Startside med status

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Startside med status

Generell veiledning:

 • Hver boks skal vise en indikator for hvordan bedriften ligger an i henhold til de mål som er satt.
 • Målene kan redigeres ved å gå inn på menypunktet Målsettinger og politikk, eller ved å trykke på grafikk for hver boks og knappen «Rediger mål».
 • Ved trykk på grafikk i hver boks kan man se og trykke seg inn på foreslåtte oppgaver, se bakgrunn for grafisk status og for enkelte bokser få frem statistikk.
 • Hver boks sier også noe om angitt målperiode.
 • Hvilke bokser som er synlig avgjøres ut ifra om mål er satt, om det er satt at det skal vises boks i målsettinger, om kunde har tilgang på modulen og hvilke rettigheter man for øvrig har i systemet.
 • Knappen Innstillinger lar systemadministrator gi skrive- eller lesetilgang til brukergrupper uten å gå inn på funksjonen Rettigheter.

Risikovurdering:

 • Viser grafisk gjennomsnittlig risiko.
 • Viser grafisk antall lav, middels og høye risikoer.
 • Sjekker om nødvendig tiltak er planlagt ut ifra risikoforhold.
 • Sjekker hvor mange tiltak knyttet til risiko som ikke enda er utført.
 • Sjekker antall sikker jobbanalyser hvis det er satt på at dette skal sjekkes i målsetting.
 • Tilgjengelige oppgaver er som følger:
  • Opprett risikovurdering – Lar bruker registrere risikovurdering.
  • Se høye risikoer – Lar bruker se oversikt over risikovurderinger hvor risikonivået er høyt.
  • Gå til risikovurderinger – Lar bruker se oversikt over alle risikovurderinger.
  • Behandle tiltak som har passert tidsfrist – Lar bruker se oversikt over tiltak knyttet til risikovurdering og som har passert tidsfrist.
  • Se tiltak knyttet til risikovurderinger – Lar bruker se alle tiltak knyttet til alle risikovurderinger.

Handlingsplan:

 • Sjekker antall tiltak som har passert tidsfrist.
 • Sjekker antall tiltak som ikke er utført.
 • Sjekker totalt antall tiltak i perioden.
 • Tilgjengelige oppgaver er som følger:
  • Opprett tiltak – Lar bruker opprette tiltak.
  • Behandle tiltak som har passert tidsfrist – Lar bruker gå til oversikt over tiltak med filter for ikke utførte tiltak hvor tidsfrist er bakover i tid.
  • Behandle tiltak som er utsatt – Lar bruker se oversikt over tiltak hvor status er utsatt.
  • Behandle ferdigstilte tiltak – Lar bruker se oversikt over alle utførte tiltak.
  • Gå til handlingsplan – Lar bruker gå til handlingsplan med alle tiltak hvor frist er inneværende år.
 • Statistikk vises for antall aktiviteter/tiltak med frist pr måned og fordeling av tiltak i perioden ut ifra status.

Hendelser:

 • Sjekker antall registrerte hendelser.
 • Sjekker antall åpne hendelser.
 • Sjekker antall fraværsdager som kommer fra uønskede hendelser.
 • Tilgjengelige oppgaver er som følger:
  • Opprett hendelse – Lar bruker opprette ny hendelse, som bl.a. avvik eller uønsket hendelse.
  • Se alle registrerte hendelser – Lar bruker se alle hendelser som er registrert.
  • Se alle ubehandlede hendelser – Lar bruker se alle hendelser hvor lukket dato ikke er satt.
 • Statistikk som viser antall hendelser pr måned i valgt periode og fordeling av registrerte hendelser ut ifra skjematype.
 • Man kan sette mål for maximum antall fraværsdager pga uønsket hendelse og minimum antall registrerte hendelser i løpet av periode.

Vernerunde:

 • Sjekker antall registrerte vernerunder.
 • Sjekker antall vernerunder hvor status er «Ferdig».
 • Sjekker antall åpne avvik hvor vernerunden har status «Ferdig».
 • Tilgjengelige oppgaver er som følger:
  • Opprett vernerunde – Lar bruker opprette ny vernerunde.
  • Se vernerunder som ikke er fullført – Lar bruker se oversikt over de vernerunder som ikke har status «Ferdig».
  • Se fullførte vernerunder – Lar bruker se oversikt over alle vernerunder som har status «Ferdig».
 • Statistikk vises for antall vernerunder pr måned i perioden og sektordiagram med prosent pr valgt status for sjekkpunkter fra vernerunder i perioden.

Ansvar og myndighet:

 • Sjekker om det er satt roller for ansvar og myndighet.
 • Sjekker om det er oppdatert organisasjonskort for perioden.
 • Tilgjengelige oppgaver er som følger:
  • Oppdater ansvar og myndighet - Lar bruker se og redigere lister for ansvar og myndighet.
  • Oppdater organisasjonskart - Lar bruker se og redigere bilde for organisasjonskart.
 • Man velger om ansvar og myndighet og organisasjonskart skal måles ved redigering av mål.

