Til hovedinnhold
10 sjekkpunkter for et godt psykososialt arbeidsmiljø på arbeidsplassen

10 sjekkpunkter for et godt psykososialt arbeidsmiljø på arbeidsplassen

Verdensdagen for Psykisk Helse markeres hvert år den 10. oktober. Her er våre 10 sjekkpunkter for å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø på arbeidsplassen.

Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

Psykososialt arbeidsmiljø handler om hvordan de ansatte opplever de sosiale og psykologiske forholdene på arbeidsplassen.

Det handler ikke bare om trivsel, men også om de ansattes helse, arbeidsevne og produktivitet. Det psykososiale arbeidsmiljøet er ofte en konsekvens av hvordan arbeidet er organisert, om man opplever en balanse mellom krav og ressurser på jobben og i hvilken grad man kan jobbe selvstendig og ha kontroll over egne ansvarsområder.

Kjennetegn på et godt psykososialt arbeidsmiljø er engasjerte ansatte som opplever at de kan håndtere stress og utfordringer som kommer med jobben. For deg som arbeidsgiver betyr et godt psykososialt miljø på jobben økt produktivitet, redusert turnover. Når arbeidsplassen får et godt rykte, blir den mer attraktiv på markedet og kan kapre de beste ressursene.

Hvorfor er det psykososiale arbeidsmiljøet viktig?

Selv om forskning viser at vi har et bedre arbeidsmiljø enn mange andre land i Europa, blir stadig flere syke av jobben, også i Norge. Ifølge forskerne i Statens Arbeidsmiljøinstitutt, STAMI, skyldes 15 prosent av alle sykemeldinger i Norge psykososiale forhold på arbeidsplassen. Dette koster norske bedrifter flere milliarder kroner hvert år.

Arbeidstilsynet avdekker stadig brudd på loven som skal sikre et godt psykososialt arbeidsmiljø. Derfor har myndighetene nå varslet om endringer i regelverket: det skal bli tydeligere for arbeidsgivere hvilke krav loven stiller til det psykososiale arbeidsmiljøet og hvordan man kan forebygge og skape sunne og produktive arbeidsplasser der de ansatte trives.

I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober har vi blant annet laget en workshop om hvordan man kan skape et inkluderende og helsefremmende arbeidsmiljø.

Utforsk vår workshop om psykisk helse på arbeidsplassen

10 viktige sjekkpunkter for et positivt psykososialt arbeidsmiljø

En positiv kultur

En positiv som fremmer respekt, samarbeid, inkludering og støtte med ledere som kan være rollemodeller for positiv atferd.

Arbeidsbelastning

Sikre en balanse mellom mål og forventninger og arbeidsmengder. Sørg for realistiske tidsfrister og nødvendige ressurser, opplæring og verktøy for å utføre jobben på en god og effektiv måte.

God kommunikasjon

Front en åpen og transparent kommunikasjon der ansatte er komfortable med å uttrykke egne ideer, bekymringer og spørsmål.

Støttende lederskap

Sørg for at lederne gjør seg tilgjengelige for sine ansatte, slik at de kan gi støtte og veiledning.

Anerkjennelse

Anerkjennelse og belønning for ansattes innsats og prestasjoner kan øke motivasjonen og følelsen av å være verdsatt. Det er også en fordel om lønnssystemet oppfattes som rettferdig.

Medvirkning

Gi de ansatte reelle muligheter til å delta i beslutninger og påvirke egne arbeidsforhold.

Samarbeid

Oppmuntre til samarbeid mellom ansatte og team for å bygge positive relasjoner og løse problemer sammen.

Konflikthåndtering

Ha et system for konflikthåndtering på plass, slik at konflikter og uenigheter kan løses på en konstruktiv måte.

Work-life balance

Gi de ansatte muligheter for å kombinere arbeid og familieliv gjennom fleksibilitet i arbeidstid, ferie og fridager.

Inkluderende kultur

Sørg for at alle ansatte føler seg respektert og inkludert.

Hva er psykososialt arbeid?

Litt forenklet kan vi si at det er balansen mellom krav og ressurser som i stor grad avgjør hvordan vi har det på jobb. Psykososialt arbeid handler om å forstå hvordan vi kan påvirke denne balansen ved å se på samspillet mellom det organisatoriske og menneskene på jobben. Man ser på viktige faktorer som lederskap og organisasjonskultur, forventninger og arbeidsbelastning, kommunikasjon, sosiale relasjoner og utviklingsmuligheter.

Psykososialt arbeid kan også innebære at man våger å ta tak i utfordrende arbeidsforhold som mobbing, konflikter, endringer, stress og dårlig ledelse. Alt dette kan høres litt overveldende ut, men en medarbeiderundersøkelse kan være et godt sted å begynne. Avonova har utviklet en egen kartleggingsmodell, «Medarbeider Tilfredshet Monitor», MTM, som du kan lese mer om her.

Selv om det først og fremst er et lederansvar å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø, kan alle bidra til å skape en sunnere arbeidplass, der man tar vare seg selv, støtter kollegaer og bidrar til en positiv utvikling.

Tegn på et godt og dårlig psykososialt arbeidsmiljø

Arbeidsplassen er viktig for vår psykiske helse, men hvordan det psykososiale arbeidsmiljøet påvirker oss er individuelt. Noen kan få migrene, søvnvansker eller angst, bli deprimert, utbrent eller får fysiske symptomer som muskel og skjelettplager mens andre opplever ingen negativ påvirkning.

Og omvendt: Hvis arbeidet oppleves som positivt kan arbeidsplassen faktisk bidra til bedre helse også! Hvordan og i hvilken grad vi påvirkes av det psykososiale miljøet på arbeidsplassen, er avhengig av styrkebalansen mellom risikofaktorer og beskyttende faktorer, sier fagekspertene.

Opplever du stort arbeidspress med høye krav, korte frister, utydelige ansvarsområder og kanskje i tillegg mangler støtte fra nærmeste leder, kan det virke negativt på din helse, trivsel og arbeidsevne. Men om du samtidig opplever at du har høy selvbestemmelse i jobben, meningsfylte oppgaver og støtte fra kollegaer kan disse beskyttende faktorene bidra til å dempe de negative effektene.

Utforsk vår workshop om psykisk helse på arbeidsplassen

Avonova har lang erfaring med å støtte kunder i arbeidet med å skape gode psykososiale arbeidsmiljøer. Som Norges største bedriftshelsetjeneste vil vi bidra til økt kompetanse om psykisk helse på jobben.

"Lag plass" - temaet for årets markering

Den 10. oktober markerer vi Verdensdagen for Psykisk Helse for å skape større bevissthet om psykisk helse, sammen med virksomheter over hele landet.

Tema for 2023 er tilhørighet. Alle trenger å høre til noe sted, og arbeidsplassen kan være et fellesskap der arbeidstakerne føler seg sett, respektert og akseptert.

La oss skape arbeidsplasser som oppleves inkluderende, støttende og trygge - steder som er bra for vår psykiske helse.


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Artikkelen er godkjent av
banner background
Ruth Eva Jakobsen
Fagsjef psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
Publisert
9. oktober 2023
Sist oppdatert
9. oktober 2023

Les mer