Stamina Helse blir Avonova Norge. Les mer her.

NCC Norge

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

NCC Norge

Avtalen med NCC Norge omfatter alle 1485 ansatte innenfor bygg, anlegg og veiservice, med enheter over hele landet. Avtalen koordineres av sentral kontaktperson i Avonova, mens lokale kontaktpersoner har ansvar for enhetlige og kvalitetssikrede leveranser på alle nivåer.

Bistand ytes på følgende områder

  • Systematisk HMS-arbeid (sentralt og lokalt): HMS-opplæring og rådgivning, AMU, HMS handlingsplaner, samarbeidsmøter, vernerunder.
  • Arbeidshelse: Målrettede helsekontroller ut fra eksponering, oppfølging av funn og videre tiltak, yrkesvaksinering etter behov.
  • Ergonomi: Kartlegginger, risikovurderinger, arbeidsplasstilpasninger, rådgivning og undervisning om forebygging av muskel- og skjelettplager og utstyr.
  • Fysisk/kjemisk arbeidsmiljø: Rådgivning, yrkeshygieniske kartlegginger, gjennomføring av tiltak.
  • Sykefraværsarbeid: Deltakelse i utvalg, veiledning i forebyggende arbeid, avklaring- og støttesamtaler, bistand/oppfølging i konkrete individsaker.
  • Krisehåndtering: Bistand etter alvorlige hendelser (akutt og over tid), lederstøtte, individuell oppfølging.
  • Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø: Arbeidsmiljøprosesser, kartlegginger, lederstøtte, temakurs/opplæring.
  • Rus/AKAN: Deltakelse i utvalg, lederstøtte, bistand/oppfølging i enkeltsaker.
  • Undervisning og kurs: Førstehjelpskurs

Eksempler på konkrete prosjekter/leveranser

Ergonomi

Utfordring og bakgrunn: Funn etter helsekontroller indikerte muskel- skjelettplager.

Tiltak og løsninger: Kartlegging av arbeidsforholdene ved representative prosjekter (fem i bygg og fem i anlegg). Lokale rapporter ble fulgt opp lokalt, og aggregert opp til en plan med anbefalinger og tiltak for å forebygge helseplager.

Mål og resultat: Basert på funn ble anbefalinger fulgt opp med egnede tiltak i en «HMS-uke»; opplæring i ergonomi, video med enkle forbyggende øvelser delt i hele organisasjonen, videre kartlegginger etter behov, videre forbyggende arbeid
knyttet til fysisk aktivitet, arbeidssituasjon og livsstil.

Krisehåndtering

Utfordring: Flere alvorlige arbeidsulykker

Tiltak og løsninger: Avonova døgnbemannede krisetelefon etablerte raskt kontakt med vakthavende rådgiver i kriseteamet som møtte opp på skadested. Rådgiverens støtte og ivaretagelse av stedlig ledelse supplerte det offentlige kriseapparatet. Rådgiver kartla behovet for oppfølging for grupper og individer og avtalte møter påfølgende dag.  I samarbeid med ledelsen ble det deretter avtalt ulike typer oppfølging, både på kortere og lengre sikt.

Mål og resultat: Stedlig leder fikk praktisk og psykisk støtte umiddelbart etter hendelsen, og umiddelbar hjelp til å planlegge videre oppfølging av de berørte. Planen besørget både at leder kjente seg trygg og at de ansatte ble best mulig ivaretatt gjennom forebygging av negative helseeffekter etter hendelsen.

Målrettede arbeidshelsekontroller

Utfordring og bakgrunn: NCC og Avonova opplevde at det er et forbedringspotensial i lokal oppfølging av arbeidshelsekontroller, på gruppenivå, for i enda større grad å kunne utnytte enkeltfunn i helsekontroller til forbyggende arbeid, til gode for alle ansatte.

Tiltak og løsninger: Fokus både i sentral og lokal handlingsplan på at rapportene etter helsekontrollene skal brukes aktivt i det lokale HMS-arbeidet. Avonova skal være en pådriver for dette, bla gjennom å sikre at funn (på generelt nivå) fra helsekontroller gjennomgås i lokalt AMU.

Mål og resultat: Funn som gjelder for én gruppe brukes aktivt for å forbedre arbeidsmiljøet og forbygge for samme funn-forekomst i
andre grupper. Forslag til tiltak legges inn i den lokale handlingsplanen. På denne måten økes nytteverdien av helsekontrollene og
både kollektivets og individets helse og arbeidsmiljø ivaretas.

Vil du motta nyhetsbrev med nyttige tips til deg som leder?