Til hovedinnhold
Systematisk HMS-arbeid øker lønnsomheten og senker kostnadene

Systematisk HMS-arbeid øker lønnsomheten og senker kostnadene

Forebyggende arbeid for bedre helse, miljø og sikkerhet (HMS) i bedriften bør være en viktig del av forretningsstrategien. Det er mange økonomiske fordeler du kan dra nytte av ved å innlemme det systematiske HMS-arbeidet i bedriftens daglige arbeide.

To arbeidere med hjelp og sikkerhetsvest vedlikeholder en stor båtpropell fra stiger

Som leder for en bedrift har man naturligvis utallige oppgaver og ansvarsområder for å holde driften i gang. Så når det kommer til å prioritere, er det ofte de mest synlige og akutte oppgavene som tar oppmerksomheten. Øke salget, skaffe lønnsomme kontrakter, ansette de riktige personene, senke kostnader - alt for å øke lønnsomheten og bidra til bunnlinjen.

Samtidig vil nok mange si seg enige i at arbeidsmiljøtiltak er et viktig arbeid som bør prioriteres høyt i egen virksomhet. Er du klar over at HMS-arbeidet faktisk kan ha positive innvirkninger på lønnsomheten?

- Sannheten er at det å ta vare på de ansattes helse, arbeidsmiljø og sikkerhet faktisk er bra for bunnlinjen også.

Leder er ansvarlig for de ansattes sikkerhet og helse

Dette arbeidet er lovpålagt, og som bedriftsleder har du en forpliktelse til å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for dine ansatte. Dette innebærer at du er ansvarlig for å kartlegge risikoen i hele virksomheten, og sørge for at å redusere de risikofaktorene som fører til arbeidsrelatert sykdom og skade.

Et slikt arbeid kan innebære alt fra tilrettelegging av opplæring, innkjøp av sikkerhetsutstyr, utføre vernerunder og sikre at man ivaretar kravene til dokumentasjon og rapportering overfor myndighetene. Er man utsatt for farlige eksponeringer på jobben, må dette kartlegges og følges opp, ofte i form av helsekontroller og andre tiltak.

Utover å overholde lover og regler, er det langt viktigere grunner til å prioritere HMS-arbeidet høyt. HMS er viktig først og fremst fordi det effektivt bidrar til å redusere risiko for sykdom og skader. HMS-arbeidet må være forankret i bedriftsledelsen, og som leder må man være en villig pådriver til å bruke tid, penger og ressurser der det trengs for å investere i arbeidsmiljøet.

Søkelyset på helse og sikkerhet er kommet for å bli

I dag er fokuset på helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen større enn noen gang før, og ansatte ønsker å føle seg ivaretatt på jobben. For mange er arbeidsmiljøet en viktig faktor i hvor de bestemmer seg for å jobbe. Bedrifter som tar vare på deres ansatte og legger til rette for et helsefremmende arbeidsmiljø, ser også fordeler i form av økt produktivitet og redusert sykefravær. Dine ansatte er din mest verdifulle ressurs, og deres helse, trivsel og produktivitet i arbeidet bør derfor være høyt prioritert.

Dette oppnår man ved å jobbe forebyggende - før problemene oppstår, og målbevisst gjøre det man kan for å forhindre sykdom som skyldes arbeidet. Slik sykdom er som regel lite synlig, og utvikler seg gjerne over tid. Eksempler kan være utbrenthet eller muskel- og skjelettplager, men også kreft og mer alvorlige sykdommer. Norge ligger faktisk på verdenstoppen i sykefravær, det til tross for at det norske arbeidslivet er et av de aller mest produktive i hele verden. Når det kommer til forebygging av arbeidsrelatert sykdom finnes det stort potensiale hos de aller fleste arbeidsplasser, da det er i mye større grad med på å påvirke kostnader, både i kroner og øre og med hensyn til helse.

Skader og ulykker er like viktig å ta tak i. Slike uønskede hendelser er noe enklere å forebygge - nettopp fordi de er så synlige hver gang de skjer.

