Risikovurderinger

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
istock-1035991734_2

Risikovurderinger

En risikovurdering er en gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen din, for å kunne vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om du bør gjøre mer for å forebygge.

Målet er at ingen blir skadet eller syk. Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter skal kartlegge risikoen på arbeidsstedet. Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for å gjennomføre kartleggingen. Vi i Avonova kan bistå dere i denne prosessen.

Metode

Metodikken som benyttes til risikovurdering bidrar til å kunne dokumentere fareområder og dokumentere hvilke tiltak som kan redusere risikoen. Det finnes mange ulike metoder som gir et "risikobilde" knyttet til ulike arbeidsoperasjoner og grunnlag for å prioritere forbedringstiltak. Grovanalyse og sikker jobb analyse (SJA) er anerkjente metoder til dette formålet og som Avonova kan bistå med. Avonova forholder seg også til risikovurdering etter NS-5814.

Gjennomføring

Ved bistand fra Avonova er det i første omgang viktig å avklare formålet med vurderingen, områder som skal kartlegges, bestemme hvilke verktøy (skjema) som skal brukes og akseptkriterier. Det er krav at representanter for de ulike arbeidsplassene deltar, som f.eks. verneombud og mellomledere. Selve kartleggingen skal foregå i bedriften hvor uønskede hendelser kan inntreffe.

Hva skal inngå i en risikovurdering?

I regelverket finnes en del områder som skal vurderes, men det finnes ingen begrensninger over områder som kan vurderes. F.eks. kan det være tungt arbeid, ensidig arbeid, støy og vibrasjoner, arbeid i høyden, bruk av maskiner, kjemikalier, m.m.

Dokumentasjon og tiltaksplan.

Hensikten med en risikovurdering er å sikre at ansatte ikke blir skadet eller syk. Derfor bør målsetningen alltid være at tiltak utarbeides i etterkant av en risikovurdering. Det er også viktig at gjennomgangen og kartleggingen dokumenteres skriftlig. Avonova kan bistå med dokumentasjon/rapport i etterkant av en risikovurdering.

Kan en god risikovurdering garantere sikkerhet?

Sannsynligvis ikke. Men i bransjer hvor kravene og risikoene er mange kan forskjellen mellom en god og en dårlig kartlegging bety alt.

Sintefs rapport fra 2016 viser at hvert femte sykefravær er jobbrelatert og at vi årlig bruker over 8 milliarder på arbeidsrelatert sykefravær.

Må vi ikke da spørre oss om risikovurderingene vi gjør er gode nok?

Tilbys ved

Vil du ha en prat med oss om ledelse, engasjement, helse og produktivitet?

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?