Forslag:

 • Sjekker om det er registrert ubehandlede forslag.
 • Sjekker snitt behandlingstid for forslag.
 • Sjekker om det er registrert nok forslag i forhold til det som er satt som minimum i målsetting.
 • Tilgjengelig oppgaver:
  • Opprett forslag – Lar bruker registrere nye forslag.
  • Ubehandlede forslag – Gir oversikt over forslag som enda ikke er ferdig behandlet.
  • Gå til forslagsoversikten – Gir oversikt over alle forslag.
 • Viser statistikk over antall forslag registrert pr måned i målperioden.
 • «Rediger mål» lar bruker sette mål på maks behandlingstid pr forslag og minimum antall forslag i løpet av valgt periode.

Oppfølging sykefravær:

 • Sjekker antall sykefraværsoppfølgingsplaner hvor ansatte fortsatt ikke står som tilbake fra fravær.
 • Sjekker om man er innenfor tidsfrister satt i hendelsesforløp for sykefraværsoppfølgingen.
 • Sjekker antall langtidsfravær hvor det ikke er satt sykefraværsoppfølging på ansatt.
 • Tilgjengelige oppgaver er som følger:
  • Vis passerte tidsfrister – Lar bruker se sykefraværsoppfølginger hvor tidsfrist for neste handling er tilbake i tid.
  • Se langtidsfravær uten oppfølgingsplaner – Lar bruker se fravær lange nok til at det bør være sykefraværsoppfølging.
  • Gå til fraværsoppfølging – Lar bruker gå til oversikt over sykefraværsoppfølginger.
 • Statistikk viser antall langtidssykemeldte måned for måned.
 • I målsettinger kan man sette maksimum antall dager for sykefravær uten at det er laget oppfølgingsplan, samt at man kan sette hvilke fraværstyper systemet skal bruke til grunnlag for å sjekke om det skal være satt opp sykefraværsoppfølging.

Fravær:

 • Sjekker antall fravær til bekreftelse.
 • Sjekker antall fraværsdager i periode.
 • Sjekker fraværsprosent hittil i år.
 • Tilgjengelige oppgaver er som følger:
  • Registrer fravær – Lar bruker registrere fravær på en eller flere ansatte
  • Bekreft fravær – Viser ubekreftede fravær og gir mulighet til å bekrefte disse.
  • Gå til fraværsoversikt – Sender bruker inn på oversikten over fravær.
 • Man får sett statistikk på fraværsdager pr måned i valgt periode og fraværsprosent for valgt periode.
 • Man kan sette mål for akseptabel fraværsprosent og hvilke fraværstyper som skal brukes til beregning av fraværsprosent.

Turnover:

 • Viser grafisk prosent turnover. Farge avgjør om det er i tråd med målsetting eller ikke.
 • Sjekker antall nye ansatte i perioden.
 • Sjekker sluttede ansatte i perioden.
 • Teller totalt antall aktive ansatte.
 • Tilgjengelige oppgaver er som følger:
  • Se ansattoversikt – Lar bruker gå til oversikten over ansatte.
  • Se nye ansatte – Lar bruker se ansattoversikten filtrert på ansatte siste 12 måneder.
  • Se ansatte som har sluttet – Lar bruker se ansattoversikten filtrert for å vise ansatte som har sluttet.
 • Statistikk viser nyansettelser mot oppsigelser måned for måned og totalt antall ansatte i selskapet måned for måned.
 • Målsetting kan settes for maksimal prosent turnover for valgt periode.

Ferieplanlegging:

 • Sjekker om hovedferie er planlagt innen tidsfrist.
 • Viser antall feriedager som er ubrukt totalt.
 • Viser antall ferieønsker som enda ikke er behandlet.
 • Tilgjengelig oppgaver er som følger:
  • Registrer ferie – lar bruker registrere ferie på en eller flere ansatte.
  • Behandle ferieønske – Lar bruker få oversikt over registrerte ferieønsker til behandling.
  • Gå til ferieplan – Gir grafisk oversikt over registrerte ferier.
 • Viser statistikk for hvilke måneder som har flest registrerte ferier og prosentvis hvor mange som har brukt sin ferie eller har flere restferiedager enn det målsettingen tillater.
 • I «Rediger mål» kan man sette hvor mange feriedager man vil sette som minimum registrert innen frist, hva fristen er, når hovedferie er og maks feriedager som burde  ære i rest etter hovedferie.

Kompetanse:

 • Sjekker antall opplæring til godkjenning.
 • Sjekker antall opplæringer som har passert planlagtdato uten å ha en gjennomført dato.
 • Sjekker antall opplæringer som har gyldighetsdato kortere enn 60 dager.
 • Tilgjengelige oppgaver er som følger:
  • Registrer kompetanse – Lar bruker registrere nye opplæringer på en eller flere ansatte.
  • Kompetanse til godkjenning – Sender bruker til oversikt over opplæringer registrert av ansatt som enda ikke er godkjent.
  • Gå til kompetanseoversikten som lar bruker se oversikt over samtlige opplæringer.
 • Man kan sette krav i målsetting om at kompetansebevis kreves ved registrering av eksterne kurs.

Info om Startside

Startsiden skal kunne gi ledere og ansatte, med utvidet ansvar innenfor HMS eller HR, en status på arbeidet med HMS og HR i Stamina Digital. Hver boks er knyttet opp mot mål man setter for de forskjellige delene av HMS- og HR-arbeidet.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?