Senk sykefraværet med systematisk HMS

Kunder, samarbeidspartnere og investorer er i økende grad opptatt av sosialt og miljømessig ansvar. Om det kan vises til god HMS-faglig praksis på arbeidsplassen, vil det uten tvil ha en positiv påvirkning på bedriftens omdømme. Ved å vise ditt engasjement for et systematisk HMS-arbeid kan du tiltrekke nye, og beholde de fornøyde ansatte som bidrar til bunnlinjen - og bygge lojalitet blant de du har med å gjøre i din bransje.

Gjør bunnlinjen din og deg selv en tjeneste

Kanskje den mest overbevisende grunnen til å prioritere HMS-arbeid er de økonomiske fordelene som følger med. Selv om det kan virke i starten som en ren utgift å investere i HMS-tiltak, kan det faktisk spare deg for mye penger i det lange løp.

Arbeidsrelatert sykefravær er rett og slett en stor og uønsket utgift for mange norske bedrifter, og nettopp her vil et velfungerende og systematisk HMS-arbeid vise sin effekt i å blant annet redusere sykefraværet. Å investere tid og midler i dette vil sørge for at din bedrift oppnår et trygt arbeidsmiljø og friskt arbeidsliv, der de ansatte trives på jobb og er motiverte.

Man må jobbe systematisk

Har du tenkt på at mye av sykefraværet i din bedrift kan skyldes arbeidsrelaterte forhold? Forskningen viser at nærmere 40% av sykefraværet i Norge har direkte eller indirekte sammenheng med forhold på jobben (Kilde: STAMI).

Det kreves det en grundig og systematisk tilnærming for å fange opp årsakene til hvorfor sykdom oppstår. Det er også verdt å merke seg at sykefravær kan ha store indirekte kostnader over tid på medarbeiderne som berøres, oftest i form av stress og ytterligere belastninger for å kompensere for tapt arbeidskraft. En systematisk tilnærming til ansattes helse vil også avdekke dette.

I tillegg skal HMS-arbeidet bidra til å redusere antall ulykker og skader på arbeidsplassen, som igjen medfører lavere forsikringspremier og i verste fall bøter og erstatningskrav. Ved å investere i gode rutiner og riktig opplæring, kan du også redusere risikoen for skade på eiendom eller utstyrssvikt som kan resultere i kostbare reparasjoner og nedetid.

Et systematisk HMS-arbeid sørger for

Økt produktivitet

Gode arbeidsforhold og en trygg arbeidsplass kan føre til økt produktivitet. Ansatte som føler seg ivaretatt, inkludert og trygge på jobben, har ofte lettere for å stå på, ta mer ansvar og holde seg fokusert når de er på jobb. I tillegg vil de være mindre syke, som betyr færre dager borte fra jobben og mer lønnsomt arbeid som blir utført.

Redusert sykefravær

Sykefravær koster bedrifter penger. Når en ansatt er syk eller skadet, mister du ikke bare arbeidskraft, men du må også betale sykepenger og finne midlertidig erstatning. Dette er kostbart, og kan være svært belastende for andre berørte ansatte, særlig om det blir over en lenger periode. Ved å ha et godt systematisk HMS-arbeide kan du redusere risikoen for arbeidsrelatert sykdom og skade, og dermed redusere antall dager med sykefravær. Penger du sparer her bidrar direkte til bunnlinjen, men det er også viktig å tenke på at du sparer dine ansatte for unødig stress og arbeidsbelastning.

Overholdelse av ansvar og juridiske krav

Helse, miljø og sikkerhet er ikke bare et "fint fokus å ha", men også et juridisk krav. Som arbeidsgiver og leder har du et ansvar for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i bedriften. Dette innebærer at du jobber systematisk med HMS i det daglige arbeidet, og sørger for å dokumentere det. Ved manglende dokumentasjon av dette arbeidet, er det flere ting du som arbeidsgiver risikerer. Ved tilsyn kan du få en rekke krav om HMS-forhold som må utbedres innen gitte frister, noe som kan resultere i unødige kostbare løsninger og i verste fall bøter. I en anbudsprosess er det ikke sikkert at bedriften er kvalifisert eller attraktiv.

