Disse seks faktorene skaper mest stress på jobb

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Disse seks faktorene skaper mest stress på jobb

Det er ofte de samme tingene som stresser oss år etter år, viser undersøkelse. Her er de seks største jobbstress-triggerne og slik kan du gjøre noe med dem.

 Illustrasjonsbilde: En ung dame sitter og ser på en pc. Hun ser frustrert ut og lener seg på den ene armen og hånden sin.

 Stress – arbeidsgivers ansvar?

 Har arbeidsgiver ansvaret for å skape stressfrie hverdager for sine ansatte? Og er det i det hele tatt mulig? Det er nok vanskelig å eliminere alle stresskilder i dagens samfunn. Stress er i tillegg individuelt og både vår personlighet og våre erfaringer avgjør hvor stresset vi blir. Der noen ser en utfordring, ser andre en fare. Vi kan også gjøre mye for å håndtere vår opplevelse av stress. "Hvordan vi tenker kan redusere stress, og det kan skape stress," sier psykolog Inga Karoline Norman i artikkelen "Hvordan takle stress på jobb."

Men selv om stress er en individuell størrelse, har allikevel arbeidsgiver ansvar for å sørge for et sunt og trygt arbeidsmiljø for sine ansatte, ifølge Arbeidsmiljøloven. Og det viser seg at de er gjerne de samme tingene som stresser oss på jobb hvert år. I fem år har vi i samarbeid med Norstat tatt tempen på den norske jobbhelsa og stilt 2500 arbeidstakere spørsmål knyttet til jobb og helse.

Her er de seks faktorene vi opplever som mest utfordrende i arbeidshverdagen vår. Og slik kan vi jobbe for å håndtere dem:

 6 faktorer som oppleves som mest utfordrende i arbeidshverdagen vår ifølge statistikk fra Norsk Jobbhelserapport 2019

  Statistikk fra Norsk Jobbhelserapport, sykefraværsutgaven

Faktor 1, 2 og 3: Tidspress, ressursknapphet og effektivitetskrav - våre største stresstriggere

 En stadig gjenganger som skaper mye stress blant norske ansatte er opplevelsen av å ha altfor mange arbeidsoppgaver, men altfor lite tid til å utføre dem på. Tidspress troner også i år på toppen av listen. Hele 42% av oss føler vi har for lite tid, mens 36% sliter med ressursknapphet og 26% finner effektivitetskrav utfordrende.

Når tidspress oppleves belastende, spesielt over tid, påvirker dette produktiviteten vår. Fokuset og evnen til å prioritere svekkes og engasjementet for jobb daler. Helsen vår blir også svekket. Vi sover dårligere, bortprioriterer sosialt samvær og fysisk aktivitet og stresser på oss muskel - og skjelettplager og hodepine. Ofte ender det i sykefravær eller avsluttet arbeidsforhold.

For virksomheter er resultatet av belastende tidspress en stor utfordring, da det får negativ effekt på arbeidsmiljø, produksjon, kundetilfredshet og lønnsomhet.

 

Mindre å gjøre ikke nødvendigvis løsningen

Mange vil kanskje tenke at den opplagte veien ut av tidspress-klemma er færre oppgaver eller mindre tid, men organisasjonspsykolog Birgit Sørnes i Avonova Census advarer mot å trekke forhastede slutninger. 

Forskning viser at utfordringer knyttet til arbeidspress ofte løses bedre ved å gi ansatte ressurser til å håndtere det fremfor å fokusere på å redusere presset. Sørnes påpeker at ressurser i denne sammenhengen for eksempel kan være at en har en diskusjonspartner i form av en erfaren kollega, godt organiserte arbeidsprosesser og tydelig definisjon av arbeidsoppgaven.

Dersom ledelsen lykkes med å gi ansatte ressurser og verktøy kan arbeidspress ofte bli håndterbart.

-Organisasjonspsykolog Birgit Sørnes i Avonova Census

Les mer i artikkelen "Vi sliter med tidspress og ressursknapphet."

 

Smart risikovurdering kan redusere tidspress

Systematisk HMS kan også bidra til å få motvirke tidspress. Det er som kjent vanskelig å gjøre noe med et problem hvis man ikke vet hvor skoen trykker. For å få oversikt kan det derfor være enklest og mest effektivt med en god risikovurdering.

Nøkkelen til å lykkes med dette er god dialog med de ansatte. Gjennom å involvere dem og sette av tid til å prate om arbeidsmiljøet og arbeidshverdagen, om eventuelle risikoer og utfordringer, kan man skaffe seg god oversikt over situasjonen og får med det bedre mulighet til å forebygge problemer.

