Til hovedinnhold

Kursbeskrivelse HMS-kurs

  HMS-kurs: fysisk eller virtuelt klasserom**, gjennomført etter 01.01.13* * Kurset har hatt samme innhold og oppbygning siden 2013, men regelverkshenvisningene og endringer i regelverket oppdateres fortløpende.

  • Kurset starter med en introduksjon til HMS-begrepet og refleksjon om hvorfor HMS-arbeid er viktig. Vi snakker om hva som er utfordrende på deltakernes arbeidsplasser, og hva deres virksomheter er gode på. Det blir vektlagt at deltakerne sitter igjen med en helhetlig forståelse av HMS-begrepet, med både fysiske, psykososiale, organisatoriske og velferdsmessige faktorer i fokus.

  • Deltakerne får innføring i arbeidsmiljøloven og arbeidsmiljøforskriftene: Det vektlegges at deltakerne skal forstå oppbyggingen av regelverket og hvilket regelverk som gjelder i HMS-arbeidet, samt vite hvor de finner oppdatert regelverk og veiledninger på Lovdata og Arbeidstilsynets nettsider.

  • Rollene i HMS-arbeidet blir grundig belyst i kurset: arbeidsgiver, arbeidstaker, verneombud, hovedverneombud, arbeidsmiljøutvalg, tillitsvalgt, bedriftshelsetjeneste og Arbeidstilsynet. Det vektlegges hvilke plikter, ansvar, oppgaver og myndigheter som hører til rollene, og hvordan man skal etablere gode funksjoner og ikke bare roller som formaliteter.

  • Varslingsregelverket (kapittel 2 A) blir gjennomgått med praktiske eksempler, og kapittel 5 i arbeidsmiljøloven blir gjennomgått med fokus på registrering av skader og ulykker på egen arbeidsplass, samt arbeidsgivers registrerings- og meldeplikt (§ 5-1 og § 5-2).

  • Systematisk HMS-arbeid (internkontroll) får mye plass i kurset, fra diskusjoner om hva systematisk HMS-arbeid er og hvorfor det er viktig, til de konkrete kravene i regelverket. Internkontrollforskriften brukes aktivt, og § 5 som stiller krav til innholdet i det systematiske HMS-arbeidet vektlegges. Deltakerne skal sitte igjen med en god kjennskap til kravene om systematisk HMS-arbeid og hva som skal være med i internkontrollen, men også ha god forståelse for hva lov- og forskriftskravene betyr i praksis. Ulike kartleggingsmetoder blir gjennomgått, deriblant vernerunder og psykososiale spørreundersøkelser, hvor det vektlegges å velge gode kartleggingsmetoder for den enkelte virksomhet, og viktigheten av å tilpasse kartleggingsverktøyene til egen virksomhet.

  • Risikovurdering blir grundig gjennomgått i kurset. Deltakerne får opplæring i hvordan man kan kartlegge risiko i egen virksomhet. Deltakerne får også opplæring i hvordan man gjennomfører en risikovurdering. Hvordan man setter opp en god handlingsplan og hvordan denne følges opp, er også en del av gjennomgangen, og her vektlegges på samme måte som i det systematiske HMS-arbeidet kontinuitet og oppfølging.

  • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer blir gjennomgått. Hva som ligger i begrepet «fullt forsvarlig arbeidsmiljø» blir belyst og drøftet med eksempler fra kursholder og eksempler fra deltakernes arbeidsplasser. Regelverkskrav og viktige prinsipper gås gjennom for tema som inneklima, lys, støy, stråling, mekaniske vibrasjoner, kjemiske arbeidsmiljøfaktorer og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, men er ingen dybdegjennomgang av temaene.

  • Ergonomi gås gjennom: Hva er belastning, hvilke utfordringer finnes i deltakernes virksomheter, forebyggende arbeid og tilrettelegging.

  • Sykefraværsarbeid blir grundig gjennomgått: Hva påvirker sykefravær, og hvordan kan vi påvirke sykefravær i egen virksomhet (forebygge). Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt gjennomgås og drøftes, og sykefraværsoppfølgingen gjennomgås med praktiske caser. Hvordan arbeide med rus- og avhengighetsproblematikk blir også tematisert, og deltakerne gjøres kjent med AKAN.

  • Psykososialt arbeidsmiljø gjennomgås, fra kravene i arbeidsmiljøloven og forskriftene til tema som konflikt, stress og mobbing. Organisatorisk arbeidsmiljø tematiseres også, samtidig som det er en tråd gjennom hele kurset.