Bedre omdømme

Bedrifter som tar ansvar for helse, miljø og sikkerhet, har også et bedre omdømme i samfunnet. Dette kan føre til økt kundelojalitet og bedre forretningsmuligheter, ved at man gjør seg mer attraktiv. Det blir stadig mer fokus på å kvalitetssikre hvem man samarbeider med, eller hvem man setter bort en jobb til. Ofte ser vi at god HMS-kultur og dokumentasjon av HMS-arbeidet er et svært sentralt tema. Bruk dette for alt det er verdt.

Gjør HMS til en hverdagslig greie

Så hvordan kan du gjøre HMS-arbeidet til en del av arbeidshverdagen? Det viktigste steget er å gjøre det til en del av bedriftskulturen. Dette innebærer å sikre at alle ansatte, fra øverste leder til dem som er på gulvet, er kjent med bedriftens HMS-arbeide, og følger opp dette i praksis. Det betyr også at det investeres i nødvendig opplæring for at de ansatte skal få gjennomført sitt arbeide på en sikker og hensiktsmessig måte.

For leder som sitter med det øverste ansvaret vil det være viktig og hele tiden jobbe målrettet med forbedring. Det er derfor viktig å følge opp alle aktiviteter for å måle effekten av dem, og gjøre korrigeringer til det oppnås ønsket effekt.

Få på plass et system som fungerer i praksis

Dersom de ansatte føler at HMS er en ulempe og tidkrevende i sitt daglige arbeid, blir det vanskelig å få til et godt velfungerende HMS-arbeide. For å få dette til er du avhengig av tett samarbeid mellom de ulike rollene i bedriften, og det er her vi ser viktigheten av at dette settes i system som kan følges opp.

Det må være enkelt å finne informasjon som instrukser, oversikt over roller, risikoforhold, men også et sted hvor man enkelt kan rapportere avvik, gi tilbakemeldinger og planlegge aktiviteter og tiltak. Noe av det viktigste her vil være å lage dette så enkelt som mulig, slik at terskelen er lav for å få med seg alle, og at det føles meningsfylt ut å jobbe med det.

Et enkelt, digitalt HMS-system som er tilgjengelig for ledere og ansatte på sin mobiltelefon utgjør en enorm forskjell. Dette sikrer at det er enkelt, raskt og effektivt å melde ifra avvik, lese sikkerhetsinstrukser og registrere hendelser og nestenulykker. Slike systemer gjør at de ansatte enkelt kan ta del i HMS-arbeidet, noe som er helt essensielt for at bedriften skal få til et godt fungerende HMS-arbeid.

Avonova tilbyr Assist: en enkel og god pakkeløsning for små- og mellomstore bedrifter, der du får all hjelpen deres bedrift trenger for å jobbe systematisk og godt med HMS.

Skaff deg oversikten du trenger, la de ansatte ta del i HMS-arbeidet - med Avonova Assist.

For å oppsummere, så er ikke HMS-arbeid bare et lovkrav du som leder er ansvarlig for å overholde – det er også en smart og bærekraftig, viktig del av en forretningsstrategi. Dette viktige arbeidet sikrer en trygg og produktiv arbeidshverdag for deg og dine ansatte. Det sørger også for en bærekraftighet for fremtidig drift og vekst.

Ved å investere i arbeidsmiljøet kan du forbedre bedriftens omdømme, tiltrekke og beholde verdifulle ansatte - og spare gode penger i det lange løp. Så ikke se på HMS-arbeid som en byrde, men heller se på det som en mulighet til å skape en sunnere, tryggere og mer lønnsom arbeidsplass for fremtiden.


TIPS OG DEL ARTIKKELEN
LENKE KOPIERT

Artikkelen er godkjent av
banner background
Geir Helge Solevåg
Fagsjef HMS-systematikk og yrkeshygiene
Publisert
15. mai 2023
Sist oppdatert
10. oktober 2023

Les mer