 

Hjelp til å risikovurdere tidspress? Les mer

 

 

Faktor 4: Utydelig ledelse skaper stress

 Illustrasjonsbilde: seks personer ser ut til å diskutere eller krangle om noe. En av personene ser sint ut og er i ferd med å si noe

At det kan være delte meninger om ledelse, kom veldig godt fram i årets Jobbhelserapport. 80 prosent av de spurte lederne var trygge på at de hadde lagt til rette for å skape engasjement blant sine ansatte. Men det viste seg at bare halvparten av de ansatte var enige. Organisasjonspsykolog i Avonova Census, Kristin Dille, mener at disse resultatene forteller noe om at mange virksomheter ikke jobber systematisk nok med arbeidsmiljøet.

De fleste ledere har de beste intensjoner om å engasjere medarbeiderne, men når hverdagen er travel og systematikken mangler, kan det bli utfordrende og litt lite målrettet.

Kristin Dille, organisasjonspsykolog Avonova Census

 

 

Still krav - reduser stressnivået hos de ansatte

Kanskje nettopp for å unngå stress, er flere ledere også redde for å stille for mange krav til medarbeiderne sine. Nyere forskning viser at dette kan være feil strategi.

Det viser seg at de fleste ansatte faktisk presterer bedre med tydelige krav enn uten. Det er en klar sammenheng mellom det å bli stilt ovenfor positive utfordringer på jobb, og engasjement og arbeidsglede.

Samtidig er det avgjørende at kravene som stilles er rimelige og at medarbeiderne tilføres ressurser som rolleklarhet, muligheten for innflytelse på utførelsen av oppgavene, kompetanse og sosial støtte.

Kristin Dille påpeker at et av dilemmaene som mellomledere beskriver, er å klare å balansere mellom kravene man stiller den enkelte ansatte og samtidig sørge for å at man har tilstrekkelige ressurser å tilby, slik at personen opplever kravet som engasjerende og ikke som negative krav som fører til stress og utmattelse.

Les mer i artikkelen "Tør du stille krav til medarbeiderne dine?"

 

 

Faktor 5 og 6: Endringer og nedbemanninger skaper usikkerhet

 

To menn står og ser på et rundt objekt. Den eldste mannen holder objektet, og han yngste peker. De står i en fabrikk eller liknende

Man kommer ikke utenom endringer i dagens arbeidsliv. Det mange ledere feilberegner, er hvor mye stress dette forårsaker hos medarbeiderne. Dette kommer tydelig fram i årets Jobbhelserapport. For 24% prosent av norske arbeidstakere er endringer noe av det mest utfordrende de må takle på jobb, og ytterligere 23% frykter nedbemanninger.

Fjorårets undersøkelse viste at over halvparten av de ansatte var misfornøyde med hvordan ledelsen håndterte endringer. Organisasjonspsykolog Jan Norman Bjørkmo i Avonova Census er ikke overrasket.

Mange organisasjoner har ikke god nok oversikt over hva endringene vil kreve av medarbeidere og ledere, og kan dermed komme skjevt ut fra hoppkanten.

Jan Norman Bjørkmo

 

Utnytt mellomlederens ekspertise

Bjørkmo mener at nøkkelen til å lykkes med endringsprosesser er å involvere mellomlederne. De kan fungere som en viktig signalgiver (og premissgiver) til toppledelsen. De har et bedre bilde enn den øverste ledelsen av hva som er realistisk å få til innenfor den tilmålte tiden.

Les artikkelen "Endring - vi bommer på de menneskelige faktorene"

 

 

Endring truer identiteten vår

Noe mange ikke tenker over er at identitet på arbeidsplassen gir en arbeidstaker trygghet og stabilitet. Man vet hvilken rolle og arbeidsoppgaver man har. Men alt dette blir satt under press ved endringer. Dette kan oppleves både skremmende og ubehagelig, påpeker Ruth Eva Gagliardi, organisasjonspsykolog ved Avonova Census.

Derfor er det viktig å skape en kultur hvor man underbygger tillit og trygghet, og gir rom for at det en periode kan oppstå kompetansefall og at det kan ta lenger tid enn man tror å få på plass endringsprosessene.

Les mer i artikkelen "Endringsuvilje: Hvordan dra skeptikerne inn i framtiden?"

 

Endringshjelp? Klikk her

  

omstilling

trenger du endringshjelp?

Ikke la endringene gå på bekostning av arbeidsmiljøet. Våre organisasjonspsykologer og eksperter har lang erfaring med vellykkede endringsprosesser.

Les mer om hva vi kan tilby her>>>.

Vil du ha en prat med oss om ledelse, engasjement, helse og produktivitet?

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?