  Kursinnhold er beskrevet, men kursleder kan flytte på tema etter pedagogisk vurdering. Sentrale gruppearbeid er beskrevet, men kursholder legger i tillegg opp til diskusjoner, par- og gruppearbeid der det passer seg. Noen tema vil kunne vektlegges mer når dette etterspørres av deltakerne.

  ** Bemerkning til virtuelle kurs: Kurs som gjennomføres virtuelt, følger samme oppsett som de fysiske klasseromskursene og bruker diskusjoner og gruppearbeid aktivt. Kursene gjennomføres på en kursplattform hvor det er mulig å sende deltakerne inn i egne virtuelle grupperom, og deltakerne aktiveres hyppig i spørsmål og diskusjoner. Kursleder fører dessuten jevnlig kontroll med at alle deltakerne er til stede og deltakende gjennom hele kurset.

   

  Innholdsbeskrivelse E-læring

  Om tidsestimat i kurset: E-læring og praktisk oppgave er deler av kurset som gjennomføres individuelt, og derfor vil det nøyaktige timetallet hver deltaker bruker variere noe. Noen kursdeltakere vil bruke noe mer tid, andre noe mindre, men timetallene er basert på en referansegruppe.

  E-læring, gjennomført 01.01.13-31.01.21* * Kurset har hatt samme innhold og oppbygning i perioden, men regelverkshenvisningene og endringer i regelverket oppdateres fortløpende.

  Kurset er et individuelt e-læringskurs som består av 6 moduler, hvor hver modul har en avsluttende test. Deltaker kan prøve testene flere ganger, men må bestå alle testene for å fullføre kurset.

  E-læringsmodulene er bygd opp med tekst, videoer, animasjoner og interaktive oppgaver:

  • Modul 1 går gjennom arbeidsmiljølovens oppbygning og historie, og gjør deltakerne kjent med forskriftene som hører til. Modulen går også gjennom de sentrale rollene i HMS-arbeidet, og forklarer hvordan disse skal og kan fungere i arbeidsmiljøet. Arbeidstilsynets rolle og funksjon blir også godt beskrevet.

  • Modul 2 gir deltakerne grundig innføring i det systematiske HMS-arbeidet, og er kursets mest omfattende modul. Her lærer deltakerne om internkontrollforskriften og hva de ulike kravene i § 5 innebærer, samt at de får en del eksempler på hvordan disse kravene kan løses i praksis. Deretter gjennomgås forskjellige kartleggingsverktøy, og risikovurderingsprosessen beskrives helt fra første kartlegging og til gjennomføring av tiltak. I denne modulen får deltakeren øve seg, i en interaktiv oppgave, på å gjennomføre risikovurdering og lage handlingsplan i en fiktiv bedrift fra en eller flere valgte bransjer (kontor, fabrikk, helse eller byggeplass). Å finne fram i regelverket på lovdata.no er også en del av denne oppgaven.

  • Modul 3 gir en innføring i det psykososiale arbeidsmiljøet: Hva er et psykososialt arbeidsmiljø og hvilke regler gjelder, hva er nærværsfaktorer og hvordan kan de bidra til et godt miljø. Deltakerne får lære om kommunikasjon og om konflikthåndtering gjennom rollespill, samt hva mobbing er og hvordan slike saker skal håndteres av de ulike rollene i arbeidsmiljøet.

  • Modul 4 tar deltakerne gjennom det fysiske arbeidsmiljøet: Hva er det fysiske arbeidsmiljøet og hvilke regler gjelder, og hvilke oppgaver har de ulike rollene når det gjelder fysisk arbeidsmiljø. Modulen går deretter mer i dybden på noen typiske arbeidsmiljøfaktorer som inneklima, stråling, støy og vibrasjoner.

  • Modul 5 gir opplæring i kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer. Den tar deltakerne gjennom reglene om dette i arbeidsmiljøloven og arbeidsmiljøforskriftene, og gir deltakerne kunnskap om helseeffekter og forebyggende tiltak. Modulen går også gjennom personlig verneutstyr og bruk av dette.

  • Modul 6 gir en innføring i viktige ergonomiske prinsipper og hvordan man kan jobbe for å forebygge muskel- og skjelettplager og arbeide for god helse. Den går inn i arbeidsmiljøforskriftene og viser hvilke krav som stilles der, og viser hvordan ergonomi også har en plass i det systematiske HMS-arbeidet. Modulen gir opplæring i belastning og hvilke utfordringer som knyttes til ulike typer manuelt arbeid, og viser ulike vurderingsmodeller.

  E-læring, gjennomført etter 01.02.21*

  Kurset har hatt samme innhold og oppbygning siden 2021, men regelverkshenvisningene og endringer i regelverket oppdateres fortløpende.

