Hva er ergonomi? Kontorarbeid i fokus

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hva er ergonomi? Kontorarbeid i fokus

Hva er ergonomi, og hvorfor er det viktig for oss å kunne noe om det?

I denne artikkelen spør vi Åsta Øvernes, Avonovas fysioterapeut og spesialrådgiver innen ergonomi om hva ergonomi egentlig er. Hun deler også tips om hvordan du kan jobbe med ergonomi på hjemmekontoret.

Hva er ergonomi?


Ordet ergonomi kommer fra greske ergon «arbeid», og nomos «lov,» og handler kort fortalt om hvordan vi bør tilpasse arbeidet til kroppen vår, uansett arbeidstype.

 Ergonomi handler om organisere arbeidsoppgaver og tilpasse omgivelser til den som skal utføre arbeidsoppgavene, med formål om å bevare og fremme god helse, og å jobbe på en effektiv måte, forteller Øvernes. 

Ergonomi handler om å tilpasse omgivelser og arbeidsoppgaver til den som skal utføre oppgavene, med et formål om å bevare god helse og effektivt arbeid.

- Åsta Øvernes

 Ergonomi handler også om at det skal være lett å gjøre en god jobb. Man skal ikke måtte bruke krefter og energi på unødvendige ting, forklarer Øvernes videre. 

Ergonomi er en viktig del av arbeidet med HMS (Helse, Miljø, og sikkerhet) på arbeidsplassen – noe alle virksomheter må arbeide med. Formålet med god ergonomi på arbeidsplassen er; å begrense belastningsskader som følge av arbeid.

illustrasjon som viser at HMS og ergonomi er knyttet sammen

Ergonomi skal altså fremme god helse og skape et trygt arbeidsmiljø for den ansatte gjennom tilpasning mellom arbeid og menneske.  

Vil du gå direkte til tipsene? Bla til nederst i artikkelen

 

Ergonomiske utfordringer med ulik toleranse


En utfordring ved å arbeide med ergonomi er at alle er ulike når det kommer til hva kroppen vår tåler. Både fysiske forutsetninger og toleranse for belastninger. I tillegg blir man utsatt for ulike typer belastninger gjennom ulike typer bransjer og arbeidsoppgaver.

Du kan derfor ikke benytte én mal for ergonomi for alle ansatte, men må i stedet ty til individuelle ergonomiske tilpasninger. 

 I ergonomi skal utstyret og omgivelsene være tilpasset de arbeidsoppgavene vi skal gjøre, og de individuelle kroppene vi har, forklarer Øvernes.

I ergonomi skal utstyret og omgivelsene være tilpasset de arbeidsoppgavene vi skal gjøre, og de individuelle kroppene vi har.

- Åsta Øvernes

 

Belastningsskader uten ergonomi


Helseskader kan oppstå når belastningen fra arbeidet som utføres overskrider kroppens grenser. Belastningsskadene varierer ut ifra arbeidsområde, men muskel- og skjelettplager er skader man typisk ser knyttet til arbeid som ikke er ergonomisk tilrettelagt.

Uheldigvis er det mange som ikke begynner å tenke på ergonomi før skaden allerede har skjedd.

vondt i nakke som belastningsskade etter dårlig ergonomisk arbeidsteknikk

Det er lett å tenke at belastningsskader er et problem for arbeidstakere som jobber med hardt eller manuelt arbeid, slik som anleggsarbeidere, helsefagarbeidere eller barnehageansatte.

Dessverre er belastningsskader som følge av mangel på god ergonomi noe alle kan utsettes for – også de som arbeider på kontor.

 For de som arbeider mye med stillesittende kontorarbeid er det særlig disse belastningsplagene som er vanlig på grunn av mye statisk belastning på muskulaturen:

 • Kortvarige skulder- og underarmsplager
 • Generelle helseplager grunnet mye stillesitting

 

 Den store utfordringen med kontorergonomi er at det fort blir for ensidig. Vi ser at det kan være en sammenheng mellom ensidig belastning og kortvarige muskel- og skjelettplager, forteller Øvernes.  

