Gleden over å gjøre en god jobb motiverer oss mest

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Gleden over å gjøre en god jobb motiverer oss mest

Ingenting motiverer norske arbeidstakere mer enn gleden over å gjøre en god jobb. Dette oppleves som den viktigste indre motivasjonsfaktoren i jobbhverdagen. Men hva er egentlig arbeidsglede?

– At gleden over å gjøre en god jobb oppgis som den viktigste indre motivasjonsfaktoren i folks arbeidshverdag, sier også mye om hva jobben og arbeidsplassen betyr for folk. Vi vet jo at nettopp det å miste jobben eller å være mellom jobber oppleves utfordrende for svært mange, sier organisasjonspsykolog Audun B. Petersen. Han synes det er interessant at betydningen av å gjøre en god jobb er omtrent like motiverende for kvinner som for menn, mens for eksempel tilhørighet oppleves som en viktig motivasjonsfaktor av langt flere kvinner enn menn.

I synonymordboka finner man at «glede» kan erstattes med «tilfredshet». Organisasjonspsykologen er imidlertid opptatt av å skille arbeidsglede fra begreper som tilfredshet og det å ha det koselig eller gøy. Arbeidsglede må snarere knyttes til det å være en engasjert medarbeider som finner mening i oppgavene man skal løse. Fra forskningen vet man også at engasjement påvirker resultater – i motsetning til tilfredshet, som man ikke kan dokumentere gir positiv effekt på produktivitet og kvalitet på organisasjonsnivå.

indre motivasjon

Meningsfulle oppgaver og organisatoriske ressurser

– Motivasjon og engasjement kommer som resultat av noe. Derfor er det mer hensiktsmessig å legge vekt på at arbeidstakeren opplever at arbeidsoppgavene er meningsfulle og at vedkommende har ressurser til å løse oppgavene på en god måte enn å adressere motivasjon og engasjement i seg selv, sier Petersen.

Arnold Bakker, som de siste ti årene har blitt en av verdens mest anerkjente forskere på feltet, har sammen med kolleger utviklet en modell som forklarer hvordan faktorer i arbeidsmiljøet påvirker engasjement. «Job Demand-Resource»-modellen er en anerkjent modell både i forskning og i anvendelse, og er toneangivende i europeisk arbeidsmiljøforskning. Denne forskningen viser at man kan si noe med stor sannsynlighet både om hva som utløser jobbengasjement og hvilken effekt det har.

Bakkers modell har to hovedkategorier for faktorer som påvirker jobbengasjementet. Disse klassifiseres som jobbressurser og jobbkrav.

Jobbkrav er faktorer som opplevelse av tidspress eller fysisk/emosjonelt krevende arbeid. Jobbressurser er derimot støttende faktorer som sosialt samspill, lederstøtte, autonomi, tydelige roller og struktur. Tilgang til ressurser gjør at vi tåler høyere krav fordi det hjelper oss til å gjøre en god jobb. Da kan høye krav faktisk oppleves mer motiverende enn belastende.


-Organisasjonspsykolog Audun B. Petersen

Omfattende forskning viser hvordan de to hovedkategoriene påvirker jobbengasjement samt hvordan jobbressurser også kan fungere som en buffer mot stressreaksjoner som resultat av høye jobbkrav. Hvilke ressurser og krav som er viktige kan variere fra person til person og organisasjon til organisasjon.

Ifølge årets undersøkelse er tidspress og ressursknapphet blant faktorene norske arbeidstakere opplever som mest utfordrende i hverdagen, etterfulgt av store krav til effektivitet. Tidspress nevnes som en utfordring av halvparten av de spurte som har tre år høyskole eller mer. Mens det er de høyt utdannede som sliter mest med dette kravet, opplever de under 30 kravet til effektivitet vanskeligere enn snittet (34 prosent mot et snitt på 26 prosent).

– Når dette er jobbkrav som mange arbeidstakere kjenner på, blir det viktig å finne tiltak, det vil si jobbressurser, som gjør at disse kravene blir håndterbare og kanskje til og med oppleves stimulerende, sier Petersen.

Hvilke av følgende faktorer opplever du som utfordrende i din arbeidshverdag?

Autonomi er grunnleggende for motivasjon, men er ikke det samme som full frihet. Et tydelig rammeverk må være på plass. Folk må vite hvilke rammer de har frihet innenfor.

-Organisasjonspsykolog Audun B. Petersen

Kontroll på egen jobbhverdag

Autonomi og anledning til å påvirke egen jobbhverdag er grunnleggende for motivasjon. Undersøkelsene som er utført i forbindelse med årets jobbhelserapport viser at arbeidstakere i Norge i stor grad selv tar initiativ for å gjøre arbeidshverdagen mer interessant og effektiv. 65 prosent svarer at de i enten svært stor grad eller noen grad tar slike initiativer. Det er særlig fra 40-årsalderen at arbeidstakerne melder om denne formen for kontroll på egen hverdag. I gruppen 40–49 år sier 68 prosent at de tar initiativ for å påvirke og forbedre jobbhverdagen, mens hele 72 prosent i gruppen over 50 år svarer tilsvarende. Høy utdannelse (tre år høyskole +) gir også utslag. 69 prosent i denne gruppen melder om initiativrikdom.

– Avslutningsvis er det imidlertid grunn til å minne om at autonomi ikke er det samme som full frihet. På enkelte arbeidsplasser går det også for langt. Et tydelig rammeverk må være på plass, og det er viktig at folk vet hvilke rammer de har frihet innenfor, avslutter Petersen. 

I hvilken grad opplever du at jobben er viktig for at du skal ha det bra?

Bekrefter World Happiness Report: Jobben avgjørende for livskvalitet

Norge troner på førsteplass over verdens lykkeligste land på FN-listen World Happiness Report. Etter oss kommer Danmark, Island og Sveits. Lykke blir i økende grad betraktet som et godt mål på sosial fremgang. De fire første landene på listen rangerer alle høyt på omsorg, frihet, generøsitet, ærlighet, helse, inntekt og good governance.

Rapporten slår fast at arbeid også er en svært viktig faktor som påvirker graden av lykke. Hvitsnipparbeidere er generelt lykkeligere enn såkalte blåsnipparbeidere, og høy lønn og status trumfer frie yrker innenfor jordbruk og fiske når det gjelder bidrag til lykkefølelsen.

Jobbhelseundersøkelsen bekrefter funnene. Åtte av ti arbeidstakere i Norge mener jobben er viktig eller svært viktig for at de skal ha det bra. Gammel eller ung – det spiller liten rolle. Ifølge undersøkelsen er tendensen stabil gjennom arbeidslivet.

57%

Visste du at 57% opplever at de kan påvirke egen arbeidshverdag i svært stor eller i stor grad.

ikon-utropstegn_2_liten

Dette utfordrer oss i arbeidshverdagen

Vi sliter med tidspress og ressursknapphet.

Les mer

Arbeidsglede og engasjement hos dere

Ønsker du en prat om hva arbeidsglede og engasjement kan gjøre på deres arbeidsplass?

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?