansvarlig for å sikre at kravene som er satt i arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften blir fulgt. Han eller hun skal sørge for at sine arbeidstakeres arbeid blir utført på en måte som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dette skal også inkludere innleide eller selvstendige arbeidstakere og alle arbeidsgivere har et ansvar for at andre bedrifter som de leier inn også samsvarer med arbeidsmiljølovgivningen

Når det er flere bedrifter som skal utføre arbeid på et prosjekt, kreves det at alle arbeidsgiverne samarbeider om å påse at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. Kapittel 2 i arbeidsmiljøloven stiller krav om at arbeidsgiverne skal samordne sitt HMS-arbeid for å sikre dette.

I tillegg til dette plikter arbeidsgiver å følge opp SHA-arbeidet som er satt av byggherren. Vi kan dermed dele kravene for arbeidsgiver inn i to kategorier: arbeidsmiljøloven og SHA. Ifølge kravene i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter er arbeidsgiver ansvarlig for følgende: 

 • sørge for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og i samsvar med alle kravene i både arbeidsmiljøloven og de tilhørende forskriftene. Sentrale forskrifter er for eksempel forskrift om utførelse av arbeid og arbeidsplassforskriften.

 • gjennomføre lovpålagt opplæring i HMS-arbeid og ha god kunnskap om hvilke krav som gjelder for bedriften

 • sørge for at det gjennomføres og dokumenteres systematisk HMS-arbeid i bedriften. Dette innebærer for eksempel at dere skal sette mål for HMS-arbeidet, dokumentere hvordan HMS-arbeidet er organisert og gjennomføre kartlegginger og risikovurderinger. 

 • samarbeide med verneombud og arbeidstakere for å sikre et trygt og sikkert arbeidsmiljø hvor alle trives, og sikre at de får god opplæring og mulighet til å medvirke

 • sørge for at alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen har et HMS-kort utstedt av en godkjent kortutsteder

Les mer om arbeidsmiljøloven og se alle kravene som gjelder for deg som arbeidsgiver.

Arbeidsgiver er også ansvarlig for å følge opp SHA-arbeidet som er satt av byggherren, inkludert følgende:

 • følge regler og rutiner satt av byggherren i SHA-planen samt holde en tett dialog med byggherre for å sikre at arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt både ved prosjektering og i utførelsen av bygge- og anleggsarbeider

 • informere byggherren dersom det er behov for endringer i SHA-planen på grunn av ansattes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

 • informere byggherre om risikoforhold som er forårsaket av de prosjekterende og byggherrens valg som ikke allerede er dekket av spesifikke tiltak i SHA-planen

 • kontinuerlig vurdere og gjennomføre arbeidet basert på den faktiske risikoen for de områdene som er kartlagt i SHA-planen

 • informere alle ansatte og verneombudet på en forståelig måte om tiltakene som er satt for å sikre sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen

 • informere verneombudet om SHA-planen før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidet

 • integrere de relevante delene av SHA-planen i bedriftens system for internkontroll

 • sørge for at forebyggende tiltak blir gjennomført, for eksempel:

  • sikre trygg atkomst til arbeidsplassene og ferdselsveier samt gode rutiner for innkvartering av ansatte

  • påse gode rutiner for vedlikehold av anlegg og utstyr samt kontroll før det tas i bruk i prosjektet slik at feil som kan påvirke SHA kan rettes opp

  • sikre gode rutiner for lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer

Krav som stilles til arbeidsgiver på anleggsprosjekt

Utover de felles kravene som er satt for bygge- og anleggsbransjen i arbeidsmiljøloven og byggherreforskriften, er det også noen spesielle krav som stilles til arbeidsgiver på et anleggsprosjekt:

Arbeidsgivers ansvar ved gravearbeid

Arbeidsgiveren på et anleggsprosjekt er ansvarlig for å sikre at det gjennomføres en risikovurdering av gravearbeidet før det påbegynnes. Risikovurderingen skal gjøres på grunnlag av kartlegging og dokumentasjon av de forhold som kan innebære risiko for sikkerheten til arbeidstakerne på prosjektet.

I tillegg til dette, har arbeidsgiver ansvar for å sikre at arbeidstakere som utfører arbeid i gravegroper har fått opplæring i gravearbeid dypere enn 1,25 meter. Før gravearbeidet settes i gang, skal arbeidsgiver utarbeide en plan for gravingen.

Arbeidsgiver har også ansvar for å sikre at arbeidstakerne får nødvendig informasjon om risikovurderingene som er gjort, hvordan risikoer som kan oppstå skal håndteres og hvilke vernetiltak som er nødvendige.