Det siste året har bragt nye utfordringer for arbeid med ergonomi. Mens mange bedrifter har godt ergonomisk tilpassede kontorplasser, er mange arbeidstakere nå pålagt hjemmekontor.

Hjemmekontor er ofte mindre ergonomisk tilrettelagt, med mindre justerbart utstyr, mye arbeid på laptop og liknende. Mange må også ta til takke med plassen de har til rådighet, på tross av at de kanskje bor i små leiligheter eller rom uten plass til god ergonomisk tilpasning. Da blir også faren for statisk arbeid høyere. 

Det kan føre til en økt mengde kortvarige fysiske plager.

 

Reduser sykefraværet med ergonomi


Den største årsaken til sykefravær blant norske yrkesaktive er muskel- og skjelettplager. Mange faktorer kan bidra til å skape disse plagene, men forskning viser at omtrent 30% av plagene er arbeidsrelaterte*.

Sett opp mot den norske sykefraværstatistikken blir det klart at ergonomi er et område som bør vies stor oppmerksomhet.

Både arbeidstakere, arbeidsmiljøet og virksomhetens økonomiske situasjon vil tjene på å holde arbeidstakerne yrkesaktive gjennom fokus på god ergonomi.

Hovedreglene for å forebygge muskel- og skjelettplager er:

 • Fjern årsaken til plagene: unngå tungt arbeid eller ensformig gjentakelsesarbeid
 • Finn en eventuell erstatning: skaff hjelp, butt ut tunge objekter, bruk hjelpemidler
 • Beskytt deg mot belastningsplager: arbeidsgiver må bidra med tilrettelegging, men du må varsle når kroppens grenser er nådd
 • Organiser arbeidet: variasjon, frihet, hvile, samarbeid
 • Gi/få opplæring
 • Tilrettelegg arbeidsplassen

Innføring av gode ergonomiske tiltak er også en viktig del av å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø på arbeidsplassen.

Les mer om viktigheten av et godt psykososialt arbeidsmiljø.

 

Knapp for å komme til digitalt kurs om ergonomi på hjemmekontoret

 

Jobb forebyggende med ergonomi


Det er lettere å forebygge, enn å reparere belastningsskader. Du bør derfor følge ergonomiske prinsipper på arbeidsplassen før skaden allerede har skjedd.

Arbeidsgiver har delvis ansvar for å sørge for at ergonomiske prinsipper følges på arbeidsplassen. Det skal ifølge § 4-4 i Arbeidsmiljøloven** gjøres ved at virksomheten jobber forebyggende med å utforme og tilpasse arbeidsplassen i den grad at arbeidstakeren unngår fysiske belastninger. 

 Det arbeidsgiver også er pliktig til, ifølge Arbeidsmiljøloven, er å sørge for at arbeidsplassen er helt og delvis fult forsvarlig, både fysisk og psykisk. Der er arbeidsmiljøloven tydelig,  forteller Øvernes.

 En arbeidsgiver skal vite hva som er risikoen i jobben som utføres, hvilke grep som er nødvendig å gjøre for at risikoen skal bli lavest mulig og akseptabel, innføre tiltak og informere den ansatte om risikoen og hva hen må gjøre for å redusere belastningen.  

En arbeidsgiver skal vite hva som er risikoen i jobben som utføres, hvilke grep som er nødvendig å gjøre for at risikoen skal bli lavest mulig og akseptabel, innføre tiltak og informere den ansatte om risikoen og hva hen må gjøre for å redusere belastningen.  

-Åsta Øvernes

illustrasjon av god ergonomisk arbeidsplass på hjemmekontoretArbeidsgiver skal:

 • Kartlegge ergonomiske risikoforhold
 • Vurdere den samlede risikoen (er den høy eller akseptabel?)
 • Gjennomføre ergonomiske tiltak for å redusere skaderisikoen
 • Sørge for opplæring i hensiktsmessig arbeidsteknikk, og informere om risikoene
 • Organisere arbeidet
 • Vurdere ergonomiske tiltak for fysisk aktivitet

 Når det gjelder hva arbeidstaker har krav på, er det mange som graver seg ned i detaljer og lurer på hvor mange skjermer de har krav på å ha hjemme og liknende. Dette fokuset tenker jeg at bør legges bort. I stedet må man gjøre en helhetsvurdering. Vi må se hvilke arbeidsoppgaver vi har, hvor mye variasjon har vi mulighet til også videre, forteller Øvernes. 

