Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Hvilke lovkrav gjelder for arbeidsmiljøet på hjemmekontor?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
1220x500-arbeidsmiljo-hjemmekontor

Hvilke lovkrav gjelder for arbeidsmiljøet på hjemmekontor?

Arbeidsmiljøkravene er i hovedtrekk de samme, uavhengig av om de ansatte jobber fra arbeidsplassen, eller hjemmefra. Men en del ting er nyttige å kjenne til, før man gjør risikovurdering og legger retningslinjer for godt arbeidsmiljø på hjemmekontoret.

Utgangspunktet – lovverkets generelle krav til arbeidsmiljøet (§ 4-1):

 • Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd.
  Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet.

 

 • Planlegging og utforming av arbeidet skje med vekt på å forebygge skader og sykdommer.
  Arbeidets organisering, tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, lønnssystemer, herunder bruk av
  prestasjonslønn, teknologi mv. skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn ivaretas.

Les også: 3 tips og 5 tiltak for et godt arbeidsmiljø på hjemmekontor

Forskrift om hjemmekontor

Dersom man har definert noe som fast hjemmekontor trer forskrift om hjemmekontor inn. Den stiller egne krav til risikovurdering, og dokumentasjon iht internkontrollforskriften. Arbeidstilsynet betrakter hjemmekontor grunnet Covid-19-situasjonen som midlertidig. Det vil si at dere kan velge å anse deres situasjon rundt hjemmekontor som midlertidig, i tråd med Arbeidstilsynets definisjon, og dermed legge de nødvendige føringer og legge til rette for en midlertidig god hjemmekontor-løsning, eller at hjemmekontor hos dere vil bli permanent for deler av de ansatte, og dermed forholde dere til gjeldende forskrift.

Smittevern og hjemmekontor

Når man gjør en vurdering av hvor de ansatte skal jobbe fra, bør vurdering av smitteforhold enten hjemme eller på arbeidsplassen/transport ligge til grunn.

Fire punkter som bør føre til videre planlegging og tilrettelegging av hjemmekontor

Ledelsen bør sammen med vernetjeneste og tillitsvalgte vurdere følgende:

 • Ut fra de arbeidsoppgavene og ansvaret en ansatt har, hva skal til for at arbeidsmiljøet er fysisk forsvarlig, på kort og lang sikt? Er det sikkerhetsmessige momenter med hjemmekontor, f.eks. oppbevaring av sensitive dokumenter, som bør vurderes?
 • Ut fra de arbeidsoppgaver og det ansvar en ansatt har, hvilke faktorer må være til stede for at arbeidsmiljøet skal være psykososialt forsvarlig (og helst så bra som mulig)? Herunder bør man se på god ansvarsforståelse for egne arbeidsoppgaver, behov for samhandling med kollegaer for å gjennomføre arbeidsoppgaver, og god dialog med leder.
 • Et fullt forsvarlig arbeidsmiljø innebærer også at man skal ha mulighet til å følge FHI sine råd for arbeidsplasser. Er dette oppfylt?
 • Arbeidsmiljøloven stiller krav til at arbeidsmiljøet skal tilrettelegges for ansatte som har helsemessig behov for dette. Dette kan for noen innebære at de bør ha hjemmekontor fordi de er i en risikogruppe med tanke på Covid-19, for andre at de bør få kontorplass med justerbart utstyr grunnet ryggplager. Det bør være lav terskel for å involvere fastlege for å definere hva slags tilpasning ansatt trenger.

Noen arbeidsoppgaver er det veldig tydelig for alle at man må være på arbeidsplassen for å utføre, for eksempel for en butikkansatt. Ved andre arbeidsoppgaver, som «kontorarbeid» kan det være mindre tydelig, spesielt siden «kontorarbeid» kan bestå av svært ulike arbeidsoppgaver for ulike ansatte. Det anbefales derfor at man er så konkret som mulig når man som arbeidsgiver ønsker at ansatte skal være på arbeidsplassen (f.eks. synergieffekt ved fysiske møter), eller at man ønsker at de skal ha hjemmekontor (f.eks. redusere risiko for å havne i karantene).

Vil du vite mer om arbeidsmiljø og lovverket?

Forskrift om organsering, ledelse og medvirkning (arbeidstakeres medvirkning)

Arbeidsplassforskriften (krav til fysiske forhold)

Arbeidslivsrapport september 2020: Mer hjemmekontor og teknostress (Arbeidstilsynet)

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?