Vilkår videolege og psykolog

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Vilkår videolege og psykolog

1. HVA BEHANDLINGSAVTALEN OMFATTER

Avtalen omfatter følgende:

  • Allmennlege - videokonsultasjon
  • Psykolog - videokonsultasjon

Forutsetninger for bruk av Frisk Digital

For å kunne benytte seg av helsetjenester som avtalen omfatter må den ansatte ha fødsels- og personnummer, eventuelt D-nummer. Den ansatte må også ha norsk mobilnummer og BankID/BankID på mobil.

Bestilling av time til utredning og behandling

Helsetjenestene i Frisk Digital leveres av Frisk-Sentralen AS (heretter Frisk-Sentralen). Timer bestilles via Assist Helsehjelp Appen eller i Frisk Sentralen, telefon 53 00 68 00

Kontaktinformasjon:

  • Telefon (+47) 53 00 68 00 alle hverdager 8.00 - 16.00
  • Epost: post@frisk-sentralen.no

Etter gjeldende regelverk har vi ikke anledning til å behandle helseopplysninger som fremkommer i e-post. E-post med sensitiv informasjon er vi pålagt å slette uten å behandle.

Elektronisk formidling av helse- og personopplysninger

Det forutsettes at bedriften har orientert de ansatte om vilkårene i avtalen og innhentet samtykke fra de som er innmeldt til bruk av elektronisk formidling av helse- og personopplysninger.

All informasjon om timer/behandling/refusjonsskjema igangsatt av Frisk-Sentralen sendes den ansatte digitalt via PasientPost. Frisk-Sentralen forplikter seg til å overholde alle krav i de til enhver tid gjeldende lover og retningslinjer for informasjonssikkerhet og personvern.

2. UTREDNING OG BEHANDLING

2.1. Presisering av hva som kan gi rett til utredning og behandling

Avtalen gir rett til medisinsk nødvendig utredning og behandling ved skade og sykdom. Pågående utrednings- og behandlingsforløp som allerede er startet opp av det offentlige- og/eller private helsevesen, tas ikke over av Frisk-Sentralen.

Behandlingen må kunne helbrede eller lindre sykdommen/skaden med utsikt til varig resultat. Den må være ansett som medisinsk nødvendig, rasjonell og riktig for den aktuelle lidelse ut fra gjeldende praksis i det offentlige helsevesen.

Ansvarsbegrensning

Erstatningsansvar for feil som oppstår i forbindelse med den medisinske behandlingen er den enkelte leges og/eller klinikks eget ansvar. Dette gjelder all behandling som utføres i henhold til denne avtalen.

2.2. Utredning og behandling som dekkes av avtalen

Allmennlege

Ved sykdom og skade kan våre allmennleger konsulteres per video. Den ansatte må identifisere seg via BankID/BankID på mobil. Det er ingen begrensning på antall konsultasjoner. Vi tilstreber å gi time samme dag, men i perioder med stor pågang kan dette avvike.

Dersom det foreligger sykdom eller skade som krever videre utredning og/eller behandling, viderehenviser videolegen på indikasjon.

Dersom vår videolege finner det nødvendig at pasienten må ha time til fysisk legeundersøkelse, henvises det til egen fastlege/legevakt. Utgifter i disse tilfeller er ikke dekket av avtalen.

Ansattes barn

Den ansattes barn under 16 år kan benytte allmennlegetjenesten per video. Den ansatte må selv bestille og være til stede under konsultasjonen. Øvrige utredninger og behandlinger som avtalen omfatter dekkes ikke.

Psykolog

Avtalen dekker behandling hos psykolog via videokonsultasjon. Det dekkes inntil 8 konsultasjoner per år. Første konsultasjon garanteres innen 10 virkedager.

2.3. Unntak

Avtalen dekker ikke:

  • Allmennlege/legevakt dersom videokonsultasjon er uegnet.
  • Psykolog dersom videokonsultasjoner er uegnet.
  • All type utredning og behandling som våre videoleger og videopsykologer viderehenviser til.

3. GARANTITID

Garantitid er den maksimale tiden den ansatte må vente på undersøkelse eller behandling.

Unntak

Garantitiden gjelder ikke:

  • Dersom undersøkelse eller behandling må utsettes på grunn av medisinske årsaker utenfor Frisk-Sentralens- eller medisinsk tjenesteyters kontroll og/eller forhold hos den ansatte selv.
  • Dersom den ansatte ønsker behandling et annet sted enn det Frisk-Sentralen tilbyr.
  • Dersom den ansatte har spesielle krav til spesifikk behandler, dag eller tid.

4. GENERELT

Fornyelse og varighet

Vilkårene gjelder for 1 år av gangen, så lenge avtalen vilkårene tilhører ikke er opphørt. Frisk-Sentralen har rett til å endre vilkår hver januar.

Opphør av avtale

Den ansatte har kun tilgang til Frisk-Sentralens helsetjenester i avtaleperioden.

Refusjon

Den ansatte skal ikke betale for konsultasjonene som bestilles.

Force Majeure

Frisk-Sentralen er ikke ansvarlig for hindring eller begrensning av tjenester som inngår i avtalen på grunn av forhold utenfor Frisk-Sentralen sin kontroll, og som Frisk-Sentralen ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgene av (Force Majeure). Eksempelvis naturkatastrofer, pandemier osv.

5. DEFINISJONER

Behandling

Tiltak som utføres i den hensikt å helbrede eller utbedre sykdom og/eller skade. Behandling skal
utføres av de behandlere som avtalen omfatter.

Den ansatte

Den person Frisk- Digital gjelder for.

Avtaleperioden

Tiden den ansatte er omfattet av Frisk-Digital, det vil si fra det tidspunktet avtalen trer i kraft og
inntil den opphører.

Helbrede

Et tiltak for å oppnå fullstendig symptomfrihet og normalisering av funksjoner etter sykdom eller
skade.

Medisinsk nødvendig behandling

Medisinsk behandling anses nødvendig når tilstanden og/eller sykdommen som ligger til grunn vil
medføre konsekvens for livslengde og/eller funksjonsevne, og uteblivelse av behandling vil medføre
en negativ endring av prognose. Med behandling menes tiltak/prosedyrer som kan kurere eller
lindre sykdommen eller skaden og som i det offentlige sykehus/spesialistmiljø anses som rasjonell
og riktig for den aktuelle lidelse.

Sykdom

Forstyrrelse av normale fysiologiske tilstander og prosesser i ett eller flere organer, som gir eller vil
gi kroppslig ubehag, og som fører til mer enn ubetydelig nedsatt og/eller forstyrret fysisk- og
psykisk funksjonsevne.

Varig

Med varig menes, i relasjon til behandling, en vedvarende stabil tilstand etter sykdom eller skade
ut over en periode på 12 måneder.

Symptomfri

Tilstand uten tilstedeværelse av de symptomer og plager som er forbundet med den aktuelle
lidelse eller komplikasjoner (følger) av denne.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?