Ergonomi handler ikke bare om konkret utstyr, men om organisering. For å vite om utstyret er riktig må vi først vite noe om hvordan det er å arbeide organisert.

Ergonomi handler ikke bare om konkret utstyr, men om organisering. For å vite om utstyret er riktig må vi først vite noe om hvordan det er å arbeide organisert.

- Åsta Øvernes

Andre konkrete råd for arbeidsgiver er:

 • Sørg for nok variasjon og hvile. Dette reduserer risikoen for skader
 • Vær bevisst på psykososiale forhold. Også dette kan føre til muskel- og skjelettplager.
 • Oppfordre og tilrettelegg for fysisk aktivitet i hverdagen. Slipp for eksempel opp for mer fleksitid slik at den ansatte kan gå en tur eller trene under arbeidstiden.
 • Etabler tydelig fordeling av ansvar og roller
 • Lag gode rutiner for informasjon og medvirkning
 • Sørg for individuell tilpasning av arbeidsplassen. Spør hva den ansatte trenger og erfarer
 • Organiser arbeidet Unngå for stort tidspress, og ikke-varierte arbeidsoppgaver. 

Ønsker du hjelp til ergonomisk tilrettelegging på de ansattes hjemmekontor? Vi kan hjelpe deg

 

Ergonomiske råd for arbeidstaker på kontoret:


De samme prinsippene for ergonomi gjelder på arbeidsplassen som på hjemmekontoret. Heldigvis er arbeidsplassen på kontoret ofte bedre ergonomisk tilrettelagt enn hjemmekontoret.

Konkrete råd til ergonomi ved kontorjobb (inkludert hjemmekontor) er:

 • Ta pauser
 • Varier mellom sittende og stående arbeidsstilling
 • Ofte er den optimale arbeidshøyden i albuehøyde når overarmen holdes parallelt med overkroppen (med unntak av under tyngre arbeid).
 • Det beste arbeidsområdet i albuehøyde på skrivebordet er ca 20-30 cm foran kroppen. Om arbeidet utføres mye bør det utføres i dette området. Arbeid som utføres sjeldnere kan gjøres/plasseres på 40-50 cm avstand.
 • Anskaff hjelpemidler etter behov: for eksempel avlastningsmatte, gode sko, og underarmstøtte/fotstøtte.
 • Bruk en stol som kan justeres i høyde, med muligheter for bevegelse av sete og rygg
 • God belysning som ikke reflekterer, er sjenerende og kan dimmes (helst)

 Når det gjelder kontorergonomi tenker jeg at det er viktigst at man unngår at arbeidet blir statisk. Sørg for at kroppen enten er i ro, eller i bevegelse. Mye fokus legges på kontorutstyr som skal forhindre statisk belastning, men fra et helsemessig perspektiv er det enda viktigere at kroppen er i bevegelse, forteller Øvernes.

Mye fokus legges på kontorutstyr som skal forhindre statisk belastning, men fra et helsemessig perspektiv er det enda viktigere at kroppen er i bevegelse.

- Åsta Øvernes

 

Ergonomiske råd for arbeidstaker på hjemmekontoret


Å arbeide på hjemmekontor oppleves også forskjellig for ulike personer. Det gjør det enda viktigere å ta hensyn til forskjeller når man jobber med ergonomi her.

På hjemmekontoret blir likevel ting mer komplisert. Selv om arbeidsgiver fortsatt er pliktig til å bidra med tilrettelegging, har arbeidsgiver lov til å pålegge hjemmekontor uten å gi arbeidsgiver ordentlig utstyr så lenge hjemmekontoret er en midlertidig situasjon, forklarer Øvernes.

