Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

Avvikshåndtering av uønskede hendelser i en bedrift

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Avvikshåndtering av uønskede hendelser i en bedrift

Avvikshåndtering av uønskede hendelser i en bedrift handler vel så mye om å forebygge uønskede hendelser gjennom å identifisere disse, gjøre tiltak for å hindre at ansatte blir skadet – og utføre disse tiltakene; som det handler om hvordan man skal opptre etter en uønsket hendelse har skjedd.

Et sentralt tema i HMS-arbeidet alle bedrifter er pålagt å utføre er forebygging av uønskede hendelser, såkalte avvik – hvor ansatte risikerer å bli skadet eller i værste fall å miste livet. Dette arbeidet må kunne dokumenteres at arbeidsplassen har utført dersom Arbeidstilsynet utfører en kontroll. Det er også langt rimeligere å jobbe forebyggende for å hindre ulykker eller tap av liv, enn det vil være å havne i en situasjon hvor uhellet har skjedd.

ikon-utropstegn_2_liten

Viste du at?

Vår programvare for HMS, Personal og Personalhåndbok er en del av pakken Avonova Assist, en tjeneste skreddersydd for bedrifter med 5-50 ansatte.

Hva er avvikshåndtering?

Avvikshåndtering av uønskede hendelser er arbeidet som gjøres etter at enpersonskade/ulykke eller slitasje som har gitt sykefravær og helseproblemer har oppstått. Formålet med avvikshåndtering er å forhindre at avvik skal forekomme på nytt.

Avvikshåndtering kan gjøres forebyggende ved å avdekke, rette opp i og dermed forebygge avvik som kan føre til personskade/død. Man har også rutiner som må følges dersom avvik har forekommet for å registrere, varsles og følges opp forsvarlig slik at det ikke skal forekomme igjen.

Hvordan håndtere avvik på arbeidsplass?

Det aller første er at avvik må registreres, og deretter må et HMS-tiltak fastsettes og følges opp av ansvarshavende. Ansvarshavende er som oftest leder i bedrift/avdeling eller designert HR-ansvarlig, da ofte i kombinasjon med bedriftens verneombud og eventuelle hovedverneombud.

Dette kan fortone seg for eksempel slik:

Avvik: En ansatt knakk armen og fikk hjernerystelse mens han/hun arbeidet på lageret. Sykemeldt i 2 uker, og nedsatt arbeidsevne i forhold til oppgaver i 2 måneder.

Årsak: Tre esker fylt med materiell var stablet på en slik måte at ansatt fikk disse over seg når ansatt forsøkte å hente ut en av eskene.

Tiltak: Gjennomgang med lageransatte om rutiner for stabling og sikring for å hindre at slike uhell forekommer på nytt. Samt oppfølging av at dette gjøres.

Ansvarsvarlig for utførelse: HR-sjef går gjennom rutiner for stabling og sikring, lagersjef og verneombud på lager kontrollerer at det ikke forekommer usikret stabling på lageret fortløpende som del av daglig rutine.

Hvorfor må vi registrere avvik?

HMS regelverket i Norge krever at alle virksomheter skal ha rutiner for å forebygge, forhindre, samt registrere avvik. Hensikten med dette er at virksomheter skal lære av sine feil og å iverksette tiltak for å hindre nye forekomster av avvik.

I mange bedrifter gjøres dette f.eks. via e-post, som kan bli vanskelig å dokumentere. Arbeidstilsynet kan ved tilsyn hos bedrift kreve å få utlevert dokumentasjon på at disse aspektene av HMS regelverket overholdes.

Hvorfor rapporterer vi uønskede hendelser og ulykker?

Arbeidsmiljøloven § 5-2 forplikter arbeidsgivere om å snarest mulig etter alvorlig personskade eller dødsfall i arbeidstid om å rapportere dette både til politiet og Arbeidstilsynet. I tillegg til å ringe politiet skal varsling også skje skriftlig, og verneombud skal få en kopi av bekreftelsen på at skriftlig varsel er sendt.

Med alvorlig personskade regnes enhver skade som fører til lengre tids arbeidsudyktighet. Arbeidstilsynet oppgir følgende skadetyper som alvorlige av natur:

 • Hodeskade/hjernerystelse med alvorlige konsekvenser eller tap av hukommelse
 • Brudd på skjelett (unntatt enkle brister/brudd i fingre, tær o.l. etter skjønn)
 • Skader på indre organer (lunger, nyrer, milt, hjerte m.fl.)
 • Tap av kroppsdel
 • Forgiftning
 • Bevissthetstap på grunn av arbeidsmiljøfaktorer
 • Forbrenning, frostskade eller etseskade (2. og 3. grad)
 • Generell nedkjøling (hypotermi)
 • Skade som krever sykehusbehandling, unntak for enklere polikliniske behandlinger

Hva kan HMS Interaktiv hjelpe med for din bedrifts avvikshåndtering?

HMS Interaktiv er et digitalt HMS system som kun krever en login, så du vil ha det tilgjengelig til enhver tid du kan koble en enhet på nett. Systemet vil hjelpe din bedrift med:

 • En oversikt over alt din bedrift er lovpålagt å utføre relatert til HMS-arbeidene
 • Herunder også rutiner for forebyggende avvikshåndtering uavhengig av  bransje
 • Inne i systemet kan man delegere ansvar for forskjellige HMS arbeider mellom leder, verneombud og eventuelt også andre tillitsvalgte. Det vil også varsles på e-post.
 • Systemet vil hjelpe med å utføre disse oppgavene til korrekt tid, og dette kan tilpasses etter behov
 • Systemet inneholder interaktive skjemaer for å dokumentere alt arbeid som gjøres. 
 • Og det inkluderer også avviksmelding dersom et avvik har forekommet som fylles ut fortløpende og det ligger lenke direkte til NAV for melding av arbeidsskade.

I tillegg til dette, så kan systemet hjelpe med langt mer som både vil spare tid og gi bedriften et bedre overblikk over alle HMS-relaterte oppgaver!

Ønsker du å lære mer om HMS Interaktiv eller få et uforpliktende tilbud?

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere eller benytt deg av skjemaet nederst på siden

nyttnotatikon

Har dere ikke internett på arbeidsplassen? Last ned et skjema for registrering av avvik.

last ned

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?