Systematisk HMS arbeid

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Systematisk HMS arbeid

Sintef ga i 2016 ut en rapport som fastslo at hvert femte sykefravær i Norge er arbeidsrelatert, og at dette koster norske bedrifter i overkant av 8 milliarder kroner årlig. I følge Arbeidstilsynet kunne mye av fraværet og mange av kostnadene vært unngått dersom norske virksomheter i alle størrelser jobbet bedre med systematisk HMS, og fikk på plass god internkontroll.

Med bedre rutiner og internkontroll kan bedrifter altså spare mye!

Alle norske virksomheter er ifølge Arbeidsmiljøloven pålagt å jobbe forebyggende med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Lovverket kommer med føringer for hvilke områder en bedrift skal jobbe proaktivt med for å redusere risiko for skader, sykdom, slitasje og unødvendig sykefravær hos sine medarbeidere.

Hvorfor har vi et lovverk om HMS?

Lovverket er der for å beskytte arbeidstager, hjelpe arbeidsgiver og bidra til å redusere enorme kostnader for samfunnet, knyttet til ulykker, sykdom og slitasje hos arbeidstakere. For at folk skal være friske og trygge på jobb, for å kunne utføre sitt arbeid, oppleve mestring og tilhørighet, og bidra positivt i samfunnet.

 

For de fleste virksomheter er systematisk HMS arbeid sentrert rundt god internkontroll, men for bedrifter som er ekstra risikoutsatt er kravene strengere. Eksempler på bransjer med antatt økt risiko er offshore, bygg og anlegg, industri/produksjon, utdanning/skole og helse/omsorg.

Hva er systematisk HMS?

Systematisk HMS er å jobbe kontinuerlig og proaktivt for å være i forkant av risiko i de ansattes i arbeidshverdag. Målet er å redusere og fjerne risiko for skade, sykdom og mistrivsel, samt å jobbe proaktivt for å forbedre prosesser knyttet til fravær og unødig slitasje.

Hva menes med systematisk HMS arbeid?

Du som leder har ifølge Arbeidsmiljøloven ansvar for de ansattes helse, miljø og sikkerhet på jobb. Med systematisk HMS arbeid menes det kontinuerlige arbeidet leder og virksomhet gjør for å redusere risiko og bygge et trygt, sunt og godt arbeidsmiljø for medarbeiderne.

Arbeidet skal gjøres gjennom følgende prosess:

 • Kartlegging: Hvilke arbeidssituasjoner har vi hos oss? Hvordan er vi organisert? Hvilke potensielle risikoer og utfordringer har vi knyttet til de ansattes helse, arbeidsmiljø og sikkerhet hos oss?
 • Risikovurdering: Hvilke potensielle risikoer gjelder for hvem av våre ansatte? Hvor stor er risikoen? Hva kan risikoen føre til?
  Les mer om risikovurdering >>
 • Handlingsplan/tiltak: En plan for hva man skal jobbe med å forebygge mot i bedriften, basert på resultater av kartlegging og risikovurdering.
  Les mer om hva du kan få ut av en god handlingsplan >>
 • Oppfølging/evaluering: Hvilke tiltak har ført til hvilke resultater, forbedringer eller reduserte risiko? Hva bør vi gjøre mer av? Mindre av?

 HMS-modellen

Hvem har ansvar for internkontroll og systematisk HMS arbeid?

Du som leder har ifølge Arbeidsmiljøloven ansvar for de ansattes helse, miljø og sikkerhet på jobb. Bedriftshelsetjenesten kan hjelpe deg å forstå ditt HMS-ansvar, gjøre kartlegginger og risikovurderinger, legge planer og mål, gjennomføre tiltak, dokumentere, rapportere og evaluere.

Se liste over alle tiltak vi kan få gjennomført hos dere.

Hva skjer om man er lovpålagt å utføre systematisk HMS, men ikke etterkommer dette?

Arbeidstilsynet utfører årlig stikkprøver hos bedrifter, og selv om de fleste tilsyn forekommer hos særlig risikoutsatte bedrifter – er de også påpasselige med å kontrollere øvrige bransjer og bedrifter i tråd med Internkontrollforskriftens krav til systematisk HMS-arbeid. Dersom de avdekker brudd på regelverket vil de i første omgang gi pålegg om å rette opp avviket, med en tidsfrist for utbedringen. Om pålegget ikke er innfridd innen tidsfristen vil neste steg være å ilegge virksomheten dagbøter. I alvorlige tilfeller forekommer også politianmeldelser.