Arbeidsgiver har også en medvirkningsplikt til å legge opp til nok variasjon i arbeidsdagen for å unngå belastning.

I vår Norsk Jobbhelserapport: den nye arbeidshverdagen kommer det frem at hele 38% av de som har hatt hjemmekontor gjennom koronaen har hatt en arbeidsplass som i liten eller svært liten grad har vært tilpasset arbeidshverdagen. Det er særlig hos yngre arbeidstakere (45%) hvor lite tilrettelagte arbeidsplasser er et problem.

Men utstyr er ikke alt.

 Hvis du sitter hjemme uten justerbart utstyr er selvfølgelig ikke dette feil. Ergonomisk utstyr er et verktøy for å få mer variasjon, ikke et mål i seg selv. Det er ett av flere verktøy. Målet er variasjon og unngå ensidig belastning. Variasjon er ofte det aller viktigste verktøyet man har, avslutter Øvernes

Hvis du sitter hjemme uten justerbart utstyr er selvfølgelig ikke dette feil. Ergonomisk utstyr er et verktøy for å få mer variasjon, ikke et mål i seg selv. Det er ett av flere verktøy. Målet er variasjon og unngå ensidig belastning. Variasjon er ofte det aller viktigste verktøyet man har.

- Åsta Øvernes

Øvernes trekker særlig frem viktigheten av bevegelse i hverdagen.

Strekkøvelse for god ergonomi på hjemmekontoret eller kontoret

Ergonomi og bevegelse hører sammen. En økning av arbeidsaktive på hjemmekontor har ført til at mange er i mindre bevegelse i arbeidstiden. Kombinasjonen av en mindre tilpasset arbeidsplass, og mindre variasjon øker risikoen for kortvarige muskel- og skjelettplager.

 Da må du i større grad legge inn andre aktiviteter for å få små mengder variasjon for kroppen. Dette er særlig viktig om du jobber mye hjemmefra.

 Når jeg underviser om hjemmekontor snakker jeg om bevegelse på tre ulike nivåer. Mikronivå er de små naturlige pausene vi får på en vanlig arbeidshverdag som vi ikke tenker over. De må vi ta mer aktive valg for å få på hjemmekontor. Deretter kommer noen minutters bevegelse i løpet av dagen ved å gå i trapper, gå en tur før jobb, strekkøvelser og liknende for å bryte opp med litt aktivitet for å få bedre sirkulasjon. Til slutt bør vi bli ordentlig svette minst to ganger i uken gjennom en ordentlig treningsøkt, forteller Øvernes.

Konkrete ting du kan gjøre er:

 •  Gå en tur. Ta for eksempel en lengre lunsj hvis arbeidsgiver tillater dette
 • Gjør strekkøvelser i løpet av dagen. Dette trenger bare å ta noen minutter av gangen, men løser opp og øker sirkulasjonen i kroppen.
 • Ta korte pauser. Naturlige pauser for eksempel mellom møter, mens du tar deg kaffe og liknende forsvinner på hjemmekontor. Husk derfor på å ta små pauser.
 • Snakker du i telefonen? Gå rundt mens du gjør dette
 • Juster arbeidsplassen etter DINE behov. Har du nok lys? Høyt nok volum? Har du en ekstern datamus eller tastatur?
 • Legg til rette for optimal sittestilling. Bytt gjerne stol underveis i arbeidsdagen

Husk at menneskekroppen er skapt for bevegelse, og ved smerter i rygg/nakke/skuldre under arbeid er det ofte kroppen som ber om mer variasjon og bevegelse.

Forbedre ergonomien på arbeidsplassen! Vi har laget en plakatpakke med optimal sittestilling foran skjerm, og enkle strekkøvelser som kan utføres gjennom arbeidsdagen for å forebygge belastningsskader. Last ned ved å klikke på knappen under;

call-to-action knapp som leder til nedlastningsside for plakatpakke med ergonomitips og strekkøvelser

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?