Du kan lese mer om kravene som fremkommer i forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 21: gravearbeid.

Arbeidsgivers ansvar ved bergarbeid

I likhet med gravearbeidet, er arbeidsgiver også ansvarlig for å gjøre forundersøkelser, risikovurdering og lage en dokumentert HMS-plan før bergarbeidet kan påbegynnes. Dette innebærer blant annet geologiske, bergtekniske og andre forhold som må undersøkes for at bergarbeidet kan utføres på en sikker måte.

Det er også krav til at arbeidsplassen for et anleggsprosjekt skal oppføres, brukes og vedlikeholdes på en sånn måte at arbeidstakerne kan utføre sine arbeidsoppgaver uten at de setter sin egen, eller andre arbeidstakeres, sikkerhet og helse i fare.

Arbeidsplasser som jobber med bergarbeid under jord har krav om å være anlagt, utstyrt, driftet og vedlikeholdt på en slik måte at arbeidstakerne kan jobbe og ferdes med minimal risiko. Dette inkluderer blant annet systematisk kontroll og vedlikehold av mekanisk og elektrisk utstyr og anlegg.

Du kan lese mer om kravene som fremkommer i forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 27: bergarbeid.

Arbeidstaker

Arbeidstaker skal være med på utformingen, gjennomføringen og oppfølgingen av bedriftens systematiske HMS-arbeid. I tillegg skal arbeidstaker delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet samt følge de angitte reglene og gjennomføre arbeidsoppgavene på en forsvarlig måte. Arbeidstaker skal også melde om avvik på bygge- eller anleggsplassen og komme med innspill til forbedringstiltak.

Dette innebærer at arbeidstaker skal gjennomføre følgende:

 • alltid bruke påbudt verneutstyr, være forsiktig og bidra til å hindre ulykker og helseskader

 • raskt melde fra til arbeidsgiver og verneombud dersom han eller hun blir oppmerksom på mangler eller feil som kan medføre fare for liv og helse (dersom vedkommende ikke selv kan rette opp feilen eller mangelen)

 • umiddelbart avbryte arbeidet dersom arbeidstaker mener det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse

 • melde fra til arbeidsgiver eller verneombud så fort arbeidstaker oppdager trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen

 • gi beskjed til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir skadet på bygge- eller anleggsplassen eller pådrar seg sykdom på grunn av arbeidsoppgavene eller forholdene på arbeidsstedet

 • delta i utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner dersom arbeidstaker er delvis eller helt fraværende fra arbeidet på grunn av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende

 • delta i dialogmøte etter innkalling fra arbeidsgiver (som beskrevet i jf. § 4-6 fjerde ledd)

 • alltid rette seg etter påbud fra Arbeidstilsynet

 • dersom arbeidstakeren har som oppgave å lede andre arbeidstakere, skal han eller hun passe på at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under planleggingen og gjennomføringen av de arbeidsoppgaver som hører under sitt ansvarsområde. De fleste arbeidstakere er ikke godt kjent med arbeidsmiljøloven, og derfor er det viktig at arbeidsgiver gir opplæring i hvilke krav som stilles til arbeidstakerne.

Verneombud

Verneombudets oppgave er å ivareta de ansattes interesse i saker som angår arbeidsmiljøet. Han eller hun skal påse at arbeidet utføres på en måte som tar hensyn til de ansattes sikkerhet, helse og velferd i samsvar med arbeidsmiljøloven. Det betyr at verneombudet kan stanse arbeidet på bygge- eller anleggsplassen umiddelbart dersom det er fare for arbeidstakernes liv eller helse.

I små og mellomstore bedrifter, eller på de arbeidsplassene som ikke har valgt verneombud, kan regionale verneombud fungere som pådrivere for et sikkert og godt arbeidsmiljø. Denne ordningen er opprettet av myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Underleverandører

Underleverandører som produsenter, importører og utleiere av tekniske innretninger er ansvarlige for å sikre at deres produkter er trygge. Det samme gjelder for produsenter og importører av kjemiske produkter. Produsenter, importører og utleiere skal også sørge for at nødvendig produktinformasjon er tilgjengelig for å forebygge ulykker og helseskader.


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Artikkelen er godkjent av
banner background
Geir Helge Solevåg
Fagsjef HMS-systematikk og yrkeshygiene
Publisert
24. mars 2023
Sist oppdatert
10. oktober 2023

Les mer