HMS står også i økende grad høyt på agendaen hos leverandører, kunder og samarbeidspartnere i stadig flere bransjer. Å samarbeide med bedrifter som ikke proaktivt jobber med å forhindre ulykker og øvrig risiko for sine ansatte, som ikke ser verdien i å ivareta medarbeiderne - kan oppleves som risikabelt, negativt for omdømme, og gå imot en bedrifts samfunnsansvar og etiske policy.

Systematisk HMS er også svært viktig av hensyn til omdømme, samarbeid med leverandører og kunder.

 

Hvordan kan Avonova hjelpe bedrifter med systematisk HMS?

Avonova kan hjelpe dere å forstå eget HMS-ansvar og hva lovverket sier som er relevant for dere. Vi erfarer ofte at litt mer innsikt og forståelse sammen med enkle tiltak, tar bedriftene langt, både hva gjelder opplevd trygghet og ivaretagelse for de ansatte, og kontroll og gode rutiner for ledere.

Vi bruker videre erfaringen vi har fra våre 6000 kunder til å hjelpe dere med hele prosessen, fra kartlegging, til risikovurdering, handlingsplan og tiltak, og oppfølging og evaluering, slik at dere etterfyller alle krav, og henter mest mulig verdi ut av HMS-arbeidet deres.

Vi etablerer sammen de gode HMS-rutinene, slik at din bedrift etterlever kravene fra Arbeidsmiljøloven og samtidig har et fokus som vil forbedre alle ansatte og ledere sine hverdager. Mye av det systematiske HMS-arbeidet gjør dere allerede. Vi hjelper dere å systematisere og dokumentere dette, samt anbefale tiltak som kan være alt fra HMS kurs til arbeid med ergonomi eller psykososialt arbeidsmiljø. Og mye mer!

Det overordnede målet med HMS-arbeid utover å redusere risiko, er å skape helsefremmende arbeidsplasser. Arbeidsplasser der folk ikke bare unngår å bli skadet og syke, men hvor de blir friskere og tryggere, i kraft at jobben de gjør og arbeidsplassens rammer og innhold.

Dette betyr at med oss på ditt lag vil din bedrift:

 • Jobbe proaktivt for å få ned sykefravær og øke tilfredshet og engasjement hos de ansatte
 • Sikre en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon for ansatte
 • Sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet
 • Tilpasse arbeidsforholdet til ansattes livssituasjon og forutsetninger
 • Ivareta og utvikle arbeidsmiljøet i en positiv retning
 • Få på plass et inkluderende arbeidsmiljø og arbeidsliv for alle ansatte

Gjennom dette vil du tiltrekke deg de mest attraktive nye kollegene, beholde de beste folka dine, hente ut det beste fra dem alle, og sikre et godt omdømme.

Med en god handlingsplan får du kontroll

Vi har sett nærmere på handlingsplanen. Hva kan du få ut av en god plan, hvordan bør du bruke den og ikke minst, hva bør du unngå?

Les mer >>

Som leder har du ansvaret for at de ansatte har et godt arbeidsmiljø, sier Arbeidstilsynet i denne videoen. 

Hva mener vi med internkontroll?

Med internkontroll mener vi at du som leder av en virksomhet har kontroll på bedriftens «indre liv». I følge Forskrift om systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet i virksomheter av 6. desember 1996 nr. 1127, også kalt «internkontrollforskriften» skal alle norske virksomheter:

1. Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten.

2. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.

3. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.

4. Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet.

5. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordel.

6. Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen.

8. Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Du kan ha god internkontroll selv, for eksempel i form av et digitalt HMS-system, eller du kan få bistand av bedriftshelsetjenesten til å forstå og ivareta ansvaret ditt.

Spørsmål?

Har du spørsmål om systematisk HMS, eller ønsker du å komme i kontakt med en av våre dyktige HMS-rådgivere?

Du kan enten ringe oss sentralt på telefon 400 01 709, eller finne din nærmeste Avonova bedriftshelsetjeneste under.

Les mer om:

Ja takk!

Ja takk, ring meg for avtale om uforpliktende møte om mitt HMS-ansvar og arbeid!

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?