  Kurset er et individuelt e-læringskurs som består av 8 moduler, hvor hver modul har en avsluttende test. Deltaker kan prøve testene flere ganger, men må bestå alle testene for å fullføre kurset.

  E-læringsmodulene er bygd opp med tekst, videoer, animasjoner og interaktive oppgaver:

  • Modul 1 –

    

   Introduksjon til HMS-lovverket

    

   går gjennom viktige prinsipper i HMS-arbeidet, og motivasjonsfaktorer for god HMS. Modulen går gjennom arbeidsmiljølovens oppbygning og historie, og gjør deltakerne kjent med forskriftene som hører til. I modulen lærer deltakerne om hvor de kan finne oppdaterte lovverk, veiledninger og råd. Arbeidstilsynets rolle gås gjennom, og gjennom eksempler blir deltakerne gjort kjente med rettspraksis i arbeidsmiljøarbeidet.

  • Modul 2 –

    

   Roller i HMS-arbeidet

    

   går gjennom de sentrale rollene i HMS-arbeidet, og forklarer hvordan disse skal og kan fungere i arbeidsmiljøet. Hvilket ansvar og hvilke oppgaver rollene har er en viktig del av modulen, men også hvordan virksomhetene kan etablere et godt samarbeid i HMS-arbeidet, basert på god arbeidstakermedvirkning.

  • Modul 3 –

    

   Systematisk HMS-arbeid

    

   2 gir deltakerne grundig innføring i det systematiske HMS-arbeidet. Her lærer deltakerne om hvilket lovverk som stiller krav om systematisk HMS-arbeid, og vi ser nærmere på hvilke krav som stilles til innhold i det systematiske HMS-arbeidet. Her legges det vekt på å gi deltakerne god forståelse av hva lov- og forskriftskravene innebærer i praksis. Utforming av HMS-systemet belyses, og deretter settes fokus på kartlegging og kartleggingsverktøy. Risikovurdering blir gjennomgått, og deltakerne får øve i en interaktiv oppgave, på å gjennomføre risikovurdering og lage handlingsplan i en fiktiv bedrift fra en eller flere valgte bransjer (kontor, fabrikk, helse eller byggeplass). Å finne fram i regelverket på lovdata.no er også en del av denne oppgaven. Til slutt lærer deltaker om noen praktiske tips for å komme i gang med HMS-arbeidet, i virksomheter som enda ikke har det grunnleggende på plass.

  • Modul 4 –

    

   Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

    

   gir en innføring i psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer: Hva er et psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og hvilke regler gjelder, hva er nærværsfaktorer og hvordan kan de bidra til et godt miljø. Deltakerne får lære om viktige tema som kommunikasjon og konflikthåndtering, og praktisk HMS-arbeid med psykososialt arbeidsmiljø vektlegges. 

  • Modul 5 –

    

   Fysisk arbeidsmiljø

    

   tar deltakerne gjennom det fysiske arbeidsmiljøet: Hva er det fysiske arbeidsmiljøet og hvilke regler gjelder, og hvilke oppgaver har de ulike rollene når det gjelder fysisk arbeidsmiljø. Modulen går deretter mer i dybden på noen typiske arbeidsmiljøfaktorer som inneklima, stråling, støy og vibrasjoner. Det vektlegges at deltakerne skal forstå hvilke risikoer de ulike faktorene kan innebære, men også hvordan man kan jobbe forebyggende med disse. Personlig verneutstyr blir også gjennomgått.

  • Modul 6 –

    

   Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

    

   gir opplæring i kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer. Den tar deltakerne gjennom reglene om dette i arbeidsmiljøloven og arbeidsmiljøforskriftene, og hvordan arbeid med kjemikalier og biologisk materiale skal inngå i det systematiske HMS-arbeidet. Modulen gir deltakerne kunnskap om helseeffekter og viktige forebyggende tiltak.

  • Modul 7 –

    

   Ergonomi

    

   gir en innføring i viktige ergonomiske prinsipper og hvordan man kan jobbe for å forebygge muskel- og skjelettplager og arbeide for god helse. Den går inn i arbeidsmiljøforskriftene og viser hvilke krav som stilles der, og viser hvordan ergonomi også har en plass i det systematiske HMS-arbeidet. Modulen gir opplæring i belastning og hvilke utfordringer som knyttes til ulike typer manuelt arbeid.

  • Modul 8 –

    

   Sykefravær

    

   går gjennom viktige aspekter i sykefraværsarbeidet: Den tematiserer sykefraværstallene og hvordan de skal leses, og hva som egentlig er et høyt sykefravær. I modulen sees det nærmere på forebyggende sykefraværsarbeid og praktisk sykefraværsoppfølging, samt hvilke plikter arbeidsgiver og arbeidstakerne har.